REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL I  -  DISPOZIŢII GENERALE

 

  Art. 1 Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale în baza legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  .

  Art. 2 Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede  participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei; acordă servicii medicale  preventive, curative, de recuperare şi /sau paleative

În acest scop:

 1. Analizează starea de sănătate a populaţiei şi activitatea serviciilor de sănătate;
 2. Acţionează şi răspunde pentru implementarea reformei în domeniul serviciilor medicale în funcţie de obiectivele prioritare ale acesteia;
 3. Identifică şi ierarhizează problemele de sănătate în funcţie de importanţă, frecvenţă, gravitate, consumul medical şi impactul social al problemelor de sănătate şi de asistenţă medicală;
 4. Stimulează obţinerea unor fonduri suplimentare din alte surse decât cele furnizate de către C.A.S. şi bugetul de stat, asigură şi răspunde de realizarea execuţiei bugetare potrivit fondurilor alocate;
 5. Asigură monitorizarea şi evaluarea acţiunilor şi serviciilor de sănătate din teritoriul arondat;

  Art. 3 Potrivit criteriilor pentru clasificarea de categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare elaborate de Ministerul Sănătăţii, Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede este unitate de categoria  IV acreditat.

  Art. 4 Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede este în subordinea  Primăriei Municipiului Roşiorii de Vede.

  Art. 5 Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile personalului încadrat precum şi regulile de disciplină şi răspundere disciplinară care se aplică acestuia indiferent de durata contractului de muncă, celor care lucrează în cadrul unităţii ca detaşaţi precum şi elevilor şi studenţilor care face practică în unitate.

 

CAPITOLUL II  -  ORGANIZARE

 

Art. 6 În funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii structura organizatorică a Spitalului Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede pe baza OMS 729/2010, completat cu adresele MS nr.XI/A/72857/RL/918/6.02.2012; nr.XI/A/29487/VVV/874/21.06.2016; nr. XI/A/11255/SP/4382/25.04.2018 cuprinde:

S P I T A L

 

   - Secţia Medicină Internă                                                          55 paturi

                din care:

    

 

 

 

- cronici                                                      20 paturi

- compartiment reumatologie                    3 paturi

- compartiment gastroenterologie             3 paturi

  - Compartiment Cardiologie                                                       20 paturi

  - Compartiment  A.T.I.                                                                         12 paturi

  - Secţia Chirurgie Generală                                                         38 paturi

          - din care:

    - Compartiment  ortopedie şi traumatologie                            10 paturi

    - Compartiment O.R.L                                                                 3 paturi

    - Compartiment Oftalmologie                                                               10  paturi

  - Sectia  Pediatrie                                                                        25  paturi

            - din care:

     terapie acută                                                                              3 paturi 

  - Secţia Obstetrică Ginecologie                                                     35  paturi

            - din care:

           - compartiment Neonatalogie                                                    8 paturi

  - Compartiment Oncologie medicala                                            11  paturi

  - Sectia Neurologie                                                                        30 paturi

  - Compartiment Recuperare medicina fizica si balneologie        22 paturi

  - Compartiment Boli Infectioase                                                   20 paturi

  - Compartiment primire urgenţe(CPU)

                                                               Total                                 268 paturi

 

- Spitalizare de zi specialităţi medicale                              10 paturi

- Spitalizare de zi specialităţi chirurgicale                                     10 paturi

                       

    - Compartiment explorări funcţionale

    - Cabinet diabet zahararat nutriţie şi boli metabolice

   - Farmacia

   - Bloc operator

   - Sterilizare

   - Laborator Analize Medicale

   - Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală

   - Laborator Recuperare medicina fizica si balneologie(baza de tratament

   - Serviciul de Anatomie patologica:

                        - Compartiment citologie

                        - Compartiment histopatologie

                        - prosectură

    - Compartiment de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale

    - Compartiment evaluare şi statistică medicală

    - compartiment explorări funcţionale

    - Cabinet Stomatologie(asigură şi urgenţe)

    - Cabinet boli infecţioase

    - Cabinet Oncologie medicala

    - Cabinet planificare familială

    - Cabinet diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice

    - Dispensar TBC

AMBULATORIU INTEGRAT CU CABINETE ÎN SPECIALITĂŢILE:

 

 • medicină Internă
 • cardiologie
 • R.L.
 • oftalmologie
 • chirurgie generală
 • obstetrică ginecologie
 • pediatrie
 • ortopedie şi traumatologie
 • neurologie
 • dermatovenerologie
 • neurogie pediatrica/psihiatrie pediatrica
 • recuperare medicină fizică şi balneologie
 • psihiatrie
 • gastroenterologie
 • reumatologie
 • cabinet stomatologie(asigura si urgente)

Aparat funcţional

Laboratoarele desrvesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat.

  Art. 7 Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului se aprobă prin Ordin al Ministerului Sănătăţii la propunerea conducerii spitalului, prin Primăria Municipiului Roşiorii de Vede, cu avizul Consiliului Local.

  Art. 8 Spitalul funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare emisă în condiţiile stabilite prin normele aprobate prin ordin al Ministrului sănătăţii.

      Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede este o instituţie publică, finanţată din venituri proprii, aflata în subordinea Consiliul Local  mun. Roşiorii de Vede .

 

CAPITOLUL III  -  ATRIBUŢII

 

  Art. 9 Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede are în principal următoarele atribuţii:

 1. În domeniul reformei sanitare:
 2. Aplică programul de reformă a Guvernului în domeniul serviciilor de sănătate, în teritoriu arondat;
 3. Acţionează pentru separarea asistenţei medicale primare de asistenţă secundară, principiu de bază al reformei sanitare;
 4. Ia măsuri pentru aplicarea în teritoriu a Programului Ministerului Sănătăţii de reabilitare a asistenţei medicale primare şi secundare, a asistenţei de urgenţă în formarea profesională, asigurare cu medicamente şi aparatură medicală, privatizare şi management;
 5. În domeniul promovării sănătăţii şi prevenirii bolilor la nivelul colectivităţilor:
 6. a) Organizează şi răspunde de aplicarea măsurilor privind prevenirea şi combaterea bolilor         

            transmisibile şi a bolilor profesionale, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţia 

            sanitară a populaţiei şi a teritoriului arondat

 1. Asigură aplicarea prevederilor programelor elaborate de Ministerul Sănătăţii în domeniul prevenirii şi combaterii infecţiilor nosocomiale;
 2. Asigură activitatea de educare medicală pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar;
 3. Răspunde în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale
 4. Acordă primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă a oricărei persoane care se orezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilirea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil
 5. În activitatea de asistenţă medicală preventivă, curativă şi recuperatorie:
 6. a) Organizează, dezvoltă, îndrumă şi controlează: - asistenţa medicală în ambulatoriul de specialitate;                                                                                                                                 
 7. Organizează, îndrumă şi răspunde de asistenţa medicală şi ocrotire a mamei, copilului şi

         tineretului în teritoriu arondat;

 1. Colaborează cu Directia de Sănătate Publică Teleorman la exercitarea activităţii de expertiză a capacităţii de muncă;
 2. Stabileşte programul de lucru al subunităţilor din structura sa;
 3. Dezvoltă servicii corespunzătoare pentru îmbunătăţirea calităţii diagnosticului, a tratamentului şi supravegherii medicale a persoanelor sănătoase şi bolnave;
 4. Ia măsuri pentru creşterea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentări corespunzătoare pentru pacienţii internaţi atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, precum şi servirea masei în condiţii de igienă;
 5. În activitatea de asistenţă cu medicamente şi produse tehnico-materiale şi pentru şi pentru utilizarea eficientă a bazei materiale a asistenţei medicale:
 6. a) Stabileşte şi planifică necesarul de medicamente, produse farmaceutice, materiale sanitare 

            tehnico-medicale în concordanţă cu cererile legate de asistenţa medicală;

 1. Controlează respectarea normelor privind prescrierea, eliberarea şi administrarea  

   medicamentelor;

 1. Întocmeşte necesarul de aparatură şi produse tehnico-medicale, materiale sanitare şi alte   

         bunuri în funcţie de fondurile alocate, de priorităţile şi urgenţele de procurare şi face  

         demersurile necesare în vederea achiziţiei acestora;

 1. Organizează şi răspunde de efectuarea înregistrării şi evidenţei aparatelor medicale din  

         dotare prin sistemul informaţional propriu dezvoltat în cadrul proiectului de informatizare a 

         ocrotirii sănătăţii;

 1. Organizează şi controlează activitatea formaţiei de întreţinere şi reparare a aparatelor şi 

         produselor tehnico-medicale din dotare;

 1. În activitatea de îndrumare a administrării şi funcţionării unităţilor sanitare:
 2. a) Organizează şi urmăreşte buna administrare şi funcţionare a subunităţilor sanitare din 

            subordine şi colaborarea dintre diferitele eşaloane ale asistenţei medicale;

 1. Urmăreşte aplicarea criteriilor generale şi a măsurilor specifice privind organizarea activităţii,

         încadrarea şi utilizarea timpului de lucru al personalului încadrat;

 1. În domeniul resurselor umane:
 2. a) Angajează, transferă şi desface contractul de muncă a salariaţilor potrivit prevederilor legale 

         cu excepţia directorului medical, adjuncţilor acestuia şi directorului financiar-contabil;

 1. Aplică normele Ministerului Sănătăţii privind formarea, încadrarea, transferul şi detaşarea

        personalului sanitar şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a acestuia;

 1. Ia măsuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale şi a deontologiei medicale;
 2. Organizează şi răspunde de formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului medico-sanitar din teritoriu arondat precum şi de celelalte categorii de personal din subordine
 3. În domeniul economic şi financiar:
 4. a) Execută indicatorii cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului;
 5. b) Întocmeşte dările de seamă periodice potrivit normelor legale, asigurând realitatea şi

         exactitatea datelor cuprinse în acestea şi le prezintă la C.A.S. şi D.S.P. Teleorman, precum

 1. Organizează efectuarea inventarierilor la subunităţi (secţii, compartimente) şi urmăreşte

        modul de asigurare a integrităţii patrimoniului;

 1. Organizează şi răspunde şi asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenirea incendiilor;
 2. Asigură controlul gestionar şi financiar de fond;
 3. Elaborează documentaţiile tehnice pentru investigaţii şi reparaţii capitale potrivit reglementărilor legale;
 4. Asigură implementarea problemelor economico-financiare ale reformei sanitare în teritoriu potrivit legii

 

CAPITOLUL IV  -  CONDUCEREA SPITALULUI

 

  Art. 10. Spitalul este condus de un manager, persoana fizica.
    Managerul persoana fizica trebuie sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic si sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii:

 • sa fie absolvent al unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii;
 • sa fie absolvent al unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii.

     Managerul are obligatia sa respecte masurile dispuse de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale, in situatia in care se constata disfunctionalitati in activitatea spitalului public.

In exercitarea functiei de autoritate centrala in domeniul sanatatii publice, Ministerul Sanatatii, prin comisii de evaluare, poate sa verifice, sa controleze si sa sanctioneze, potrivit legii, activitatea tuturor spitalelor.

Art. 11 Atribuţiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.

In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul are, in principal, urmatoarele atributii:

 1. a) stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativul de personal in vigoare;
     b) aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul spitalului;
     c) aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal;
     d) propune structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau, dupa caz, de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prevazute la art. 172 din Lg. 95/2006;
     e) numeste si revoca, in conditiile legii, membrii comitetului director.
     (2) Managerul negociaza si incheie contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, precum si cu directia de sanatate publica, pentru implementarea programelor nationale de sanatate publica si pentru asigurarea cheltuielilor prevazute la art. 193 Lg. 95/2006.
     (3) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaza la nivelul spitalului, iar repartizarea personalului pe locuri de munca este de competenta managerului.

Art. 12 ( 1) În cadrul spitalului este organizat şi funcţionează un comitet director format din managerul    spitalului, directorul medical al spitalului şi directorul financiar contabil al spitalului,

  (2) Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.
   (3) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs,incheie cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioada de maximum 4 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati. Contractul de administrare poate fi prelungit la incetarea mandatului pe o perioada de 3 luni, de maximum doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de ocupare a functiei. Contractul de administrare poate inceta inainte de termen in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in acesta.
   (4) Contractul individual de munca sau al persoanelor angajate in unitatile sanitare publice care ocupa functii de conducere specifice comitetului director se suspenda de drept pe perioada exercitarii mandatului.
   (5) Pe perioada executarii contractului de administrare, membrii comitetului director beneficiaza de un salariu de baza si de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de stat, precum si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute de lege. Perioada respectiva constituie stagiu de cotizare si se ia in considerare la stabilirea si calculul drepturilor prevazute de legislatia in vigoare privind sistemul de pensii.

   (6) Dispozitiile art. 178 alin. (1) lit. b)-d) din Lg 95/2006 referitoare la incompatibilitati si ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si persoanelor care ocupa functii specifice comitetului director.
   (7) Atributiile comitetului director conform ordinului MS. nr. 921/2006, pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalelor publice sunt:

 1. elaborează, planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 3. propune managerului, în vederea aprobării:
  1. numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de regelementările în vigoare;
  2. organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele,

 conform legii;

 1. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
 2. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
 3. elaborează proiectul de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentale ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
 4. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
 5. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
 6. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
 7. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
 8. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 9. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobarea managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale, care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii şi răspunde de realizarea acestora;
 10. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 11. negociază prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate a judetului Teleorman;
 12. se întruneşte lunar ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritate absolută a membrilor prezenţi;
 13. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
 14. negociază cu şeful secţiei/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managerului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi în anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
 15. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
 16. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului;

(8) Conform OMS 916/2006, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale, comitetul director are următoarele atribuţii:

 1. solicită şi aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
 2. organizarea şi funcţionarea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;
 3. asigură condiţii de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
 4. asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obţinute, eficienţa economică a măsurilor şi investiţiilor finanţate;
 5. verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţii nosocomiale;
 6. derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau combaterii infecţiilor nosocomiale;
 7. Comitetul Director al spitalului va asigura condiţiile de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;
 8. deliberează şi decide la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării asistaţilor în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţie nosocomială depistată şi declarată;
 9. asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale;

Directorul medical indeplineste urmatoarele atributii:

 1. conduce si coordoneaza activitatea Consiliului Medical al Spitalului;
 2. participa la evaluarea necesarului de servicii medicale al populatiei deservite de spital;
 3. participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern ale spitalului;
 4. participa la activitatea de evaluarea si monitorizarea calitatii si eficientei activitatilor medicale desfasurate in spital;
 5. inainteaza managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunatatirea activitatilor medicale desfasurate la nivelul spitalului;
 6. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
 7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
 8. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
 9. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
 10. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 11. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 12. sustine evaluarea necesarului de personal medical al fiecarei sectii/laborator/compartiment si face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
 13. intocmeste fisele de post ale angajatilor din directa sa subordine si participa la stabilirea atributiilor fiselor postului personalului medical;
 14. participa la evaluarea performantelor profesionale a personalului medical mediu si auxiliar din subordine;
 15. inainteaza managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfectionare continua a personalului medico-sanitar;
 16. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;
 17. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 18. participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si alte situatii speciale;
 19. stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;
 20. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare, referitoare la documentatia medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
 21. participa la solutionarea sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor pacientilor tratai in spital, referitoare la activitatea medicala a spitalului;
 22. elaboreaza raportul anual de activitate medicala a spitalului, in conformitate cu legislatia in vogoare;
 23. participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;
 24. face propuneri managerului privind investitiile necesare sau care urmeaza sa se realizeze;
 25. raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte, inclusiv cu CAS, si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;
 26. raspunde de utilizarea, la toate componentele activitatilor medicale de preventie, diagnostic, tratament si recuperare, a procedurilor si tehnicilor prevazute in protocoalele unitatii, a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si antisepsie respectiv, a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de igiena oferite pe perioada ingrijirilor acordate;
 27. organizeaza, urmareste si raspunde de intreaga activitate medicala a unitatii desfasurata de personalul medical;
 28. respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale. Potrivit prevederilor Ordin nr. 1101/2016. In acest scop:
 29. utilizarea în activitatea curenta, la toate componentele activităţilor medicale de preventie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igiena oferite pe perioada ingrijiriilor acordate;
 30. pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de directorul adjunct medical, care va avea aceleaşi responsabilităţi ca acesta.
 31. răspunde de aplicarea Precautiunilor universale şi izolare specială a bolnavilor;
 32. răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica de către acesta;
 33. urmăreşte circulaţia germenilor în spital, menţine legatura cu laboratorul de microbiologie şi sesizează orice modificare;
 34. urmăreşte respectarea circuitelor functionale din spital/secţie în funcţie de specific;
 35. răspunde de starea de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igiena şi antiepidemice;
 36. propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igiena;
 37. controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
 38. controlează igiena bolnavilor şi a insotitorilor şi face educaţia sanitară a acestora;
 39. urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi insotitorilor şi le indeparteaza pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunostinta medicului şef de secţie şi managerului spitalului;
 40. constata şi raportează managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
 41. organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfectii periodice şi ori de câte ori este nevoie;
 42. participa la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacitatii dezinfectiei şi sterilizarii împreună cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale;
 43. urmăreşte în permanenta respectarea de către personal şi insotitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare;
 44. anunta la serviciul de internari locurile disponibile, urmăreşte internarea corecta a bolnavilor în funcţie de grupe de varsta, infectiozitate sau receptivitate;
 45. urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios şi a măsurilor pentru supravegherea contactilor;
 46. instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor şi urmăreşte aplicarea acestor măsuri;
 47. semnaleaza medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observa în rândul personalului;
 48. instruieste şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igiena care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului care nu lucrează la paturi (portul echipamentului, evitarea aglomerarii în saloane);
 49. instruieste personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, dezinfectia lenjeriei de la bolnavii infectiosi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate;
 50. urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infectioase şi neinfectioase, a depozitarii lor, a modului de transport şi neutralizare a acestora;
 51. controlează şi instruieste personalul din subordine asupra tinutei şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnica aseptica şi propune medicului şef de secţie măsuri disciplinare în cazurile de abateri.
 • este implicat în constituire bazei de date ;
 1. in domeniul managementului deseurilor, respecta Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale. In acest scop:
 2. a) controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit in unitate;
 3. b) verifica realizarea investigaţiei-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor;
 4. c) semnalează imediat directorului financiar - contabil şi şefului serviciului administrativ-aprovizionare deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor.
 5. respecta prevederile aplicabile ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 6. este obligat sa duca la indeplinire in mod responsabil, in limita competentei profesionale si in conformitate cu prevederile codului muncii, orice alte sarcini date Manager.

 

  Art. 13    Sectiile, laboratoarele si serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un sef de sectie, sef de laborator sau, dupa caz, sef de serviciu. Aceste functii se ocupa prin concurs sau examen, dupa caz, in conditiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
   Functiile de sef de sectie, sef de laborator, asistent medical sef sunt functii de conducere si vor putea fi ocupate numai de medici, biologi, chimisti si biochimisti sau, dupa caz, asistenti medicali, cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea respectiva.
   Functia de farmacist-sef din spitalele publice se ocupa in conditiile legii de catre farmacisti cu minimum 2 ani de experienta profesionala.
   Sefii de sectie au ca atributii indrumarea si realizarea activitatii de acordare a ingrijirilor medicale in cadrul sectiei respective si raspund de calitatea actului medical, precum si atributiile asumate prin contractul de administrare pe care îl va încheia cu managerul unităţii.
   La numirea in functie, sefii de sectie, de laborator si de serviciu medical vor incheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, dupa caz, in situatia neindeplinirii indicatorilor de performanta asumati poate inceta inainte de termen. Daca seful de sectie, de laborator sau de serviciu medical selectat prin concurs se afla in stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat sa le inlature in termen de maximum 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.
Art. 14 în cadrul spitalului functioneaza un consiliu de etica si un consiliu medical.

   Directorul medical este presedintele consiliului medical.

    Consiliul Medical este alcatuit din sefii de sectii, de laboratoare, farmacistul-sef si are următoarele atribuţii:   

 1. a) imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor;
 2. b) monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate;
 3. c) elaborarea proiectului de plan de achizitii al spitalului in limita bugetului estimat;
 4. c) inainteaza comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare a spitalului;
  d) intarirea disciplinei economico-financiare.
 5. d) propune comitetului director masuri pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei si conform ghidurilor si protocoalelor de practica medicala;

   Alte atributii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii 863/2004:

 1. evalueaza necesarul de servicii medicale al populatiei deservite de spital si face propuneri pentru elaborarea:

   - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

    - planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

   - planului anual de achizitii publice, cu privire la achizitia de aparatura si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare;

 1. face propuneri comitetului director in vederea elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;
 2. participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern ale spitalului;
 3. desfasoara activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor medicale desfasurate in spital, inclusiv:

   - evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiaza de servicii in cadrul spitalului sau in ambulatoriul acestuia;

   - monitorizarea principalilor indicatori de performanta in activitatea medicala;

   - prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale.

    Aceste activitati sunt desfasurate in colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG si cu compartimentul de prevenire si control al infectiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

 1. stabileste reguli privind activitatea profesionala, protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si raspunde de aplicarea si respectarea acestora;
 2. elaboreaza planul anual de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care il supune spre aprobare directorului general;
 3. inainteaza directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunatatirea activitatilor medicale desfasurate la nivelul spitalului;
 4. evalueaza necesarul de personal medical al fiecarei sectii/laborator si face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
 5. evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri directorului general cu privire la structura si numarul acestora la nivelul spitalului, dupa caz;
 6. participa la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat;
 7. inainteaza directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfectionare continua a personalului medico-sanitar;
 8. face propuneri si monitorizeaza desfasurarea activitatilor de educatie si cercetare medicala desfasurate la nivelul spitalului, in colaborare cu institutiile acreditate;
 9. reprezinta spitalul in relatiile cu organizatii profesionale din tara si din strainatate si faciliteaza accesul personalului medical la informatii medicale de ultima ora;
 10. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;
 11. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 12. analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);
 13. participa, alaturi de directorul general, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situatii speciale;
 14. stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;
 15. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare, referitoare la documentatia medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
 16. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in conditiile legii;
 17. analizeaza si solutioneaza sugestiile, sesizarile si reclamatiile pacientilor tratati in spital, referitoare la activitatea medicala a spitalului;
 18. elaboreaza raportul anual de activitate medicala a spitalului, in conformitate cu legislatia in vigoare.

  Art. 15. (1) In cadrul spitalului functioneaza un consiliu de administratie constituit prin decizia nr.  98/07.06.2016, format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului.
   (2) Membrii consiliului de administratie pentru spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sunt:

 1. a) 2 reprezentanti ai directiei de sanatate publica judetene;
     b) 2 reprezentanti numiti de consiliul local, din care unul sa fie economist;
     c) un reprezentant numit de primar;
 2. e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
     f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.

   (2) Institutiile care au numit membrii în consiliului de administratie,  sunt obligate sa isi numeasca si membrii supleanti in consiliul de administratie.
   (3) Managerul participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.
   (4) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa ca invitat permanent la sedintele consiliului de administratie.
   (5) Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act administrativ de catre institutiile prevazute la alin. (2), (3) si (4).
   (6) Sedintele consiliului de administratie sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales cu majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.
   (7) Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:

 1. a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;
     b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;
     c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
     d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;
     e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
     f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 178 alin. (1) si la art. 184 alin. (1), din lg 95/2006 .
     (11) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de catre ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
     (12) Membrii consiliului de administratie al spitalului public pot beneficia de o indemnizatie lunara de maximum 1% din salariul managerului.
     (13) Dispozitiile art. 178 alin. (2) din lg 95/2006,referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului de administratie.

 Persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, sefii de sectie, de laborator sau de serviciu si membrii consiliului de administratie, au obligatia de a depune o declaratie de interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile prevazute la art. 178 din lg 95/2006, in termen de 15 zile de la numirea in functie, la Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, la A.N.I.
   (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari in situatia persoanelor in cauza; actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii, precum si a incetarii functiilor sau activitatilor.
   (3) Declaratiile se afiseaza pe site-ul spitalului.
   (4) Modelul declaratiei de interese si cel al declaratiei referitoare la incompatibilitati se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
   (5) In conditiile prevazute la alin. (1) si (2), persoanele din conducerea spitalului au obligatia de a depune si o declaratie de avere, al carei model se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
 În cadrul spitalului funcţionează Biroul de Managementul Calitatii Serviciilor de Sanatate , alcatuit din trei salariati.

Structura de  calitate functioneaza conform metodologiei de lucru elaborata prin Ordinul  nr.1312/2020 al  Ministerul Sanatatii .

Structura de management al calității serviciilor de sănătate desfășoară următoarele activități principale:

 1. a)elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calității serviciilor de sănătate, precum și coordonarea și monitorizarea implementării acestuia;
 2. b)evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate și a nivelului de conformitate cu standardele și cu cerințele de monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS;
 3. c)informarea periodică a conducerii și a personalului din cadrul unității sanitare cu privire la nivelul de implementare a planului de management al calității serviciilor de sănătate și, după caz, actualizarea acestuia;
 4. d)coordonarea și monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unității sanitare a documentelor calității;
 5. e)asigurarea instruirii și informării personalului din cadrul unității sanitare cu privire la organizarea și implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
 6. f)măsurarea și evaluarea calității serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de satisfacție a pacienților;
 7. g)coordonarea și controlul activității de colectare și de raportare, conform legislației în vigoare, a datelor și documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
 8. h)coordonarea și controlul activității de analiză, evaluare și raportare a indicatorilor de monitorizare a conformității la cerințele standardelor ANMCS;
 9. i)monitorizarea, centralizarea, analiza și raportarea către ANMCS a situațiilor legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale, precum și a altor informații necesare pregătirii evaluării unității sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele ANMCS;
 10. j)coordonarea și participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfășurarea activităților de audit clinic;
 11. k)îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în activitatea de identificare și de management al riscurilor;
 12. l)asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului și participarea la elaborarea și implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unității sanitare;
 13. m)elaborarea și înaintarea către conducerea unității sanitare a rapoartelor periodice conținând propuneri și recomandări ca urmare a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute;
 14. n)monitorizarea elaborării, implementării și evaluării eficacității și/sau eficienței procedurilor și protocoalelor de bune practici clinice și manageriale.

(1) Structura de management al calității serviciilor de sănătate este condusă de un responsabil cu managementul calității, denumit în continuare RMC.

(2) Îndeplinește funcția de RMC persoana care ocupă funcția de șef serviciu/șef birou de management al calității serviciilor de sănătate sau, după caz, persoana desemnată de conducătorul unității sanitare ca responsabil al compartimentului de management al calității serviciilor de sănătate. În cazul unităților sanitare private, îndeplinește funcția de RMC persoana desemnată de conducătorul unității ca responsabil al structurii de management al calității serviciilor de sănătate.(3) RMC este responsabil cu coordonarea implementării sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului la nivelul unității sanitare și are următoarele atribuții principale:

 1. a)planifică, organizează, coordonează și monitorizează întreaga activitate privind implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului la nivelul unității sanitare;
 2. b)coordonează și controlează funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate;
 3. c)analizează și avizează procedurile interne ale structurii de management al calității serviciilor de sănătate, care se aprobă potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 4. d)elaborează și supune aprobării conducătorului unității sanitare planul anual de formare și perfecționare profesională a personalului din subordine;
 5. e)coordonează și monitorizează elaborarea documentelor calității la nivelul unității sanitare;
 6. f)coordonează elaborarea și avizează planul de management al calității serviciilor de sănătate de la nivelul unității sanitare;
 7. g)coordonează și monitorizează activitățile legate de asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate desfășurate de către responsabilii desemnați la nivelul fiecăreia dintre structurile unității sanitare;
 8. h)monitorizează activitățile legate de asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate desfășurate de către comisiile, consiliile și comitetele constituite la nivelul unității sanitare, în colaborare cu coordonatorii acestora;
 9. i)elaborează și înaintează spre aprobare conducătorului unității sanitare rapoarte periodice privind activitatea structurii de management al calității serviciilor de sănătate;
 10. j)coordonează și monitorizează activitățile privind raportarea și monitorizarea evenimentelor adverse asociate asistenței medicale;
 11. k)colaborează cu șefii celorlalte structuri din cadrul unității sanitare în vederea implementării sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
 12. l)asigură comunicarea permanentă cu responsabilul regional cu acreditarea desemnat prin ordin al președintelui ANMCS, precum și cu oficiul teritorial al ANMCS.

Activitatea structurii de Management al Calitatii este reglementata prin ROF al structurii de management ala calitatii serviciilor de sanatate –ANEXA LA ROF SPITAL.

 Avand in vedere necesitatea optimizarii utilizarii medicamentelor, la nivelul spitalului s-a infiintat si functioneaza Comisia Medicamentului  alcatuita conform deciziei Nr. 27/ 11.01.2021 , alcatuita din : 3 medici primari si un medic specialist.

            Consiliul de etică format din 6 membri, este numit prin decizia Nr 127 / 27.09.2022.

Desemnarea nominală a membrilor consiliului de etică s-a făcut de catre comitetul director al spitalului, iar numirea membrilor consiliului etic s-a făcut prin decizie interna a managerului. Consilul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau după caz, decanul de varsta al medicilor.

Consiliul de etică se întruneşte lunar, sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/apartinator al acestuia, a unui cadru medical sau a oricarei persoane căreia i-au fost încalcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.

Atributiile consiliului de etica

     (1) Atributiile consiliului de etica sunt urmatoarele:

 1. a) promoveaza valorile etice in randul personalului medico-sanitar, auxiliar si administrativ al unitatii sanitare;
     b) identifica si analizeaza vulnerabilitatile etice si riscurile aparute, propune managerului adoptarea si implementarea masurilor de preventie a actelor de coruptie la nivelul unitatii sanitare;
     c) formuleaza si inainteaza managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etica;
     d) analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al unitatii sanitare si poate face propuneri pentru imbunatatirea acestuia;
     e) formuleaza punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unitatii sanitare;
     f) analizeaza din punct de vedere etic situatiile de dubiu care pot aparea in exercitarea profesiei medicale. In situatia in care un cadru medico-sanitar reclama o situatie de dubiu etic ce vizeaza propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, daca solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;
     g) primeste, din partea managerului unitatii sanitare, sesizarile facute in vederea solutionarii. Modelul de sesizare este prevazut in anexa nr. 3.
     h) analizeaza cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia pacient-cadru medicosanitar si personal auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislatia in vigoare3

 

 1. i) verifica daca personalul medico-sanitar si auxiliar, prin conduita sa, incalca drepturile pacientilor prevazute in legislatia specifica4, pe baza sesizarilor primite;
     j) analizeaza sesizarile personalului unitatii sanitare in legatura cu diferitele tipuri de abuzuri savarsite de catre pacienti5 sau superiori ierarhici. In masura in care constata incalcari ale drepturilor personalului, propune masuri concrete pentru apararea bunei reputatii a personalului; 
 2. k) analizeaza sesizarile ce privesc nerespectarea demnitatii umane si propune masuri concrete de solutionare;
     l) emite avize referitoare la incidentele de etica semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;
     m) emite hotarari cu caracter general ce vizeaza unitatea sanitara respectiva;
     n) asigura informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii si a petentului privind continutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a solutiilor propuse;
     o) aproba continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora;
     p) inainteaza catre organele abilitate sesizarile ce privesc platile informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de conditionare a acordarii serviciilor medicale de obtinere a unor foloase, in cazul in care persoanele competente nu au sesizat organele conform atributiilor de serviciu;
     q) sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele dintr-o speta pot face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentantii unitatii sanitare sau de catre petent;
     r) aproba continutul rapoartelor bianuale si anuale intocmite de secretarul consiliului de etica;
     s) redacteaza Anuarul etic, care cuprinde modul de solutionare a spetelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispozitia angajatilor, constituind in timp un manual de bune practici la nivelul unitatii sanitare respective;
     t) analizeaza rezultatele aplicarii chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevazut in anexa nr. 4.

   (2) Consiliul de etica poate solicita documente si informatii in legatura cu cauza supusa analizei si poate invita la sedintele sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei prezentate.

 

 Atributiile secretarului consiliului de etica

    Atributiile secretarului consiliului de etica sunt urmatoarele:
   1. detine elementele de identificare - antetul si stampila consiliului de etica - in vederea avizarii si transmiterii documentelor;
   2. asigura redactarea documentelor, inregistrarea si evidenta corespondentei, a sesizarilor, hotararilor si avizelor de etica;
   3. introduce sesizarile colectate in sistemul informatic securizat, in termen de o zi lucratoare de la inregistrarea acestora, si asigura informarea, dupa caz, a membrilor consiliului de etica si a managerului unitatii sanitare, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresata managerului se face doar in cazul sesizarilor primite prin intermediul sistemului informatic;
   4. asigura realizarea si gestionarea bazei de date privind sesizarile referitoare la nerespectarea drepturilor pacientilor de catre cadrele medico-sanitare si pe cele referitoare la abuzurile pacientilor fata de cadrele medicosanitare;
   5. informeaza presedintele cu privire la sesizarile primite in vederea convocarii consiliului de etica;
   6. convoaca membrii consiliului de etica ori de cate ori e necesar, la solicitarea presedintelui, cu cel putin o zi inaintea intrunirilor;
   7. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corecta si impartiala solutionare a spetelor supuse atentiei consiliului de etica;
   8. intocmeste procesele-verbale ale sedintelor consiliului de etica;
   9. introduce in sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de feedback al pacientului distribuite si colectate, de regula, in prima saptamana a fiecarei luni, conform modelului de analiza prezentat in anexa nr. 5. Asigura lunar informarea membrilor consiliului de etica si a managerului unitatii sanitare cu privire la rezultatele aplicarii acestora;
   10. asigura postarea pe site-ul unitatii sanitare a informatiilor privind activitatea consiliului de etica;
   11. formuleaza si/sau colecteaza propunerile de imbunatatire a activitatii consiliului sau a unitatii sanitare si le supune aprobarii consiliului de etica;
   12. intocmeste raportul semestrial al activitatii desfasurate in primele 7 zile ale lunii urmatoare semestrului raportat si il supune avizarii presedintelui si ulterior aprobarii managerului;
   13. intocmeste raportul anual al activitatii desfasurate si Anuarul etic in primele 15 zile ale anului urmator celui raportat si il supune avizarii presedintelui si ulterior aprobarii managerului.

comisia medicală  multidisciplinară, cazuri complexe,  s-a constituit prin decizie

c)comisia de analiză a soluţiilor de diminuare a crizei medicamentelor oncologice,

 Comisia va analiza în fiecare zi de luni din săptămână, evoluţia stocurilor, consumurilor şi necesarul de medicamente oncologice deficitare, fiecare medicament, pentru care stocurile sunt epuizate sau aproape de epuizare, care este motivul pentru care nu s-a putut asigura necesarul în timp util şi care sunt măsurile şi soluţiile propuse pentru remedierea situaţiei.  

d)comisiei de analiză  DRG, constituită prin decizia managerului ,

e)structura  de management al calităţii serviciilor medicale în subordinea managerului,  s -a organizat 

Structura de management al calitatii serviciilor medicale desfasoara in principal urmatoarele activitati:
   a)pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii;
   b)coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii:

   b1) manualul calitatii;
   b2) procedurile;
   c)coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, laborator etc. si a standardelor de calitate;
   d)coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor;
   e)colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii;
   f)implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite;
   g)asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager;

 

   h)asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specifice;
   i)coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun;
   j)coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;
   k)asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor;

 1. l) monitorizează , coordonează şi îndrumă metodologic, în vederea dezvoltării sistemului de control managerial al instituţiei;

   m)asistă si răspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitătii.

s-a constituit „Comitetul pentru Situaţii de urgenţă” pe unitate;

În cadrul spitalului s-a constituit PLANUL ALB - planul de răspuns al Spitalului Municipal “Caritas” Roşiorii de Vede, in cazul unui aflux masiv de pacienti in urma unui accident colectiv, a unei calamitati, epidemii sau pandemii, cu sediul în spital, cu Celula de criză constituită prin dec. Nr. 156/14.12.2015

 

 

CAPITOLUL V  -  SECŢIA CU PATURI

 

       SECŢIUNEA I – ORGANIZARE

 

  Art. 16. Secţiile cu paturi s-au organizat pe profil de specialitate şi au o capacitate de minim de 25 paturi şi cel mult 60 paturi.

 

  Art. 17 Compartimentul de anestezie terapie intensivă se organizează cu minim 5 paturi.

 

  Art. 18 Secţia cu paturi este condusă de unul din medicii primari sau specialişti care îndeplineşte funcţia de medic şef de secţie şi este ajutat de un asistent şef.

    În lipsa medicului şef  de secţie conducerea secţiei este asigurată prin delegaţie de unul din medicii primari sau specialişti.

 

  Art. 19 Coordonarea activităţii de specialitate în cazul în care nu se poate organiza o secţie (existând paturi de specialitate se asigură de unul din medicii desemnaţi de conducerea spitalului şef se compartiment).

 

  Art. 20 Primirea şi ieşirea bolnavilor se organizează pe spital.

    Pentru specialităţile de obstetrică-ginecologie, pediatrie, boli infecţioase, neurologie, medicina interna, chirurgie generala, primirea bolnavilor se face separat pentru fiecare dintre acestea, cu respectarea normelor de igienă şi antiepidemice.

 

  Art. 21 Cu excepţia cazurilor de urgenţă, internarea bolnavilor se face pe baza cardului de sănătate, biletelor de trimitere (de internare) emise de ambulatoriu de specialitate sau medicul de familie din teritoriu deservit de spital, a cărţii de identitate, a adeverinţei de salariat, cupon de pensie, carnet de şomaj. În timpul programului (în afara orelor de gardă) pentru cazurile de urgenţă care se prezintă direct, examinarea este asigurată de medicul de specialitate. Internarea bolnavilor se aprobă de medicul şef de secţie cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale.

             Internarnarea pacientilor se face fara discriminari legate de rasa, sex ,varsta ,apartenenta etnica, conditii sociale ,etc.   

În scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observaţie Clinică Generală, care să asigure în totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice, se vor respecta prevederile    Ordinului nr. 1782 din 28 decembrie 2006, precum si prevederile Ordinului 1081/2007. 

- În momentul internării pacientului, registratorul mdical din cadrul Compartimentului de Primire Urgente completează datele din Foaia de Observaţie Clinică Generală (F.O.C.G.) , conform Instructiunilor de completare a FOCG.

-         Pentru pacienţii internaţi prin C.P.U. li se completeaza F.O.C.G. cu un numar minim de date din Setul Minim de Date ;                                

-    Pacienţii se înregistrează in Registrul de Internări-Externări existent la nivelul CPU. 

- O dată completate datele mai sus menţionate,  pacientul se prezintă pe secţia de profil, unde în F.O.C.G. se specifică: diagnosticul la internare - reprezentand afecţiunea de bază pentru care pacientul primeşte servicii spitaliceşti - se codifică dupa Clasificaţia Internaţională.

  - La nivelul secţiei, asistenta şefă înregistrează în Registrul de internări al secţiei pacienţii internaţi, îi nominalizează cu nume si număr de FOCG în “Foaia zilnică de mişcare a bolnavilor internaţi” şi răspunde de completarea corectă a acestei situaţii;

- Investigaţiile şi procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcţionale, investigaţii radiologice, intervenţii chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se şi numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil;

-  În cazul transferului intraspitalicesc - transferul unui pacient de la o sectie la alta în cadrul  spitalului -  pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeşte o singură F.O.C.G şi se stabileşte un singur diagnostic principal în momentul externării.

- In cazul transferului unui pacient din secţia de profil în sectia A.T.I., F.O.C.G. cu epicriza de etapă se va transmite acestui compartiment;

- La externarea pacientului întreaga documentaţie va fi completată în comun, de către medicul curant din  secţia de profil şi eventual de medicul specialist A.T.I. (epicriză, certificat constatator al morţii, după caz), iar F.O.C.G. va fi semnată de şeful secţiei în care este angajat medicul curant;

-   Tabelul “Transferuri” din F.O.C.G. se completează de către medicul curant, cu aprobarea medicului sef de sectie  în momentul venirii şi plecării pacientului dintr-o secţie în alta - secţia, data.

-   FOCG se utilizeaza in sistemul informational al spitalului in vederea decontarii serviciilor medicale prestate pacientilor ;

-    FOCG se intocmeste pentru pacientii spitalizati in regim de spitalizare continua.

-    FOCG se completeaza intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. Episodul de spitalizare continua reprezinta perioada de spitalizare a unui pacient, in regim de spitalizare continua, in cadrul aceluiasi spital, fara intrerupere si fara modificarea tipului de ingrijiri.

- “Foaia zilnică de mişcare a pacienţilor internaţi” se completează zilnic până la orele 14.30, după care, pentru pacienţii care se internează ulterior, “mişcarea” se completează a doua zi;

- pacienţii internaţi de urgenţă între orele 14.00-24.00 se nominalizează în  “mişcarea” întocmită în ziua respectivă; pacienţii internaţi de urgenţă după ora 24.00 se nominalizează în “mişcarea” din ziua următoare;

- pentru ca pacienţii mai sus menţionaţi să beneficieze de mic dejun şi prânz, asistentele de serviciu ale secţiilor, îi raportează asistentei sefe numarul de pacienti internati intre orele 14.00-24.00 si se anunta  asistenta dieteticiana la ora 7.30 pe baza unui bon de masa suplimentar (meniu de urgenţă );

- “mişcarea zilnică a bolnavilor” se întocmeşte de asistentele şefe de secţie care au responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular;

- ziua internării şi externării constituie o singură zi de spitalizare;

 - în cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeaşi zi sau chiar după câteva  ore se consideră o zi de spitalizare;

- în momentul externării pacientului,  se specifică :

- data externării,

- ora externării,

- tipul externării,

- starea la externare,

- diagnosticul principal la externare şi diagnosticele secundare se consemnează şi se

codifică de către medicul curant care parafează şi semnează F.O.C.G. în momentul încheierii acesteia;

- Pacienţii externaţi sunt nominalizaţi în “mişcare” cu nume şi numărul F.O.C.G. la rubrica Ieşiri Nominale, după care F.O.C.G. se predau în aceeaşi zi la Biroul de Internări-Externări;

- F.O.C.G. se arhivează lunar, iar  la încheierea anului se depun pe baza procesului verbal la arhiva  Spitalui

 

  Art. 22 Repartizarea bolnavilor pe secţii, pe saloane se face avându-se în vedere natura şi gravitatea bolii, sexul, iar în secţiile de pediatrie pe grupe de afecţiuni şi grupe de vârste, cu asigurarea măsurilor de profilaxie şi a infecţiilor intraspitaliceşţi.

 

  Art. 23 În cazurile deosebite se poate aproba internarea bolnavilor cu însoţitor, în secţia pediatrie, mamele pot fi internate în saloane separate, cu excepţia cazurilor care necesită prezenţa mamei în acelaşi salon.

 

  Art. 24 Bolnavul poate fi transferat dintr-o secţie în alta sau dintr-un spital în altul, asigurându-se în prealabil, în mod obligatoriu locul şi documentaţia necesară.

 

  Art. 25 În secţiile din specialităţile de bază se pot interna bolnavi cu afecţiuni din specialităţile înrudite în cazul în care nu există secţii pe aceste profile, asigurându-se asistenţă medicală corespunzătoare afecţiunii.

 

  Art. 26 La terminarea tratamentului externarea bolnavilor se face pa baza biletului de ieşire întocmit de medicul curant cu aprobarea medicului şef de secţie sau a medicului care asigură coordonarea activităţii de specialitate. La externare biletul de ieşire se înmânează bolnavului, iar foaia de observaţie cu epicriza se îndosariază.

 

  Art. 27 Bolnavul poate părăsi spitalul la cere sau după ce în prealabil a fost înştiinţat de consecinţele prealabile asupra sănătăţii sale.

     Aceasta se consemnează sub semnătura bolnavului şi a medicului în foaia de observaţie, prevedere care nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

 

  Art. 28 Declararea la organele de stare civilă a nou născutului şi a decedaţilor în spital se face pe baza actelor de verificare a naşterilor şi deceselor, întocmite de medicii din secţiile respective.

      Aceste acte se transmit organelor de stare civilă în termenul prevăzut de lege prin aparţinători sau în lipa acestora prin curier.

            Functia de gestiune a datelor si informatiilor medicale la nivelul Spitalului Municipal CARITAS Rosiorii de Vede trebuie sa raspunda in principal la urmatoarele cerinte minimale disponibilizarea datelor clinice despre pacientii externati. Clasificarea DRG necesita obligatoriu 7 variabile pentru fiecare pacient: varsta, gen, durata de spitalizare, diagnostice principale si secundare, interventii chirurgicale sau alte proceduri efectuate, starea la externare, si greutatea la nastere (numai pentru nou-nascuti);

codificarea datelor necesare (pentru diagnostice si proceduri), in vederea utilizarii unui limbaj standardizat pentru acest variabile si pentru a putea fi folosite cu mai multa usurinta;

colectarea sub forma electronica a acestor date clinice din foaia de observatie a pacientului;

clasificarea fiecarui pacient externat intr-o grupa de diagnostice, folosind un sistem de clasificare DRG. Acest proces se realizeaza prin trimiterea automata a fiecarui pacient intr-o grupa de diagnostice, folosind o aplicatie software numita "grouper

Aceasta functie este asigurata prin sistemul informatic integrat HIPOCRATE care asigura colectarea datelor arhivarea acestora si conexiunea cu Sistemele informatice ale CNAS si respectiv SNSPMS

Se asigura astfel atat evaluarea rezultatelor spitalului fiind folosit si la finantarea spitalelor in principal prin :

-stabilirea de tarife pentru fiecare grupa de diagnostice (sau valori relative ale tarifelor); acestea au la baza costurile adiacente pacientilor din fiecare grupa de diagnostice si se pot importa odata cu sistemul de clasificare DRG sau pot fi dezvoltate de fiecare tara; odata calculate aceste costuri ele sunt transformate in tarife si utilizate pentru toate spitalele participante la schema de finantare.

-alocarea bugetului destinat asistentei spitalicesti catre spitale, plecand de la numarul si tipul pacientilor externati (case-mix-ul fiecarui spital) si lista de tarife (sau de valori relative) pentru fiecare DRG.

 

 

                                                        SECŢIUNEA II – ATRIBUŢII

 

  Art. 29 A) Asistenţa medicală :

 1. Compartimentul de Primire Urgenţe conform ord MS nr. 1706/2007:
 • Compartimentul de Primire Urgenţe este organizat astfel incat sa fie posibile primirea, trierea, investigarea de baza, stabilizarea si aplicarea tratamentului de urgenta majoritatii pacientilor sositi cu ambulantele sau cu mijloacele proprii de transport, fiind necesara organizarea transferului unor pacienti care necesita investigatii complexe si tratament definitiv de urgenta la un spital de categorie superioara.

Internarea pacientilor in regim de urgenta in spital se face doar prin CPU, cu exceptia pacientilor aflati in stare critica transferati direct din alte unitati sanitare la sectiile de terapie intensiva fara a fi necesara evaluarea lor in CPU.

Compartimentul de Primire Urgenţe  este deschis tuturor pacientilor care solicita acordarea asistentei medicale de urgenta in urma aparitiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afectiuni cronice.

   Art. 43. - Este interzis refuzul acordarii asistentei medicale de urgenta unui pacient care solicita acest lucru fara evaluarea starii acestuia de catre un medic din cadrul CPU si stabilirea lipsei unei afectiuni care necesita ingrijiri medicale in cadrul CPU si eventuala internare a pacientului.

Personalul din cadrul CPU are obligatia de a asigura asistenta medicala de urgenta pacientului aflat in stare critica, in limita competentelor si a pregatirii, fiind obligatorie apelarea din timp a specialistilor aflati de garda in spital sau la domiciliu, in situatiile care necesita implicarea lor in acordarea asistentei medicale de urgenta si eventual a tratamentului definitiv, dupa caz. In cazurile in care pacientul necesita transfer de urgenta la un spital cu grad de competenta mai inalt, personalul din cadrul CPU are obligatia sa initieze procedurile de transfer interclinic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Investigarea pacientilor in CPU are ca scop stabilirea unui diagnostic corect si a unei conduite terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic si a investigatiilor paraclinice.

- Investigatiile pot fi efectuate inclusiv in scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv in vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum si in vederea luarii unei decizii asupra necesitatii internarii unui pacient.

- Cazurile de urgenta vor fi investigate adecvat inaintea internarii lor, in vederea luarii unor decizii corecte in privinta tratamentului de urgenta si internarii intr-o sectie sau unitate sanitara corespunzatoare.

- Medicii din CPU au dreptul de a solicita investigatiile pe care le considera necesare pentru pacientul aflat sub responsabilitatea lor, fara avize si aprobari suplimentare din partea altor medici specialisti sau din partea conducerii unitatii sanitare.

-Investigatiile si examinarile minime obligatorii la care pacientii din cadrul CPU au acces sunt prevazute in anexa nr. 1 din OMS nr. 1706/2007. Lista investigatiilor nu este limitativa, cererea unor investigatii specifice pentru anumite cazuri fiind posibila daca astfel de investigatii pot afecta decizia terapeutica.

- Laboratoarele spitalului, precum si serviciile de imagistica au obligatia de a da prioritate investigatiilor solicitate din partea UPU sau CPU.

-Conducerea spitalului va asigura existenta unui sistem de comunicatii functional care sa permita acordarea asistentei medicale de urgenta in conformitate cu prevederile prezentului ordin. Structura minima a sistemului de comunicatii este prevazuta in anexa nr. 1.

(1) Colaborarea dintre CPU si sectiile din spitalul din care fac parte se realizeaza in conditii de egalitate intre structurile respective, CPU nefiind subordonate altor sectii din spital.

    Responsabilitati, atributii si obligatii ale personalului din CPU:

Medicul sef (coordonator)

    ▪ conduce activitatea CPU in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

    ▪ asigura si raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca, inclusiv ale personalului aflat in subordinea acestuia, direct sau prin intermediul sefilor de compartimente si al persoanelor desemnate sa raspunda de anumite activitati;

    ▪ coordoneaza, asigura si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul aflat in subordine, de respectarea de catre acesta a normelor de protectie a muncii, precum si a normelor etice si deontologice;

    ▪ asigura respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului de functionare;

    ▪ isi exercita profesia de medic in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;

    ▪ asigura si controleaza completarea fiselor pacientilor si a tuturor formularelor necesare, in scris sau pe calculator, in cadrul CPU, in conformitate cu prevederile prezentului ordin;

    ▪ este in permanenta la dispozitia personalului din cadrul CPU in vederea rezolvarii problemelor urgente aparute in cursul garzilor si al turelor. In cazul in care este indisponibil, desemneaza o persoana care are autoritatea si abilitatea sa rezolve problemele din cadrul CPU;

    ▪ poarta orice mijloc de comunicatie alocat, pastrandu-l in stare de functionare, fiind obligat sa anunte modalitatea prin care poate fi contactat in afara orelor de serviciu, cu exceptia perioadelor de concediu cand va desemna o persoana care il va inlocui;

    ▪ este informat in permanenta despre starea de disponibilitate a personalului din subordine si despre problemele survenite in aceasta privinta;

    ▪ este informat in permanenta despre problemele survenite in cursul turelor si al garzilor, mai ales in cazul in care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activitatii din cadrul unitatii;

    ▪ este informat in permanenta despre reclamatiile pacientilor si ale apartinatorilor, avand obligatia sa investigheze orice reclamatie si sa informeze reclamantul despre rezultatul investigatiei;

    ▪ are obligatia de a elabora un plan de raspuns in cazul unui aflux masiv de victime;

    ▪ are obligatia sa asigure functionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, incluzand responsabilitatile si modalitatile de alertare a diferitelor categorii de personal;

    ▪ asigura respectarea si respecta drepturile pacientului conform prevederilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si altor prevederi legale in vigoare;

    ▪ organizeaza si conduce sedintele (raport) de lucru cu tot personalul aflat in subordine sau deleaga o persoana in locul sau;

    ▪ aproba programarea turelor si a garzilor personalului din subordine;

    ▪ numeste unul sau mai multi adjuncti ori sefi de compartimente care sa raspunda de diferite activitati din cadrul CPU;

    ▪ controleaza efectuarea investigatiilor si urmareste stabilirea diagnosticului si aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice, in conformitate cu protocoalele si liniile directoare din domeniu;

    ▪ colaboreaza si asigura colaborarea cu medicii-sefi ai altor sectii si laboratoare, in vederea stabilirii diagnosticului si aplicarii tratamentului corespunzator;

    ▪ propune protocoale de colaborare cu alte sectii si laboratoare si asigura respectarea acestora;

    ▪ asigura colaborarea cu alte institutii medicale si nemedicale implicate in asistenta medicala de urgenta si semneaza protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii spitalului;

    ▪ stabileste de comun acord cu personalul din subordine si urmareste aplicarea protocoalelor de tratament conform standardelor internationale;

    ▪ in cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU) va coordona personal impreuna cu alte servicii de specialitate operatiunile de salvare si de tratament chiar si in afara orelor de program. In cazul indisponibilitatii, are obligativitatea de a delega o persoana responsabila cu preluarea acestor sarcini;

    ▪ raspunde de ridicarea continua a nivelului profesional al personalului aflat in subordine si de formarea continua a acestuia;

    ▪ raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii din dotare, instrumentarului si intregului inventar al CPU si face propuneri de dotare corespunzatoare necesitatilor;

    ▪ controleaza si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor, raspunde, prin intermediul unei persoane special desemnate, de pastrarea, prescrierea si evidenta substantelor stupefiante;

    ▪ organizeaza si raspunde de activitatea didactica si stiintifica, inclusiv cea de cercetare, desfasurata in CPU;

    ▪ controleaza permanent tinuta corecta, folosirea echipamentului de protectie si comportamentul personalului din subordine in relatie cu pacientii si apartinatorii acestora;

    ▪ informeaza periodic conducerea spitalului asupra activitatii sectiei si reprezinta interesele personalului CPU in relatie cu conducerea spitalului;

    ▪ coordoneaza, direct sau prin intermediul unei persoane desemnate, activitatea de interventie prespitaliceasca, respectiv SMURD, in conformitate cu prevederile legale, daca UPU respectiva opereaza medical un astfel de serviciu;

    ▪ colaboreaza direct cu seful inspectoratului pentru situatii de urgenta in vederea operarii SMURD, daca CPU respectiv opereaza medical un astfel de serviciu;

    ▪ colaboreaza cu serviciul de ambulanta din judetul respectiv in vederea imbunatatirii activitatii de asistenta de urgenta prespitaliceasca si a modului de desfasurare a activitatii la interfata dintre UPU si prespital;

    ▪ intocmeste fisele anuale de apreciere a activitatii intregului personal din subordine;

    ▪ participa in toate comisiile de angajare a personalului pentru CPU, in calitate de presedinte sau membru al comisiei, in conditiile legii; participa la selectionarea personalului medical si a altor categorii de personal, prin concurs si interviu;

    ▪ propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementarilor legale in vigoare;

    ▪ indeplineste inclusiv rolul medicului responsabil de tura sau al medicului de garda in cadrul CPU sau SMURD, pe timpul turei sau al garzii in care ocupa functia respectiva;

    ▪ autorizeaza internarea obligatorie a pacientilor intr-o anumita sectie in conformitate cu prevederile prezentului ordin;

    ▪ indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

Asistentul sef CPU

    ▪ isi exercita profesia de asistent medical in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;

    ▪ stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine, respectiv tot personalul medical si auxiliar, cu exceptia medicilor si a personalului subordonat direct medicului-sef, pe care le poate modifica cu acordul medicului-sef al UPU sau CPU;

    ▪ coordoneaza, controleaza si raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca;

    ▪ asigura si raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul aflat in subordine;

    ▪ informeaza medicul-sef despre toate disfunctionalitatile si problemele potentiale sau survenite in activitatea CPU si propune solutii pentru prevenirea sau solutionarea lor;

    ▪ instruieste personalul aflat in subordine si asigura respectarea de catre acesta a normelor de protectie a muncii, precum si a normelor etice si deontologice;

    ▪ raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului de functionare de catre personalul aflat in subordine;

    ▪ respecta si asigura respectarea deciziilor luate in cadrul serviciului de medicul-sef sau loctiitorul acestuia de catre personalul aflat in subordine;

    ▪ raspunde de asigurarea si respectarea confidentialitatii ingrijirilor medicale, a secretului profesional si a unui comportament etic fata de bolnav;

    ▪ respecta si asigura respectarea drepturilor pacientilor conform prevederilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si altor prevederi legale in vigoare;

    ▪ participa la predarea-preluarea turei in CPU;

    ▪ organizeaza si conduce sedintele (raport) de lucru ale asistentilor medicali, participa la raportul de garda cu medicii;

    ▪ controleaza zilnic condica de prezenta si o contrasemneaza;

    ▪ verifica si asigura functionalitatea aparaturii medicale;

    ▪ asigura stocul minim de medicamente si materiale de unica folosinta si alte materiale, precum si cererea de aprovizionare din timp cu acestea, inaintea atingerii limitei minime a stocului;

    ▪ controleaza modul in care medicamentele, materialele si solutiile sunt preluate de la farmacie, pastrate, distribuite si administrate, precum si corectitudinea decontarilor;

    ▪ raspunde de aprovizionarea departamentului si a unitatii mobile, unde este cazul, cu instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare necesare si de intretinerea si inlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate;

    ▪ realizeaza autoinventarierea periodica a dotarii sectiei si a unitatii mobile, unde este cazul, conform normelor stabilite, si deleaga persoana care raspunde de aceasta fata de administratia institutiei;

    ▪ participa la intocmirea fiselor de apreciere a personalului aflat in subordine;

    ▪ evalueaza si apreciaza, ori de cate ori este necesar, individual si global, activitatea personalului din departament;

    ▪ organizeaza impreuna cu medicul coordonator testari profesionale periodice si acorda calificativele anuale, pe baza calitatii activitatii si, dupa caz, a rezultatelor obtinute la testare;

    ▪ participa la selectionarea asistentilor medicali si a personalului auxiliar prin concurs si interviu; propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementarilor legale in vigoare;

    ▪ supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou-incadrat in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului si a regulamentului de functionare;

    ▪ controleaza activitatea de educatie, analizeaza si propune nevoile de perfectionare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica medicului-sef;

    ▪ organizeaza instruirile periodice ale intregului personal din subordine prin respectarea normelor de protectie a muncii;

    ▪ coordoneaza organizarea si realizarea instruirii elevilor scolilor postliceale sanitare si ai colegiilor universitare aflati in stagii practice in UPU;

    ▪ coordoneaza organizarea si realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul;

    ▪ intocmeste graficul de lucru, graficul concediilor de odihna, raspunde de respectarea acestora si asigura inlocuirea personalului din subordine pe durata concediului;

    ▪ aduce la cunostinta medicului-sef absenta temporara a personalului, in vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor in vigoare;

    ▪ coordoneaza, controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale;

    ▪ in cazuri deosebite propune spre aprobare, impreuna cu medicul-sef, ore suplimentare, conform reglementarilor legale;

    ▪ respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic;

    ▪ participa la cursurile de perfectionare, la examenele finale si instruieste personalul subordonat, zilnic si cu ocazia cursurilor special organizate;

    ▪ este informat in permanenta despre starea de disponibilitate a personalului din subordine;

    ▪ poarta permanent un mijloc de comunicatie alocat, pastrandu-l in stare de functionare;

    ▪ raspunde in timp util in cazul chemarii si imediat in cazul alarmei generale. Aduce la cunostinta responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite, cum ar fi deces in familie, imbolnaviri etc.);

    ▪ participa la efectuarea garzilor in cadrul CPU si in cadrul SMURD, dupa caz, indeplinind pe durata turei sau a garzii obligatiile si atributiile prevazute pentru functia pe care o ocupa;

    ▪ controleaza permanent tinuta corecta, folosirea echipamentului de protectie si comportamentul personalului din subordine;

    ▪ participa la sedinte periodice cu medicul-sef;

    ▪ participa la sedintele de lucru ale personalului angajat la UPU-SMURD sau deleaga o persoana in locul sau;

    ▪ indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si/sau a UPU ori CPU.

Medicul

    ▪ raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca;

    ▪ raspunde de calitatea activitatii pe care o desfasoara in serviciu, de respectarea normelor de protectie a muncii, precum si a normelor etice si deontologice;

    ▪ raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului de functionare;

    ▪ raspunde de informarea corecta si prompta a medicului responsabil de garda, a medicului-sef sau a loctiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite in timpul garzii si care au influenta asupra derularii normale a activitatii, inclusiv cele legate de personal, indiferent daca aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

    ▪ isi exercita profesia de medic in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;

    ▪ primeste, impreuna cu medicul responsabil de garda, bolnavul in camera de reanimare sau la intrarea in UPU, il asista pe acesta in acordarea ingrijirilor medicale si in supravegherea bolnavului pana la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia; il insoteste pe pacient pana la sectia unde va fi investigat sau internat;

    ▪ primeste pacientii in celelalte sectoare ale CPU, ii evalueaza, recomanda investigatiile si tratamentul, asigura anuntarea specialistilor. Decizia medicului poate fi contramandata de medicul responsabil de tura si de medicul-sef al UPU/CPU sau de loctiitorul acestuia;

    ▪ ajuta la organizarea transportului pacientilor si ii insoteste in caz de nevoie;

    ▪ efectueaza impreuna cu medicul responsabil de tura vizita periodica, la intervale de maximum 3 ore, la toti pacientii din UPU, reevalueaza starea lor si adapteaza conduita terapeutica conform indicatiilor medicului responsabil de tura si ale specialistilor din spital;

    ▪ informeaza permanent apartinatorii pacientului despre starea acestuia si manevrele ce se efectueaza;

    ▪ completeaza, impreuna cu restul medicilor de garda, fisele pacientilor aflati in UPU si completeaza toate formularele necesare, in scris sau pe calculator;

    ▪ asigura consultanta la Dispeceratul 112, ajuta la primirea si triajul apelurilor si informeaza medicul responsabil de tura despre situatiile deosebite ivite, solicitand sprijin in cazul in care este nevoie;

    ▪ respecta regulamentul de functionare al CPU si, dupa caz, al SMURD si asigura respectarea acestuia de catre restul personalului de garda;

    ▪ respecta deciziile luate in cadrul serviciului de catre medicul-sef sau loctiitorul acestuia si asigura indeplinirea acestora de catre restul personalului de garda aflat in subordine;

    ▪ poarta permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, pastrandu-l in stare de functionare;

    ▪ anunta in permanenta starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite ivite, cum ar fi un deces in familie, imbolnaviri etc.);

    ▪ respecta drepturile pacientului conform prevederilor OMS si altor prevederi legale in vigoare;

    ▪ respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila din punct de vedere juridic;

    ▪ indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si/sau a CPU;

    ▪ efectueaza, dupa caz, garzi in cadrul SMURD, unde are urmatoarele sarcini suplimentare:

   - conduce echipajul de interventie si coordoneaza activitatea acestuia la locul interventiei sau asista medicul responsabil de tura din echipa;

   - evalueaza primar si secundar pacientul/pacientii si aplica tratamentul necesar in vederea stabilizarii acestuia/acestora;

   - asista la operatiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurand pe parcursul acestor operatiuni asistenta medicala necesara pacientului sau pacientilor;

   - insoteste pacientul in timpul transportului pana la spital;

   - in caz de necesitate, preda ingrijirea pacientului in timpul transportului echipajului propriu sau unui echipaj al serviciului de ambulanta, in vederea efectuarii unei alte interventii. Decizia de a preda pacientul inaintea sosirii la spital se ia evaluand starea pacientului transportat si noul incident la care este solicitat medicul;

   - monitorizeaza comunicatiile radio in timpul garzii, inclusiv in timpul interventiilor. Are in dotare un telefon mobil pe care il pastreaza deschis pe tot parcursul garzii;

   - asigura informarea dispeceratului despre etapa in care se afla echipajul de interventie si despre posibilitatea preluarii altor solicitari;

   - inspecteaza echipamentul la intrarea in garda, asigurandu-se ca acesta se afla in stare de functionare, si preda echipamentul la iesirea din garda. Informeaza medicul responsabil de garda despre problemele deosebite ivite in timpul garzii, precum si despre defectiunile sau pierderile de aparate ori materiale;

   - inspecteaza medicamentele aflate in dotare si se asigura asupra valabilitatii termenului de garantie al acestora;

   - poarta uniforma si gradele alocate in timpul garzii si se asigura ca echipajul poarta uniformele si gradele alocate si detine echipament de protectie adecvat (incaltaminte etc);

   - respecta regulamentul de functionare al SMURD si asigura respectarea acestuia de catre restul echipajului de interventie;

   - completeaza, semneaza si parafeaza o fisa de interventie pentru fiecare pacient, in doua exemplare. Unul dintre cele doua exemplare este predat colegului din CPU sau din spitalul care primeste pacientul;

   - preda pacientul colegului din UPU sau din spitalul care primeste pacientul, explicandu-i tot ce s-a efectuat si datele anamnestice, inclusiv evolutia pe parcursul transportului;

   - asista la activitatea din cadrul CPU in cazul in care se afla de garda pe autospeciala rapida de interventie a medicului de urgenta;

   - indeplineste orice alte sarcini stabilite de medicul-sef sau de inspectorul-sef in activitatile din cadrul SMURD.

 

Asistentul medical

    ▪ isi exercita profesia de asistent medical in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;

    ▪ raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca;

    ▪ raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului de functionare;

    ▪ respecta si asigura respectarea deciziilor luate in cadrul serviciului de conducerea serviciului;

    ▪ are responsabilitatea asigurarii si respectarii confidentialitatii ingrijirilor medicale, secretului profesional si unui comportament etic fata de bolnav;

    ▪ asigura preluarea prompta a bolnavilor in camera de reanimare si in celelalte camere ale departamentului, monitorizarea acestora, ingrijirile medicale, organizeaza activitatile de tratament, explorarile functionale la nevoie, examenele paraclinice, monitorizarea scriptica in fisele de observatie speciale ale bolnavilor;

    ▪ raspunde de predarea corecta a hainelor si valorilor pacientilor;

    ▪ asigura efectuarea triajului primar al pacientilor sositi;

    ▪ efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igiena, ori de cate ori este nevoie;

    ▪ ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea efectuarii diferitelor examinari;

    ▪ coordoneaza si asigura efectuarea curateniei, dezinfectiei si pastrarea recipientelor utilizate de bolnavi in locurile si in conditiile prevazute de conducerea unitatii;

    ▪ intretine igiena, dezinfectia targilor, carucioarelor si a intregului mobilier din unitate, asigura pregatirea patului sau a targilor de consultatii si schimbarea lenjeriei pentru pacienti;

    ▪ ajuta la organizarea transportului intraspitalicesc si interspitalicesc al pacientilor si ii insoteste in caz de nevoie;

    ▪ asigura respectarea drepturilor pacientilor conform prevederilor OMS si altor prevederi legale in vigoare;

    ▪ participa la predarea-preluarea turei in tot departamentul;

    ▪ asigura functionalitatea aparaturii medicale si informeaza asistentul medical-sef despre defectiunile si lipsa de consumabile;

    ▪ informeaza in permanenta asistentul medical responsabil de tura sau loctiitorul acestuia in legatura cu stocul de medicamente si materiale de unica folosinta si alte materiale, precum si despre aprovizionarea cu acestea;

    ▪ asigura preluarea corecta a medicamentelor, materialelor si solutiilor de la farmacie, precum si pastrarea, administrarea si decontarea corecta a lor conform indicatiilor conducerii;

    ▪ ofera sprijin pentru autoinventarierea periodica a dotarii sectiei si a unitatii mobile conform normelor stabilite;

    ▪ participa la instruirile periodice organizate de unitate si respecta normele de protectie a muncii;

    ▪ participa la organizarea si realizarea instruirii elevilor scolilor postliceale sanitare si ai colegiilor universitare aflati in stagii practice in UPU;

    ▪ participa, dupa caz, la organizarea si realizarea instruirii voluntarilor;

    ▪ raspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale;

    ▪ respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic;

    ▪ poarta permanent un mijloc de comunicatie alocat, pastrandu-l in stare de functionare;

    ▪ aduce la cunostinta responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite, cum ar fi deces in familie, imbolnaviri etc.);

    ▪ participa la efectuarea garzilor in cadrul CPU, precum si, dupa caz, in cadrul SMURD;

    ▪ participa la sedintele de lucru ale personalului angajat la CPU, precum si, dupa caz, in cadrul SMURD;

    ▪ participa, dupa caz, la efectuarea garzilor in cadrul SMURD si respecta regulamentele si ordinele in relatia cu activitatea SMURD;

    ▪ indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si/sau a UPU ori a CPU.

Infirmiera

    ▪ isi exercita profesia de infirmier in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;

    ▪ raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca;

    ▪ respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii;

    ▪ respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;

    ▪ raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului de functionare;

    ▪ respecta deciziile luate in cadrul serviciului de personalul caruia i se subordoneaza si asigura indeplinirea acestora;

    ▪ are responsabilitatea mentinerii confidentialitatii ingrijirilor medicale, are un comportament etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar;

    ▪ ajuta la organizarea transportului intraspitalicesc al pacientilor si ii insoteste in caz de nevoie;

    ▪ respecta drepturile pacientilor conform prevederilor OMS sau altor prevederi legale in vigoare;

    ▪ participa la predarea-preluarea turei in tot departamentul;

    ▪ raspunde de starea aparaturii medicale, a materialelor de unica folosinta, precum si a altor materiale cu care lucreaza;

    ▪ raspunde de predarea corecta a hainelor si valorilor pacientilor;

    ▪ efectueaza igiena individuala a bolnavilor ori de cate ori este nevoie, precum si deparazitarea lor;

    ▪ pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor;

    ▪ efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igiena, ori de cate ori este nevoie;

    ▪ ii ajuta pe pacientii deplasabili sa-si efectueze zilnic toaleta;

    ▪ ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea efectuarii diferitelor examinari;

    ▪ ajuta asistentul medical si brancardierul la pozitionarea pacientului imobilizat;

    ▪ goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte produse biologice, dupa stabilirea bilantului de catre asistentul medical;

    ▪ dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregateste cadavrul si ajuta la transportul acestuia la morga unitatii;

    ▪ ii ajuta pe bolnavi sa-si efectueze nevoile fiziologice;

    ▪ nu este abilitat sa dea relatii despre starea sanatatii pacientilor;

    ▪ asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate de bolnavi in locurile si in conditiile prevazute de conducerea unitatii;

    ▪ transporta lenjeria murdara, de pat si a bolnavilor, in containere speciale, la spalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementarilor in vigoare;

    ▪ executa orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului;

    ▪ intretine igiena, dezinfectia targilor, carucioarelor si a intregului mobilier din unitate, pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor;

    ▪ transporta plostile si recipientele folosite de bolnavi, asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea lor in locurile si in conditiile stabilite de unitate;

    ▪ raspunde de pastrarea si predarea materialelor folosite in departament, cum ar fi lenjeria de pat, paturi etc.;

    ▪ respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila;

    ▪ participa la cursurile de perfectionare organizate de unitate;

    ▪ poarta permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, pastrandu-l in stare de functionare;

    ▪ raspunde in timp util in cazul chemarii si imediat in cazul alarmei generale. Aduce la cunostinta responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite, cum ar fi deces in familie, imbolnaviri etc.);

    ▪ participa in efectuarea garzilor in cadrul CPU;

    ▪ indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului ori CPU.

    Magazioner (functia se desemneaza unui infirmier/brancardier dintre cei aflati de garda, permanent sau prin rotatie):

    ▪ inregistreaza in registrul de evidenta toate efectele bolnavilor internati, verificand sa corespunda cu cele trecute pe bonurile de inventar, are grija ca dublura bonului sa fie atasata la efectele inregistrate;

    ▪ transporta hainele la magazie;

    ▪ verifica daca efectele bolnavilor nu sunt infestate; in cazul in care depisteaza ca hainele, efectele bolnavilor sunt infestate, acestea se pun in saci de nailon legati la gura, se transporta la magazia septica si se anunta serviciul specializat pentru efectuarea dezinfectiei acestora;

    ▪ nu instraineaza cheile de la magazii;

    ▪ la externarea bolnavilor din CPU inapoiaza acestora efectele personale conform bonului sau le preda membrilor familiei;

    ▪ are grija ca bolnavii, la randul lor, sa inapoieze lenjeria primita de la CPU, daca este cazul;

    ▪ asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a invetarului din magazii.

 

Brancardierul

    ▪ isi exercita profesia in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;

    ▪ raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca;

    ▪ respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii;

    ▪ respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;

    ▪ raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului de functionare;

    ▪ respecta deciziile luate in cadrul serviciului de personalul caruia i se subordoneaza si asigura indeplinirea acestora;

    ▪ are responsabilitatea mentinerii confidentialitatii ingrijirilor medicale, cu un comportament etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar;

    ▪ transporta bolnavii conform indicatiilor primite;

    ▪ ajuta personalul autosanitarelor la coborarea brancardelor si efectueaza transportul bolnavilor in incinta sectiei;

    ▪ ajuta personalul de primire si pe cel din sectii la mobilizarea bolnavilor in stare grava, precum si la imobilizarea bolnavilor agitati;

    ▪ transporta decedatii la morga;

    ▪ asigura intretinerea curateniei si dezinfectia materialului rulant: brancard, carucior etc;

    ▪ poarta echipamentul de protectie adecvat, conform regulamentului de ordine interioara al spitalului;

    ▪ respecta drepturile pacientilor conform prevederilor OMS;

    ▪ participa la predarea-preluarea turei in tot departamentul;

    ▪ raspunde de starea aparaturii medicale in timpul transportului bolnavului;

    ▪ respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic;

    ▪ nu este abilitat sa dea relatii despre starea sanatatii pacientilor;

    ▪ participa la cursurile de perfectionare organizate de unitate;

    ▪ poarta permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicatie alocat, pastrandu-l in stare de functionare;

    ▪ aduce la cunostinta responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite, cum ar fi deces in familie, imbolnaviri etc.);

    ▪ participa la efectuarea garzilor in cadrul CPU;

    ▪ respecta regulamentul de functionare a CPU;

    ▪ participa la toate sedinte de lucru ale personalului angajat la CPU;

    ▪ indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului sia CPU.

   

    Registratorul medical:

    ▪ isi exercita profesia in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;

    ▪ raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca;

    ▪ respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii;

    ▪ completeaza baza de date cu pacientii la zi, in timp real cu sosirea pacientilor;

    ▪ este singura persoana responsabila si autorizata cu realizarea copiilor fiselor pacientilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

    ▪ ofera informatii tuturor celor care solicita, directionandu-i la persoanele responsabile din incinta CPU;

    ▪ se asigura ca toate echipamentele avute in dotare sunt functionale;

    ▪ anunta conducerea unitatii in cazul in care echipamentele sunt defecte sau daca apar disfunctionalitati in exploatarea acestora;

    ▪ nu ofera informatii cuprinse in fisa medicala a pacientilor decat in prezenta unui cadru medical specializat si autorizat;

    ▪ pastreaza confidentialitatea datelor cu privire la pacienti introduse in baza de date a spitalului;

    ▪ raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului de functionare;

    ▪ participa la instruirile periodice ale intregului personal;

    ▪ respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic;

    ▪ respecta regulamentul de functionare a CPU;

    ▪ participa la toate sedintele de lucru ale personalului angajat la CPU;

    ▪ indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si/sau a UPU ori a CPU.

Ingrijitoarea de curatenie

    ▪ isi exercita profesia in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;

    ▪ raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca;

    ▪ respecta normele igienico-sanitare si de protectie a muncii;

    ▪ efectueaza curatenie riguroasa in toate incaperile serviciului, cat si in imprejurimile cladirii;

    ▪ efectueaza curatenia in timpul turei, in fiecare incapere, ori de cate ori este nevoie;

    ▪ raspunde de spalarea lenjeriei murdare si de recuperarea ei integral;

    ▪ raspunde prompt la solicitarile personalului medical in subordinea caruia se afla;

    ▪ raspunde de starea aparaturii cu care lucreaza;

    ▪ respecta regulamentul de functionare a CPU;

    ▪ respecta deciziile luate in cadrul serviciului de medicul-sef, loctiitorul acestuia sau de asistentul-sef si asigura indeplinirea acestora;

    ▪ respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila;

    ▪ participa la sedintele de lucru ale personalului angajat la CPU;

    ▪ indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si a CPU.

 1. Posturile minime necesare suplimentar in cazul in care CPU detine un salon de observare/internare de scurta durata.
 2.         b) Secţia cu paturi are în principal următoarele atribuţiuni:

              - ţinerea evidenţei ritmice a mişcării bolnavilor şi asigurarea comunicării locurilor libere la CPU;

              - repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;

              - asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua internării;

              - efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;

              - asigurarea tratamentului medical complet, individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, bolnavi, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, precum şi a protezelor, instrumentarului şi aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport;

             - asigurarea ziua şi noaptea a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

             - asigurarea trusei de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii,

             - asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

             - asigurarea alimentaţiei bolnavilor printr-un număr minim de regimuri alimentare, corect preparate, cantitativ şi calitativ, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;

             - desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servirea mesei de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii cu familia acestora;

             - transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi , medicilor de familie;

B ) Cu privire la îndrumarea tehnică a activităţii de asistenţă medicală :

             - îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale a populaţiei în profilul respectiv, în ambulatoriul integrat,;

             - urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;

             - asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar aflat pentru stagiul practic;

             - analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei, a calităţii asistenţei medicale, etc.

 

                              SECŢIUNEA III – SARCINILE PERSONALULUI

 

  Art. 30 Medicul şef de secţie are în principal următoarele sarcini:

 • organizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce;
 • organizează la începutul programului raportul de gardă unde se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 de ore stabilindu-se măsurile necesare;
 • la raportul de gardă participă personalul medical asistentul şef şi durează maxim 30 de minute;
 • examinează fiecare bolnav la internare, periodic şi ori de câte ori este nevoie şi la externare, examinează zilnic bolnavii din secţie;
 • controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţie;
 • controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte momentul externării bolnavilor;
 • organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie;
 • organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă, în secţie, conform reglementărilor în vigoare;
 • organizează analiza periodică a calităţii muncii de asistenţă medicală împreună cu cabinetele de profil similar din ambulatoriu de specialitate şi ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acesteia;
 • colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător;
 • organizează consulturi medicale de specialitate;
 • urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament;
 • controlează şi îndrumă, răspunde de aplicarea măsurilor de igienă în vederea prevenirii infecţiilor intraspitaliceşti;
 • controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a muncii în secţia pe care o conduce;
 • controlează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor în primele 24 de ore de la internare şi de înscrierea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat;
 • controlează şi răspunde de eliberarea conform normelor în vigoare şi legal a certificatelor de incapacitate temporară de muncă şi a tuturor actelor medico-legale eliberate de secţie;
 • răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine;
 • controlează întocmirea la ieşirea din spital a epicrizei şi a recomandărilor de tratament;
 • controlează modul de păstrare în secţie pe timpul spitalizării a documentelor de spitalizare (foaie de observaţie, foaie de temperatură, buletin de analize, bilet de trimitere)
 • răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor;
 • controlează şi asigură prescrierea şi utilizarea medicamentelor contrasemnând condica de prescriere zilnică a medicamentelor;
 • controlează calitatea alimentaţiei dietetice, prepararea acesteia şi modul de servire;
 • organizează activitatea sanitară educativă şi controlează respectarea regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitatorilor de către bolnavi;
 • desfăşoară consultaţii de specialitate în cabinetul din Ambulatoriu de specialitate;
 • controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie;
 • informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei;
 • întocmeşte fişele anuale de evaluare a personalului din subordine;
 • îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului

 

  Art. 31 În situaţia în care paturile de specialitate nu întrunesc numărul necesar pentru a se organiza secţii, sarcinile prevăzute pentru medicii şefi de secţie sunt îndeplinite de medicul care coordonează activitatea desfăşurată la aceste paturi (compartiment sau serviciu).

 

  Art. 32 Medicul şef de secţie cu profil chirurgical, are în afara sarcinilor prevăzute la art. 30 şi următoarele sarcini specifice:

 • răspunde de oportunitatea intervenţiei chirurgicale, calitatea actului chirurgical, de stabilirea programului operator, pregătirea preoperatorie şi tratamentul preoperator efectuat în secţia pe care o conduce;
 • asigură condiţiile de organizare şi funcţionare a blocurilor operatorii, blocurilor de naşteri şi a celorlalte măsuri necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime;
 • coordonează şi răspunde de activitatea staţiei de sterilizare;

                                                                       

  Art. 33 Medicul şef de secţie din spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede în afara sarcinilor prevăzute la art. 30 şi 32 îndeplineşte în principal şi următoarele sarcini:

 • îndrumă, controlează şi răspunde de calitatea asistenţei medicale din secţia respectivă;
 • îndrumă şi controlează activitatea medicilor stagiari

 

  Art. 34 Medicul de specialitate are în principal are în principal şi următoarele sarcini:

 • examinează bolnavii imediat la internare şi completează foaia de observaţie în primele 24 de ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulatoriu;
 • examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, exploatările de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător, la sfârşitul internării întocmeşte epicriza;
 • prezintă cu ocazia medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este nevoie;
 • participă la consulturi cu medicii din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele paraclinice;
 • întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte;
 • recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor;
 • controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul sanitar, mediu şi auxiliar cu care lucrează;
 • asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă,
 • raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare;
 • răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al bolnavilor;
 • asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de lucru stabilit de către medicul şef de secţie sau în situaţii deosebite din dispoziţia acestuia;
 • întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi au sau i-au avut în subordine;
 • răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceeaşi secţie şi alte secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;
 • se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine;
 • desfăşoară o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor;
 • execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea medicului şef de secţie şi a medicului director al unităţii;

 

  Art. 35 Medicul de specialitate din secţiile cu profil chirurgical are în afara sarcinilor de serviciu prevăzute la art. 34 şi următoarele sarcini specifice:

 • face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul şef de secţie;
 • răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţii a bolnavului;

 

  Art. 36 Medicul de specialitate anestezie terapie-intensivă, în afara sarcinilor prevăzute la art. 34 are şi următoarele sarcini specifice:

 • participă la stabilirea planurilor operatorii ale secţiilor chirurgicale, indică şi asigură pregătirea preoperatorie, anestezia şi supravegherea postoperatorie pe perioada necesară eliminării efectelor anesteziei şi restabilirii funcţiilor vitale ale bolnavului;
 • dă indicaţii generale cu privire la pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a bolnavilor din alte secţii;

 

  Art. 37 Medicul de gardă din secţiile cu paturi are în principal următoarele sarcini:

 • răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară, precum şi sarcinile date de directorul spitalului, pe care îl reprezintă în orele în care acesta nu este prezent în spital;
 • controlează la intrare în gardă prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, existenţa mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă, precum şi predarea serviciului între cadrele medii care lucrează în ture;
 • supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii subordonate, iar la nevoie le efectuează personal;supraveghează cazurile grave consemnate în registrul special de cazuri grave sau internate în timpul gărzii;
 • internează bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere, precum şi cazurile de urgenţă ce se adresează spitalului, răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela cu ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la nevoie de la domiciliu;
 • răspunde la chemările care necesită prezenţa sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie şi alţi medici ai spitalului, necesari pentru rezolvarea cazului;
 • întocmeşte foile de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a administrat-o;
 • acordă asistenţă medicală de urgenţă bolnavilor care nu necesită internare;
 • asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital, după acordarea primului ajutor;
 • anunţă cazurile deosebite cu implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului şef de secţie sau managerului spitalului, după caz;
 • confirmă decesul, cosemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de transportare a cadavrului la morgă;
 • asistă dimineaţa la atribuirea medicamentelor, verifică calitatea cestora, refuză pe cele alterate şi sesizează aceasta conducerii spitalului;
 • controlează calitatea mesei pregătite înainte de servirea acesteia dimineaţa, la prânz şi la cină şi refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând observaţiile la condica de la blocul alimentar, verifică reţinerea probelor din alimente;
 • anunţă prin toate mijloacele posibile medicul coordonator de gardă, medicul director al spitalului, directorii adjuncţi şi autorităţile competente, iar în caz de incendiu sau late calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloace disponibile;
 • urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum şi prezenţa ocazională a altor persoane străine în spital şi ia măsurile necesare;
 • întocmeşte la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, consemnând activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice observaţii necesare, prezintă raportul de gardă;

 

  Art. 38 În situaţia medicilor din liniile de gardă, medicul din linia de gardă medicină internă, îndeplineşte sarcinile de coordonator a întregii activităţi şi reprezintă pe medicul director al spitalului.

 

  Art. 39 Asistentul medical din secţie este subordonat direct medicului şef de secţie.

       Asistentul medical şef de secţie are în principal următoarele sarcini:

 • îndrumă şi coordonează întreaga activitate a personalului sanitar mediu şi auxiliar din secţie;
 • asigură primirea bolnavilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioară a spitalului, referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor internaţi;
 • semnalează medicul şef de secţie de aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
 • participă la raportul de gardă atunci când sunt solicitaţi de medicul director al spitalului sau când medicul şef de secţie lipseşte motivat de la serviciu;
 • însoţeşte medicul şef de secţie la vizită, consemnează şi asigură îndeplinirea de către personalul din subordine, a tuturor indicaţiilor date de acesta;
 • ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite situaţia locuirilor libere la camera de gardă;
 • întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie, organizează şi asistă la distribuirea mesei,
 • asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit indicaţiilor medicale;
 • organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic;
 • răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare;
 • răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice;
 • controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infecţiilor intraspitaliceşti;
 • organizează şi controlează folosirea, integrală a timpului de muncă, a personalului din subordine, întocmeşte graficul de lucru al acestuia, controlează predarea serviciului pe ture şi asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii, în lipsa lui deleagă un cadru mediu corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentului şef;
 • controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor internaţi;
 • se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine;
 • supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători;
 • organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor de către personalul din subordine;
 • organizează activităţile de tratament, exploatări funcţionale şi îngrijire din secţie; asigură şi răspunde de calitatea acestora;
 • stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din secţie, pe care le poate modifica, informând medicul şef de secţie;
 • coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine, în cele trei ture;
 • evaluează şi apreciază ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din secţie;
 • organizează împreună cu asistentul şef de unitate şu cu consultarea reprezentantului Colegiului Asistenţilor Medicali, testări profesionale periodice şi acordă calificativele, pe baza calităţii activităţii rezultatelor obţinute la testare;
 • participă la selecţionarea asistenţilor medicali, a surorilor medicale şi a personalului auxiliar, prin concurs şi propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 • supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea respectării sarcinilor din fişa postului;
 • controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată / desfăşurată de asistenţii medicali şi surorile medicale;
 • informează medicul şef de secţie şi după caz asistentul şef de unitate despre evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor;         
 • aduce la cunoştinţa asistentului de unitate absenţa temporară a personalului în vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 • coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
 • răspunde de aprovizionarea secţiei cu instrumentar, lenjerie şi alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite în unitate;
 • asigură procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenţă al secţiei, controlează modul în care medicaţia este preluată din farmacie, păstrată şi distribuită şi administrată de către asistentele şi surorile medicale din secţie;
 • realizează autoinventarierea periodică a dotării secţiei conform normelor stabilite în colaborare cu asistentul şef de unitate sanitară şi deleagă persoana care răspunde de aceasta

 

 

  Art. 40 Asistentul medical şef din secţia de chirurgie are în afara sarcinilor de serviciu prevăzute la art. 39 şi următoarele sarcini specifice:

 • organizează şi răspunde de calitatea activităţii de pregătire, sterilizare şi utilizare a a materialelor şi instrumentului folosit în secţie;
 • organizează, controlează şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie stabilite pentru blocul operator, sala de naşteri, sala de pansamente şi saloanele bolnavilor;

 

  Art. 41 Asistenta are în principal următoarele sarcini:

 1. îşi desfăşoară activitatea responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului;
 2. respectă regulamentul de ordine interioară;
 3. Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon;
 4. informează pacientul cu privire la structura secţiei şi asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară (care va fi afişat în salon);
 5. acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;
 6. participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon;
 7. identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării;
 8. prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi în informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;
 9. observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul;
 10. pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament;
 11. pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează transportul bolnavilor şi la nevoie supraveghează starea acestora pe timpul transportului;
 12. recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescrispţiei medicului;
 13. răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului;
 14. observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie;
 15. administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, etc. conform prescripţiei medicale;
 16. asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
 17. pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor;
 18. asigură pregătirea preoperatorie a pacienţilor;
 19. asigură îngrijirea postoperatorie;
 20. semnalează medicului orice modificări depistate (de ex. de auz, vedere, imperforaţii anale, etc.);
 21. verifică existenţa benzii / semnului de identificare a pacientului;
 22. pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării;
 23. respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special;
 24. organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii educative şi demonstraţii practice, pentru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii aflate în formare;
 25. participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora;
 26. participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului şi de depăşire a momentelor / situaţiilor de criză;
 27. supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor, conform regulamentului de ordine interioară;
 28. efectuează verbal şi în scris preluarea / predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură;
 29. pregăteşte pacientul pentru externare;
 30. în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;
 31. utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentul şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
 32. poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului fizic personal;
 33. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
 34. respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
 35. respectă şi apără drepturile pacienţilor;
 36. se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;
 37. participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;
 38. supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine;
 39. participă şi / sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate;

 

  Art. 42 Asistentul medical de la blocul operator are în principal următoarele sarcini:

 1. pregăteşte instrumentarul pentru intervenţiile chirurgicale;
 2. asistă bolnavul pre şi în timpul operaţiei putând participa la intervenţii în caz de nevoie deosebită;
 3. răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa

  Art. 43 Asistentul de obstetrică-ginecologie sau de la sala de naşteri, în afara sarcinilor prevăzute la art. 42 mai are şi următoarele sarcini specifice:

 1. urmăreşte evoluţia travaliului sesizând medicul în toate incidentele apărute;
 2. asistă toate naşterile fiziologice sub supravegherea medicului de secţie sau de gardă;
 3. acordă primele îngrijiri nou născuţilor şi răspunde de identificarea lor;

  Art. 44 Asistentul(a) din secţia de anestezie-terapie intensivă, în afara sarcinilor prevăzute la art. 41 are şi următoarele sarcini specifice:

 1. participă sub îndrumarea medicului de specialitate la pregătirea pacientului pentru anestezie;
 2. supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţiile şi sub supravegherea medicului tratamentul intraoperator;
 3. urmăreşte evoluţia postoperatorie;

  Art. 45 Asistentul(a) care lucrează la transfuzii are în principal următoarele sarcini:

 1. asigură şi răspunde de primirea şi conservarea în secţii a sângelui şi substituenţilor;
 2. efectuează recoltările pentru determinări de grupe sanguine şi proba de compatibilitate directă;
 3. pregăteşte trusele de transfuzii, perfuzii şi se îngrijeşte de sterilizarea lor;
 4. înregistrează în foaia de observaţie rezultatele examenelor efectuate, răspunde de completarea corectă şi trimiterea taloanelor de sânge la centrul de recoltare şi conservare a sângelui;

  Art. 46 Asistentul(a) de pediatrie îndeplineşte în afara sarcinilor prevăzute la art. 41 şi următoarele sarcini specifice:

 1. verifică identitatea nou născuţilor în salon, aspectul lor şi starea cordonului ombilical;
 2. izolează copii suspecţi de boli infecţioase;
 3. efectuează şi asigură igiena personală a copiilor;
 4. urmăreşte dezvoltarea psiho-motorie a copiilor şi consemnează zilnic greutatea, aspectul scaunelor şi alte date clinice de evoluţie;
 5. prepară alimentaţia directă pentru sugari, administrează sau supraveghează alimentarea copiilor;
 6. supraveghează îndeaproape copii pentru evitarea incidentelor şi accidentelor;
 7. administrează medicamente personal luând măsuri pentru evitarea acestora în căile respiratorii;
 8. se preocupă de regimul de viaţă al mamelor însoţitoare, urmărind comportarea lor în timpul spitalizării şi le face educaţie sanitară;

  Art. 47 Asistentul(a) de balneofizioterapie şi recuperare medicală are în principal următoarele sarcini:

 1. aplică procedurile de balneofizioterapie-kinetoterapie în vederea recuperării medicale conform prescripţiei medicului;
 2. consemnează în fişele de tratament procedurile efectuate bolnavilor;
 3. răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din dotare;
 4. pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii semnalând deficienţele;
 5. urmăreşte şi răspunde de aplicarea întocmirii măsurilor de protecţia muncii;
 6. supraveghează şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice;

  Art. 48 Asistentul(a) de la staţia de sterilizare instrumentar, are în principal următoarele sarcini:

 1. sterilizează şi păstrează instrumentarul şi materialul moale;
 2. efectuează sterilizarea apei pentru serviciile care o impun;
 3. răspunde direct de starea de igienă a staţiei de sterilizare a instrumentarului şi de starea de funcţionare a aparatelor de sterilizare;

  Art. 49 Registratorul medical de la primirea bolnavilor are în principal următoarele sarcini:

 1. înregistrează intrările şi ieşirile bolnavilor din spital, ţinând legătura cu serviciul financiar pentru îndeplinirea formelor legale, precum şi comunicarea naşterilor şi deceselor;
 2. primeşte din secţii numărul paturilor libere şi le comunică ambulatoriului de specialitate, transmite ambulatoriului de specialitate biletele de ieşire;
 3. completează şi ţine evidenţa corespunzătoare la zi;

  Art. 50 Infirmiera are în principal următoarele sarcini.

 1. îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;
 2. pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului;
 3. efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;
 4. ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
 5. ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tăviţe renale,);
 6. asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile şi condiţiile stabilite (în secţie);
 7. asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie;
 8. ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
 9. transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglemetărilo9r regulamentului de ordine interioară;
 10. execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;
 11. pregăteşte la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie ori de câte ori este necesar;
 12. efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare;
 13. pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajutăm pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa;
 14. colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;
 15. ajută asistentul medical la poziţionarea bolnavului imobilizat;
 16. goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului;
 17. după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea unităţii;
 18. nu este abilitat să dea informaţii despre starea sănătăţii bolnavului;
 19. va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;
 20. poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului etic profesional;
 21. respectă regulamentul de ordine interioară;
 22. respectă regulile igienico-sanitare şi de protecţia muncii;
 23. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
 24. participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi protecţia muncii;
 25. transportă alimentele de la bucătărie pe secţii sau la bucătărie cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;
 26. asigură ordinea şi curăţenia în sălile de mese (oficiile alimentare)
 27. execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului;

 

 Art. 51 Îngrijitorul de curăţenie are în principal următoarele sarcini:

 1. efectuează zilnic curăţenia în condiţii corespunzătoare a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;
 2. curăţă şi dezinfectează zilnic băile, WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste locuri;
 3. efectuează aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora;
 4. curăţă şi dezinfectează urinarele, ploştile, tăviţele renale, etc, conform indicaţiilor primite;
 5. transportă gunoiul şi rezidurile alimentare la tancul de gunoi în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în aceste recipiente, curăţă şi dezinfectează vasele în care se păstrează sau transportă gunoiul;
 6. răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personal în grijă, precum şi a celor ce le folosesc în comun;

 

 

 

CAPITALUL VI – LABORATOARELE MEDICALE

 

            SECŢIUNEA I – ORGANIZARE

 

  Art. 52 Laboratorul medical asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de produse patologice, preparatelor şi oricăror altor prestaţii medico-sanitare specifice profilului de activitate;

       În Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede funcţionează următoarele laboratoare medicale:

 • Laborator analize medicale
 • Laborator radiologie
 • Laboratorul de RMFB

 Art. 53 Laboratoarele menţionate mai sus sunt organizate ca activităţi unice pe profile pe întreaga unitate.

 Art. 54 În vederea organizării în cele mai bune condiţii a activităţii de programare, recoltare, ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretarea în comun a cazurilor deosebite, modernizarea în dinamică a examenelor de laborator, instruirea personalului medico-sanitar pentru a cunoaşte posibilităţile de exploatare şi condiţiile tehnice de recoltare şi efectuare a acestora, laboratoarele medicale colaborează permanent cu secţiile cu paturi, compartimente şi cabinete de specialitate.

 

   Art. 55 Laboratorul funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa secţiilor cu paturi, compartimentelor, ambulatoriului de specialitate sau persoanelor fizice care solicită analize medicale, acest program cuprinde:

 • zilele şi orele de recoltare a probelor pentru bolnavii din ambulatoriul integrat şi cabinete medicină de familie, zilnic de luni până vineri între orele : 7,30 – 9,00;                                                                                                             
 • orele de eliberare a rezultatelor de la laborator în fiecare zi de la 13,00 – 14,00
 • cazurile de urgenţă se exceptează de la program

 

 Art. 56 Executarea investigaţiilor medicale se face pe baza recomandării medicului, redactarea rezultatelor se face de personalul cu pregătire superioară;

      Activitatea de laborator se consemnează în registru de evidenţă.

        

                         SECŢIUNEA A II-A – ATRIBUŢII

 

  Art. 57 Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:

            - efectuarea analizelor medicale de : hematologie, imunologie, biochimie, serologie, bacteriologie-parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenele profilactice;

       Probele pentru analize se recoltează:

 1. pentru bolnavii internaţi la pat de către personalul mediu al secţiei sau compartimentului cu paturi;
 2. pentru bolnavii trimişi din ambulatoriul de specialitate, de către personalul mediu din laborator;
 3. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;
 4. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor efectuate;

 

Art. 58 laboratorul de radiologie are în principal următoarele atribuţii:

 1. efectuarea examenelor radiologice în laborator şi la patul bolnavului în prezenţa medicului curant;
 2. aplicarea măsurilor ce se impun pentru prevenirea iradierii bolnavului;
 3. organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii

 

             SECŢIUNEA A-III-A – SARCINILE PERSONALULUI

 

  Art. 59 Medicul de specialitate din laborator are în principal următoarele sarcini:

 1. efectuează analize de specialitate;
 2. întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate;
 3. urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în subordine;
 4. răspunde prompt la solicitările în caz de urgenţă medico-chirurgicale sau consulturi cu alţi medici
 5. controlează activitatea personalului subordonat;
 6. urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi;
 7. foloseşte corect bunurilor în grijă şi ia măsuri pentru conservarea, repararea şi înlocuirea lor;
 8. răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplină, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine;

 

 Art. 60 Medicul de specialitate radiolog, în afara sarcinilor prevăzute pentru medicul şef de laborator are următoarele sarcini specifice:

 1. supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect în aceeaşi zi, răspunde de buna conservare şi depozitare a filmelor radiologice;
 2. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii atât pentru personalul din subordine cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice şi tratament;
 3. stabileşte precis dozajul, kilvoltajul, filtrul, timpul de iradiere, numărul şedinţelor şi data aplicării lor şi tratamentul radioterapie;
 4. urmăreşte evoluţia afecţiunii la bolnav izolat, precum şi a zonei tegumentare iradiate şi consemnează în fişa de tratament a bolnavului cele consemnate;

 

 Art. 61 Chimistul şi biologul din laboratorul de analize medicale are în principal următoarele sarcini:

 1. efectuează analizele şi determinările stabilite de medicul şef, în conformitate cu pregătirea sa de bază;
 2. întocmeşte şi semnează buletinele analizelor pe care le-a efectuat;
 3. controlează şi îndrumă activitatea, întreţinerea şi utilizarea judicioasă a aparaturii, precum şi de gestionarea şi manipularea substanţelor toxice, în conformitate cu prevederile legale;        

 

  Art. 62 Asistentul medical din laboratorul de analize medicale are în principal următoarele sarcini:

 1. pregăteşte materialele pentru recoltări şi prelevează probe pentru examene de laborator (hematologic), microbiologice, biochimice, chimice şi toxicologice;
 2. sterilizează şi pregăteşte materialele, instrumentarul şi sticlăria de laborator pentru efectuarea analizelor şi asigură dezinfecţia meselor de lucru după utilizarea lor;
 3. prepară medii de cultură, reactivi şi soluţii curente de laborator, precum şi coloranţi uzuali;
 4. execută analize cu tehnici uzuale, precum şi operaţii preliminare efectuării examenelor de laborator, sub supravegherea medicului sau chimistului;
 5. efectuează sub supravegherea medicului de specialitate, reacţii serologice, însămânţări şi treceri pe cultură;
 6. răspunde de buna păstrare şi utilizare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului din dotare;
 7. execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de medic sau de chimist;

 

 Art. 63 Asistentul medical din laboratorul de radiologie are în principal următoarele sarcini:

 1. pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic;
 2. efectuează radiografiile sub supravegherea şi indicaţiile medicului de specialitate;
 3. execută developarea filmelor radiologice şi conservă filmele în filmotecă, conform indicaţiilor medicului;
 4. ţine evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile;
 5. aplică tratamentul radioterapic indicat de medicul de specialitate pe fişa de tratament sau controlul şi supravegherea acestuia;
 6. ţine evidenţa activităţii de radiologie şi radioterapie;
 7. asigură păstrarea conform instrucţiunilor în vigoare a utilajelor, materialelor sau altor bunuri de inventar;

 

  Art. 64 Persoana desemnată cu înregistrările de laborator are următoarele sarcini:

 1. primeşte produsele aduse la laborator pentru analiză;
 2. verifică starea produselor la procurarea acestora;
 3. verifică modul de ambalare;
 4. verifică biletul de trimitere şi concordanţa dintre bilet şi datele înscrise pe eticheta care însoţeşte produsul;
 5. informează medicul şef de laborator asupra solicitărilor de urgenţă;
 6. se îngrijeşte de buletinele investigaţiilor efectuate să fie zilnic în secţii, în caz de urgenţă comunică telefonic rezultatul acestora;
 7. ţine evidenţa investigaţiilor care se execută într-un timp mai lung şi răspunde ca rezultatele să ajungă în secţii, imediat după efectuarea lor;

 

Art. 65 Îngrijitorul de curăţenie din laborator are în principal următoarele sarcini:

 1. efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator şi execută operaţiile de dezinfecţie curentă, după caz, la indicaţiile şi supravegherea asistentului medical de laborator;
 2. execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută la împachetarea pregătirea materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator, precum şi pregătirea mediilor de cultură;   
 3. transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului (inclusiv materialele infectate), precum şi cele necesare pentru recoltări de probe în termen;

 

Art. 66 Îngrijitorul de curăţenie din laboratorul de radiologie are în principal următoarele sarcini:

 1. efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laboratorul de radiologie;
 2. execută operaţii de dezinfecţie curentă şi în condiţii corespunzătoare spaţiului laboratorului;
 3. primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă;
 4. efectuează aerisirea periodică a încăperilor;
 5. transportă gunoiul în condiţii corespunzătoare şi răspunde de depunerea acestuia în locuri special amenajate;
 6. poartă echipament de protecţie stabilit de lege pe care îl schimbă ori de câte ori este nevoie;
 7. execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea conducerii unităţii, medicului de laborator sau asistentului de laborator;

 

 

CAPITOLUL VII – FARMACIA

 

             SECŢIUNEA I - ORGANIZARE

 

 Art. 67 Farmacia cu circuit închis are ca obiect de activitate asigurarea asistenţei cu medicamente a Spitalului Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede.

            Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede are o singură farmacie.

  Art. 68 Farmacia trebuie să fie aprovizionată în permanenţă cu produse farmaceutice în cantităţi necesare şi ţinând seama de specificul morbidităţii.

  Art. 69 Programul farmaciei se stabileşte de conducerea unităţii şi este :

            -    farmacisti                     7,00 - 14,00

 • asistenti de farmacie 7,30 – 15,30 tura I

                                         11,30– 19,30 tura II

 • îngrijitoare de curatenie 7,00 – 15,00

        SEŢIUNEA A-II-A – ATRIBUŢII

 

  Art. 70 Farmacia are în principal următoarele atribuţii:

 1. păstrează, prepară şi difuzează medicamente de orice natură potrivit prevederilor farmaciilor Române în vigoare;
 2. depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
 3. organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri pentru preîntâmpinarea accidentelor;
 4. prepararea şi eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;

 

SECŢIUNEA A-III-A – SARCINILE PERSONALULUI

 

 Art. 71 Farmacistul are în principal următoarele atribuţii:

 1. supraveghează şi coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice;
 2. asigură şi răspunde de depozitarea, conservarea şi gestionarea medicamentelor sub formă de stupefiante;
 3. participă la recepţia cantitativă a medicamentelor şi materialelor sanitare, intrate în farmacie şi efectuează recepţia calitativă a acestora;
 4. verifică periodic prin analiză, cantitatea medicamentelor şi materialelor sanitare cu data de conservare sau acţiune terapeutică limitată în vederea preschimbării lor;
 5. eliberează medicamente;
 6. obţine, depozitează şi distribuie preparatele farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
 7. distribuie medicamente antiinfecţioase şi ţine o evidenţă adecvată (incompatibilitate, condiţii de depozitare şi deteriorare);
 8. obţine şi depozitează vaccinuri sau seruri şi le distribuie în mod adecvat;
 9. păstrează evidenţa antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
 10. înaintează către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a sumarului rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor;
 11. păstrează la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi alţi agenţi antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie, temperatură, durata acţiunii, aspectul antibiotic, proprietăţi toxice, inclusiv sensivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa pe durata depozitării (temperatură, lumină, umiditate), efectul dăunător asupra materialelor;
 12. participă la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la spălarea şi dezinfectarea mâinilor;
 13. participă la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului şi materialelor pacienţilor;
 14. participă la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului de spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) şi monitorizare;

 

Art. 72 Asistentul de farmacie are în principal următoarele sarcini:

 1. organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor sanitare;
 2. asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice;
 3. eliberează medicamente şi produs galenice, conform prescripţiei medicului;
 4. recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, eliberate conform prescripţiei medicului;
 5. oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat;
 6. participă alături de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice;
 7. verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor;
 8. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
 9. participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate;
 10. participă la activităţi de cercetare;
 11. respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
 12. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
 13. utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
 14. se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau late forme de educaţie continuă;
 15. participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie;
 16. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii;
 17. respectă regulamentul de ordine interioară;

 

  Art. 73 Îngrijitorul de curăţenia din farmacie are în principal următoarele sarcini:

 1. face curăţenia în încăperile farmaciei;
 2. spală ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul din farmacie;
 3. sesizează farmacistul şef în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor;
 4. primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei;
 5. evacuează rezidurile şi le depozitează în locul indicat;

 

 

 

CAPITOLUL VIII – AMBULATORIUL INTEGRAT ORGANIZARE

   Art. 74. - (1) Ambulatoriul integrat al spitalului, organizat in cadrul Spitalului Municipal “Caritas” Roşiorii de Vede, asigura asistenta medicala ambulatorie si are in structura, cabinete medicale de specialitate care au corespondent in specialitatile sectiilor si compartimentelor cu paturi, precum si cabinete medicale in alte specialitati, dupa caz, pentru a asigura o asistenta medicala complexa.

   (2) Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfasoara in sistem integrat si utilizeaza in comun platoul tehnic, cu respectarea legislatiei in vigoare de prevenire a infectiilor nosocomiale, in vederea cresterii accesibilitatii pacientilor la servicii medicale diverse si complete. Serviciile medicale ambulatorii sunt inregistrate si raportate distinct.

   (3) Ambulatoriul integrat al spitalului este organizat in aceeasi cladire cu spitalul, în corp de clădire distinct cu respectarea circuitelor organizatorice si functionale in conditiile legii.

   (4) Medicii de specialitate incadrati in spital desfasoara activitate in sistem integrat, spital - ambulatoriul integrat, in cadrul programului normal de lucru, asigurand asistenta medicala spitaliceasca continua, in regim de spitalizare de zi si ambulatorie. Activitatea integrata se desfasoara zilnic,in conformitate cu modul de organizare a activitatii de catre comitetul director, de comun acord cu sefii de sectii, in vederea cresterii accesibilitatii pacientului la servicii medicale corespunzatoare si a asigurarii continuitatii in acordarea ingrijirilor de sanatate. Programul astfel stabilit va fi comunicat casei de asigurari de sanatate cu care spitalul are contract.

 

 

         SECŢIUNEA I - ORGANIZARE   

 

   Art. 75 Ambulatoriul Integrat prin cabinetele sale asigură asistenţa de specialitate bolnavilor ambulatori.

            Ambulatoriul integrat este coordonat de directorul medical, ajutat de un asistent medical cu gestiune.

 

Art. 76 Programul de lucru în Ambulatoriul integrat se stabileşte de aşa natură astfel încât să se asigure accesibilitatea tuturor pacienţilor la asistenţă medicală şi evitarea aglomeraţiei. Programul propriu zis al cabinetelor din Ambulatoriul este trecut în Regulamentul de organizare interioară.

 

Art. 77 Consultaţiile bolnavilor în Ambulatoriul integrat se acordă de medicii specialişti pe baza biletului de trimitere emis de medicii de familie şi trebuie să cuprindă diagnosticul prezumtiv şi motivul trimiterii, cazurile de urgenţă, precum şi bolnavilor aflaţi în supraveghere medicală activă li se acordă asistenţă medicală în ambulatoriul fără bilet de trimitere.

 

 

SECŢIUNEA A II-A – ATRIBUŢII

 

  Art. 78. (1) Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului consta in:

 1. a) stabilirea diagnosticului si tratamentului pacientilor care au venit cu bilet de trimitere catre o unitate spitaliceasca de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, si care nu au necesitat internare in regim continuu sau de spitalizare de zi;
 2. b) monitorizarea si controlul pacientilor care au fost internati in spital si care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, pentru afectiunile pentru care au fost internati;
 3. c) consultatii interdisciplinare pentru pacientii internati in unitate sau pentru cei internati in alte spitale, in baza relatiilor contractuale stabilite intre unitatile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar;
 4. d) stabilirea diagnosticului si tratamentului pacientilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialitatile unice in localitatea respectiva, si care nu necesita internare in regim continuu sau de spitalizare de zi.

   (2) Aceste servicii vor fi evidentiate distinct de catre ambulatoriul integrat al spitalului si vor fi contractate si raportate in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate.

 Art.79.Cabinetele de consultaţii medicale au în principal următoarele atribuţii:

 1. asigurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor ambulatori, asigurarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale de urgenţă;

În caz de boală sau accident când este necesar îndrumă bolnavii către CPU;

 1. programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate, urmărind evitarea aglomeraţiei şi a amânărilor;
 2. executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;
 3. organizarea şi efectuarea examenului medical la angajare şi controlul medical periodic al unor categorii de salariaţi;
 4. stabilirea incapacităţii temporare de muncă pentru salariaţii domiciliaţi în raza teritoriului ambulatoriului;
 5. organizarea şi asigurarea recuperării capacităţii de muncă pentru adulţi şi copii;
 6. întocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispoziţiilor în vigoare;
 7. efectuarea investigaţiilor necesare expertizei capacităţii de muncă, colaborarea cu secţiile şi serviciile de expertiză şi recuperare medicală a capacităţii de muncă, în stabilirea capacităţii de muncă;
 8. informarea permanentă a populaţiei privind problemele medico-sanitare importante din teritoriu, precum şi asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaşterea şi păstrarea propriei sănătăţi;
 9. efectuarea acţiunilor de educaţie sanitară a populaţiei;

Art. 80. In raport cu atributiile ce le are in asistenta medicala, Spitalul municipal ,,Caritas,, Roșiorii de Vede este, in principal, obligat sa asigure:

 1. prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, a bolilor cronice si degenerative, precum si adaptarea si aplicarea la specificul teritoriului a programelor naţionale de sanatate publica;
 2. controlul medical si supravegherea medicala, sistematica, a unor categorii de bolnavi si a unor grupe de populaţie expuse unui risc crescut de imbolnavire;
 3. asistenta medicala a mamei, copilului, tineretului si batrinilor, precum si urmarirea aplicarii masurilor pentru ocrotirea acestora;
 4. primul ajutor medical si asistenta medicala de urgenta;
 5. efectuarea cosultatiilor, investigaţiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri medicale, bolnavilor ambulatori si spitalizati;
 6. recuperarea medicala a bolnavilor, invalizilor si deficienţilor;
 7. depozitarea, prepararea si difuzarea medicamentelor precum si distribuirea instrumentarului si a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor in vigoare;
 8. controlul si urmarirea calitatii medicamentelor, in vederea ridicării eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic si a fenomenelor adverse;
 9. informarea si documentarea in domeniul medicamentelor;
 10. stabilirea factorilor de risc din mediul de viata si munca, a influentei acestora asupra stării de sanatate a populaţiei si controlul aplicarii normelor de igiena;
 11. efectuarea de investigaţii pentru cunoaşterea unor aspecte particulare ale stării de sanatate;
 12. informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii si
 13. evoluţiei acesteia, in scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat;
 14. crearea unei ambiante plăcute, asigurarea unei alimentatii corespunzătoare afecţiunii - atit din punct de vedere cantitativ cit si calitativ - precum si servirea mesei in condiţii de igiena;
 15. promovarea acţiunilor privind educaţia sanitara a populaţiei;
 16. realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea masurilor de prevenire a infecţiilor interioare,de protectie a muncii si paza contra incediilor, conform normelor in vigoare;
 17. asigurarea fluentă cu materiale sanitare şi de uz gospodăresc în toate sectoarele de activitate precum şi o rezervă de stoc pentru urgenţe;
 18. asigurarea în permanenţă a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizării,

conform normelor legale în vigoare;

 1. păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din

serviciile medicale acordate asiguraţilor;

 1. acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 
 2. w)     respectarea dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în
 3. x) situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;
 4. z) neutilizarea materialelor şi sterilelor a căror condiţie de sterilizare nu este

sigura;

 1. aa) completarea prescripţiilor medicale conexe actului medicale atunci cănd este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
 2. ab) existenţa unui plan de pregătire continuă a personalului medical.

 

 

SECŢIUNEA A-III-A  - SARCINILE PERSONALULUI

 

  Art. 81 Medicul coordonator al ambulatoriului integrat – Directorul medical –   are în principal următoarele sarcini:

 1. organizează şi răspunde de întreaga activitate a ambulatoriului integrat;
 2. urmăreşte solicitările populaţiei şi în funcţie de necesităţi stabileşte programul de lucru a ambulatoriului integrat şi al cabinetelor;
 3. controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu pentru întregul personal din subordine;
 4. analizează eficienţa activităţii personalului de specialitate din ambulatoriului integrat şi colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi, luând măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale ce se acordă bolnavilor, de ameliorare continuă a adresabilităţii şi a accesibilităţii populaţiei şi utilizarea corespunzătoare a bazei materiale;
 5. urmăreşte şi ia măsuri de respectarea programului orar de lucru al personalului şi stabileşte condiţiile necesare desfăşurării activităţii corespunzătoare în ambulatoriului integrat, solicitând la nevoie sprijinul medicilor şefi ai secţiilor cu paturi;
 6. asigură activitatea periodică a medicilor din ambulatoriului integrat în secţiile cu paturi, potrivit programului stabilit de conducerea spitalului;
 7. asigură şi controlează folosirea raţională a fondurilor de medicamente;
 8. desfăşoară activitatea de asistenţă medicală potrivit cu specialitatea sa;
 9. controlează permanent ţinuta şi comportamentul personalului;
 10. organizează şi îndrumă ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine;
 11. controlează şi răspunde de aplicarea normelor de protecţia muncii;
 12. întocmeşte fişele anuale de evaluare pentru personalul din subordine;
 13. îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de dispoziţiile legale pentru funcţia pe care o are, precum şi sarcinile stabilite de conducerea spitalului;

  Art. 81 Medicul de specialitate are în principal următoarele sarcini:

 1. examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul folosind mijloacele din dotare de care dispune, indică sau după caz efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste date în fişa bolnavului;
 2. îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate, la medicii de familie, cu indicaţia conduitei terapeutice;
 3. acordă primul ajutor medical şi organizează transportul precum şi asistenţa medicală până în spital pentru bolnavii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă;
 4. efectuează intervenţii de unică-chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvare ambulatorie, conform indicaţiilor Ministerului Sănătăţii;
 5. recomandă internarea în secţia cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta, în funcţie de gradul de urgenţă, întocmeşte biletul de internare;
 6. stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit reglementărilor în vigoare;
 7. efectuează în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi control medical periodic peroanelor trimise în acest scop de medicii de medicină generală;
 8. completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimiterea la comisia medicală pentru expertizarea capacităţii de muncă;
 9. analizează periodic morbiditatea şi mortalitatea, alte aspecte medicale de specialitate propunând măsuri corespunzătoare;
 10. efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie;
 11. participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;
 12. efectuează gărzi în spital potrivit reglementărilor în vigoare;
 13. se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional;
 14. se preocupă de perfecţionarea la locul de muncă a personalului din subordine;
 15. urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare;
 16. controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;

Art. 82 Medicul de specialitate obstetrică-ginecologie în afara sarcinilor de serviciu ce revin medicului de specialitate are următoarele sarcini specifice:

 1. supraveghează prin consultaţii periodice gravidele cu risc crescut, indiferent de vârsta sarcinii şi gravidele începând din luna a VII-a de sarcină, din teritoriu arondat, în care scop colaborează cu ceilalţi medici de specialitate;
 2. completează formele de internare în maternitate pentru gravidele din luna a IX-a de sarcină, iar pentru gravidele cu risc crescut, în orice perioadă a gravidităţii, cu indicarea datei prezumtive naşterii, precum şi a unităţii sanitare unde urmează a fi asistată naşterea;
 3. efectuează controlul oncologic pentru depistarea precoce a cancerului genital la femeile care se prezintă la consultaţiile curente sau examene ginecologice periodice;

Art. 83 Asistentul cu gestiune din ambulatoriului integrat are în principal următoarele sarcini:

 1. organizează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate a personalului mediu auxiliar şi elementar din ambulatoriu;
 2. organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al acestuia;
 3. semnalează medicilor din cabinetele medicale de specialitate şi medicului şef de ambulatoriu aspecte deosebite în activitate;
 4. asigură şi controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumentarului medical;
 5. gestionează bunurile care i-au fost încredinţate, se preocupă şi asigură sterilizarea şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare;
 6. aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice şi a normelor de protecţia muncii;
 7. controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine;
 8. urmăreşte respectarea de către bolnavi şi alte persoane a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii;

Art. 84 Asistentul medical are în principal următoarele sarcini:

 1. asistă şi ajută pe medic la efectuarea consultaţiilor medicale;
 2. răspunde de starea de curăţenie a cabinetului şi a sălii de aşteptare, aerisirea încăperilor existente, existenţa rechizitelor şi imprimatelor necesare activităţii;
 3. semnalează medicului urgenţa examinării bolnavilor;
 4. acordă primul ajutor de urgenţă;
 5. efectuează la indicaţia medicului injecţii, vaccinuri, pansamente, precum şi alte tratamente prescrise;
 6. răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor şi informează medicul asupra oricărei solicitări care se referă la îngrijirea medicală a bolnavilor;
 7. răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecţie şi dezinsecţie potrivit normelor în vigoare;
 8. primeşte, asigură şi răspunde de buna păstrare şi utilizare a instrumentarului, aparaturii, cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosirea mobilierului şi inventarului moale existent în dotare;
 9. desfăşoară activitate permanentă de educaţia sanitară;
 10. se preocupă permanent de ridicarea continuă a nivelului profesional;
 11. ţine la zi situaţiile statistice şi toate documentaţiile cabinetului;

Art. 85 Asistentul medical de obstetrică-ginecologie în afara sarcinilor ce revin asistentei (sorei) medicale, are următoarele sarcini specifice:

 1. ţine evidenţa gravidelor dispensarizate şi le programează la consultaţii de specialitate potrivit indicaţiei medicului;
 2. comunică dispensarului medical cazurile de sarcină depistate şi ginecopatele problemă pentru a putea fi urmărite;

 Art. 86 Îngrijitoarea de curăţenie are în principal următoarele sarcini.

 1. efectuează curăţenia şi dezinfecţia în condiţii corespunzătoare în spaţiul repartizat;
 2. primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor ce le au în grijă;
 3. efectuează aerisirea periodică a încăperilor;
 4. curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste scopuri;
 5. transportă gunoiul şi tancul de gunoi în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăţă şi dezinfectează vasele în care se păstrează sau se transportă gunoiul;
 6. personalul medico-sanitar poartă obligatoriu echipament de protecţie, iar manevrele medicale se vor efectua steril;
 7. se va păstra confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor de identificare şi servicii medicale acordate asiguraţilor;
 8. serviciile medicale se vor acorda nediscriminator asiguraţilor;
 9. materialele şi instrumentele a căror condiţie de sterilizare nu este sigură vor fi neutralizate;

 

 

 

 

CAPITOLUL IX – ACTIVITĂŢI AUXILIARE

 

SECŢIUNEA I – ORGANIZARE

 

 Art. 87 Activitatea de întreţinere şi reparaţii este organizată în scopul asigurării bunei funcţionalităţi a aparaturii medicale, a instalaţiilor, utilajelor şi clădirilor din Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede cu o singură formaţie de lucru.

         ,,formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri şi instalaţii sanitare,,

 

 Art. 88 Formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri şi instalaţii sanitare are următoarele atribuţii:

 1. efectuează lucrări de reparaţii curente la clădirile şi instalaţiile sanitare conform solicitărilor şi dispoziţiilor date de conducerea unităţii;
 2. asigură buna întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor sanitare;
 3. asigură intervenţiile pe schimburi la instalaţiile electrice şi instalaţiile sanitare;
 4. asigură exploatarea în condiţii de siguranţă energetică a aparaturii medicale la spitalul municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede prin menţinerea în stare de funcţionare a tuturor surselor de energie prevăzute pe planul operaţional de funcţionare al spitalului (grup electrogen, baterii) dublă alimentare energetică de la sistemul energetic;
 5. răspunde de buna gospodărire a instalaţiilor sanitare, a utilajelor din dotarea spitalului, a sculelor, a dispozitivelor a bunurilor materiale folosite în activitatea de întreţinere.

 

        SECŢIUNEA A-II-A  - SARCINILE PERSONALULUI

 

Art. 89 Formaţiile de lucru sunt conduse de un şef formatie având rolul de coordonator de formaţie conform statului de funcţii al Spitalului Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede şi se subordonează directorului financiar contabil şi managerului unităţii.

 

Art. 90 Coordonatorul de formaţie are în principal următoarele sarcini:

 1. conduce întreaga activitate a formaţiei de lucru;
 2. asigură buna gospodărire a patrimoniului, a bunurilor încredinţate în administrare;
 3. organizează şi răspunde de realizarea graficelor, de întreţinerea şi revizia tehnică a reparaţiilor;
 4. montajelor şi a tuturor lucrărilor care asigură buna funcţionare a instalaţiilor, a aparaturii, etc.;
 5. urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale executate cu terţi,

       situaţia de lucrări şi devizele de execuţia a acestora;

 1. răspunde de întocmirea necesarelor de materiale şi piese de schimb pentru întreţinerea de

       reparaţii;

 1. ia măsuri şi răspunde pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de igienă, a normelor de protecţia muncii, de prevenire a incendiilor;
 2. raportează periodic asupra activităţii şi realizărilor obţinute conform normelor în vigoare;
 3. asigură buna organizare a formaţiei şi a desfăşurării lucrărilor acesteia prin repartizarea locului de muncă, dotarea cu scule şi aparate de măsură şi control, repartizarea de materiale şi piese de schimb necesare;
 4. asigură îndrumarea tehnică a formaţiei de lucru;
 5. răspunde de utilizarea judicioasă a materialelor şi a timpului de lucru;
 6. întocmeşte fişa postului pentru personalul din subordine pe specialităţi şi protecţii şi urmăreşte modul în care aceştia îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu încredinţate;
 7. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de manager prin fişa postului în limita competenţei profesionale şi răspunde pe linie de serviciu conform Codului Muncii şi Contractului Colectiv de Muncă.

 

CAPITOLUL X  - COMPARTIMENTELE FUNCŢIONALE  

din Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede

 

  Art. 91 Compartimentele funcţionale se constituie pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Spitalului Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativ gospodărească.

 

           SECŢIUNEA I – ATRIBUŢII

Art. 92 Biroul resurse umane are în principal următoarele atribuţii:

Aplicarea legislaţiei privind: recrutarea, numirea, promovarea,  evaluarea performanţelor profesionale individuale, motivarea, formarea profesională, sancţionarea disciplinară, încetarea raportului de muncă a angajaţilor  personal contractual   din cadrul instituţiei.
- Calculul drepturilor salariale, a obligaţiilor faţă de bugetul asigurarilor sociale şi de stat, precum  şi declaraţiei de venit  ale angajaţilor;

Principalele atributii:
-          asigură, la solicitarea conducerii instituţiei, întocmirea formalităţilor privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal, conform prevederilor legale;
-          asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante  şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor  pentru funcţiile contractuale;
-          asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte documentaţiile privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs în conformitate cu prevederile legale;
-          asigură organizarea examenelor  pentru promovarea angajatilor, care au absolvit o forma de învaţământ superior, în specialitatea în care îşi desfaşoară activitatea;
-          întocmeşte documentaţia privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă;
-          întocmeşte documentaţia pentru stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere, salariilor de merit , sporului de vechime şi a altor sporuri;
-          întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin schimbari privind drepturile salariale lunare (salariul de încadrare, indemnizaţia de conducere, sporul de vechime, etc.) sau noi angajări;
-          întocmeşte , gestionează şi răspunde de dosarele personale ale personalului contractual, conform prevederilor legale;
-          asigura actualizarea bazei de date specifică activitaţii de resurse umane;
 -          ţine  evidenţa orelor suplimentare efectuate pe baza pontajelor cu asigurarea încadrării în plafonul legal. Răspunde de evidenţa orelor suplimentare efectuate, plătite sau recuperate;
-          întocmeşte şi  verifică  centralizatorul lunar de prezenţă. Răspunde de prezenţa la serviciu a angajaţilor şi de pontajele lunare.
-          solicită conducătorilor de compartimente, pe baza ofertelor instituţiilor specializate, propuneri privind angajaţii care vor participa la cursurile de formare/perfecţionare profesionala şi pe baza acestora întocmeşte planul de formare profesionala, pe care îl supune aprobarii managerului;
-          întocmeşte formalităţile privind participarea la cursurile de formare/perfecţionare profesională;
-          asigura introducerea în baza de date a concediilor de odihna, a concediilor suplimentare ale salariaţilor şi a concediilor medicale, în baza cererilor acestora şi a certificatelor medicale;
-          solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici;
-          întocmeşte şi  vizează legitimaţiile  de serviciu;
-          eliberează,  la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă şi  drepturile salariale brute (salarii de bază, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.); 
-          asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate. Eliberează angajatului, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii ;
-          solicită personalului întocmirea şi/sau actualizarea declaratiilor de avere şi a declaraţiilor de interese şi asigură gestiunea acestor documente, conform legislaţiei în vigoare;
-          întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariatilor, conform legislaţiei în vigoare.
-          solicita personalului din instituţie, completarea si actualizarea declaratiilor de avere, a declaratiilor de interese si asigura gestiunea acestor documente, conform legislatiei in vigoare. Răspunde de preluarea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a celor de interese ale angajaţilor instituţiei  precum şi de publicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei confom legii;
-          asigură întocmirea formalităţilor pentru efectuarea practicii pofesionale de către studenţii care solicită acest lucru şi eliberează adeverinţe  în acest sens;
-          răspunde de Implementarea standadului de calitate ISO
 -          răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces , în afara celor cu caracter public
-          întocmeşte statele de plată pentru salarii, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor de boală, referatelor de ore suplimentare sau orele de noapte;
-          răspunde de corecta determinare a datoriilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale;
-          răspunde pentru depunerea la organele competente în termen legal a declaraţiilor privind:
-          impozitul pe salarii şi venituri asimilate acestora
-          contribuţia la asigurări sociale
-          contribuţia la asigurările sociale de sănătate
-          contribuţia la fondul de şomaj
-          ţine evidenţa reţinerilor din salarii a angajaţilor;
-          intocmeşte şi depune situaţiile privind cheltuielile cu salarii la Administraţia Financiară, la termenele stabilite de lege; 
-          Colaborare  în cadrul compartimentelor

 

Art. 93 Compartimentul achizitii publice, contractare, are urmatoarele atributii principale:

 1. a) intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/ reinnoirea/recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;
     b) elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitiilor publice;
     c) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire si a documentelor-suport, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de specialitate;
     d) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Lege;
     e) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
     f) realizeaza achizitiile directe;
     g) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice.
 2. în baza referatelor de necesitate întocmite de şefii de secţii şi compartimente va întocmi planul anual de achiziţii;
 3. va întocmi în baza referatelor de necesitate, caietele de sarcini pentru achiziţii de bunuri, servicii şi produse prin selecţie de oferte, negociere sau licitaţie electronică;
 4. va urmări derularea contractelor încheiate confirmând îndeplinirea obligaţiilor de către furnizori,

 

Art. 94 Biroul aprovizionare transport administrativ, are în principal următoarele atribuţii:

 • Semneaza pentru aprobare documentele intocmite in cadrul biroului;
 • Completeaza modelele de contracte de aprovizionare (Contract de furnizare produse / servicii) cu toate datele aferente;
 • Completeaza toate anexele la contractele de aprovizionare, sau Actele aditionale la acestea;
 • Inmaneaza, persoanelor abilitate, documentatie de contractare, in vederea verificarii corectitudinii si legalitatii acesteia, si in vederea aprobarii si semnarii documentatiei;
 • Gestioneaza contractele de furnizare a medicamentelor, a alimentelor, a consumabilelor de birou, a materialelor sanitare, de lucrari, de furnizare alte produse si prestari servicii;
 • Monitorizeaza activitatea de intocmire, saptamanala, a comenzilor pentru alimente, dupa ce in prealabil a primit necesarul de alimente de la ocupantul postului de Magazioner;
 • Completeaza formularele de Propunere de Angajare a Cheltuielilor;
 • Întocmeşte situaţiă necesară contractării serviciilor medicale cu CJAS TR
 • Întocmeşte monitorizarea mijl fixe on-line ori de câte ori este nevoie
 • Trimestrial, intocmeste o raportare catre Serviciul Financiar – Contabilitate – Buget (FCB) , care cuprinde informatii cu privire la toate contractile derulate pe perioada de timp raportata;
 • Monitorizeaza activitatea de gestionare a Registrului Comenzi si Referate, Registrului Propuneri Angajare Cheltuieli, Registrului Contracte (atat in format electronic, cat si pe suport de hartie);
 • Mentine legatura cu furnizorii de alimente, consumabile de birou, consumabile de laborator, sau alte produse, cu prestatorii de servicii, cu executantii de lucrari;
 • face parte din comisia de receptie a produselor;
 • Anunta furnizorul in cazul in care marfa nu ajunge la timp, si solutioneaza situatia aparuta;
 • Monitorizeaza expirarea contractelor care se afla in derulare;
 • Prospecteaza piata in ceea ce priveste diferite aparte sau produse noi, mai deosebite, inclusiv consumabile specifice;
 • raportează saptămânal problemele de aprovizionare ale spitalului; Asigurarea amenajărilor şi condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor a depozitelor şi magaziilor, având o preocupare specială pentru pregătirea obiectelor de conservare (butoaie, bidoane, saci, containere etc )
 • Preda documentatia gestionata de catre Serviciul Administrativ – Aprovizionare la arhiva, dupa o perioada de 2-5 ani, in functie de specificul documentatiei;
 • intocmeste lunar pontajul pentru personalul din birou si se ingrijeste ca pana la data de 1 a fiecarei luni pontajul pentru luna precedenta sa fie predat catre RUNOS;
 • Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale. Potrivit prevederilor Ordinului nr. 916/2006, ocupantul postului va: menţine igiena conform politicilor spitalului şi practicilor specifice prevenirii infectiilor nosocomiale; respecta permanent si raspunde de aplicarea regulilor de igiena si a precautiunilor universale; declara imediat superiorului ierarhic si conducerii spitalului bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale;
 • Este obligat sa duca la indeplinire in mod responsabil, in limita competentei profesionale si in conformitate cu prevederile codului muncii, orice alte sarcini date de seful ierarhic superior si de conducerea unitatii.
 • Întocmeşte propunerile pentru planul de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii de administraţie a unităţii şi urmăreşte îndeplinirea acestor planuri raportând Managerului periodic sau ori de câte ori este nevoie despre desfăşurarea acestora;
 • Participă la întocmirea proiectelor de aprovizionare şi a celor de reparaţii curente si capitale;
 • Întocmeşte planul de întreţinere şi reparaţii curente sau construcţii al cladirilor, pe care îl supune spre aprobare Managerul unităţii  şi Comitetului Director;
 • Participă la inventarierea patrimoniului
 • Organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei  în toate sectoarele unităţii şi ia măsuri corespunzătoare;
 • Analizează, face propuneri şi  ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de consum cu caracter administrativ;
 • Urmăreşte asigurarea  condiţiilor normale de lucru pentru  personalul medico-sanitar  şi de dotare a secţiilor în scopul existenţei de condiţii corespunzătoare pentru pacienţii internaţi;
 • Urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a materialelor de curăţenie şi asigură realizarea dezinfecţiei conform normelor în vigoare;
 • Asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de consecinţele absenţei lor;
 • Asigură  întreţinerea spaţiilor verzi, şi a căilor de acces, precum şi dezăpezirea acestora ;
 • Organizează păstrarea în bune condiţii a arhivei unităţii ;
 • Controlează , organizează şi asigură paza şi ordinea în unităţi prin intermediul paznicilor angajaţi ai spitalului;
 • Colaboreaza cu Biroul de achizitii publice in vederea întocmirii caietelor de sarcini privind lucrarile si aparatura medicala
 • Urmăreşte încheierea, modificarea şi executarea contractelor încheiate de către spital în legătură cu obiectul de activitate al serviciului;
 • Stabileşte necesarul de produse în sectorul administrativ;
 • Transmite documentele ce intră în competenţa serviciului persoanelor desemnate cu aplicarea vizei de control financiar  preventiv propriu (contracte, comenzi şi alte documente supuse CFP);

 

 In domeniul transporturiilor

 • Punerea la dispoziţia spitalului, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare şi a  conducătorilor  auto  pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei;
 • Asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele;
 • Urmareste depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrefianţilor  şi  folosirea corectă a bonurilor de carburanţi;
 • Întocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare;
 • Asigurarea controlului calitativ şi recepţia reparaţiilor şi produselor tehnologice de întreţinere efectuate;
 • Îndrumarea şi controlul întregii activităţi în sectorul de transporturi din cadrul spitalului; 
 • Asigurarea, verificarea şi controlul depunerii documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice;
 • Întocmirea formelor pentru circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice;
 • Efectuarea controlului curent şi periodic al autovehiculelor din unitate. Acest control se face cel puţin o dată la trimestru, iar cel curent ori de câte ori este cazul;
 • Întocmirea la termen a actelor, documentelor necesare imputării depăşirilor de consumuri de carburanţi, lubrifianţi, anvelope;
 • Întocmirea devizelor auto şi a postcalculului în cazul reparaţiilor necesare în urma accidentelor de circulaţie;
 • Răspunde de respectarea şi a altor prevederi legale cu privire la asigurarea de răspundere civilă a mijl de transport
 • Organizarea şi amenajarea zonelor de parcare pentru autovehiculele unităţii;
 • Organizarea şi prezentarea conducătorilor auto pentru examinare la organele de specialitate legale;
 • Verificarea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor ce vor ieşi în curse;
 • Verificarea şi certificarea datelor din foile de parcurs ale conducătorilor auto;
 • Urmărirea scăderii cheltuielilor de consum al parcului auto (carburanţi, piese de schimb etc.) conform O.G. 80/2001, Legea 247/2002;
 • Urmărirea ca la sfârşitul programului toate autovehiculele să fie parcate în incinta unităţii;
 • Urmareste dotarea unitatii cu mijloace de transport corespunzatoare, exploatarea in conditii optime a acestora si casarea lor in conditii legale
 • Întocmeste situatia FAZ;

 

 1. organizarea şi asigurarea pazei şi ordinii în unitate;
 2. asigurarea măsurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
 3. asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative;
 4. asigurarea recepţionării, manipulării şi depozitării corespunzătoare a bunurilor;
 5. asigurarea funcţionalităţii în bune condiţii a spălătoriei, a lenjeriei, blocului alimentar, garderobei bolnavilor;
 6. asigurarea întreţinerii clădirilor, instalaţiilor şi inventarului unităţii;
 7. asigurarea păstrării arhivei unităţii conform normelor legale în vigoare;

 Art.95. Compartimentul tehnic are în principal următoarele atribuţii

 1. Atrbuţii şi rsponsabilitati si sarcini în calitate de coordonator al activităţii formaţiei de muncitori
 2. Organizeaza si repartizeaza lucrarile pentru fiecare executant din subordine si supravegheaza executia ritmica a sarcinilor ce-i revin;
  2. Instruieste muncitorii din formatia de lucru asupra modului de realizare a lucrarilor;
  3. Asigura incadrarea in normele de consum de materii prime stabilite pe fiecare produs;
  4. Solicita pentru eventualele derogari de material acordul proiectantului si tehnologului;
  5. Pastreaza un exemplar al graficului de urmarire pe care il va completa zilnic inregistrand stadiul lucrarii. Verifica functionarea corecta a instalaţiilor si ia masuri pentru mentinerea lor in stare buna;
  7. Verifica executarea lucrărilor şi stadiul de executie;
  8. Intocmeste bonuri de consum materiale si normalizate pentru toate lucrarile;
  9. Verifica si rezolva operativ sesizarile muncitorilor privind caracteristicile materialelor utilizate;
  10. Arhiveaza documentatia de lucru a fiecarei lucrari executate;
  11. Pastreaza in magazia de serviciu, materialele utilizate pentru executia lucrărilor si raspunde de acestea;
  12. Opreste executarea lucrărilor in cazul unor abateri grave de la normele de calitate;
  13. Executa, in primele două zile lucratoare, instructajul periodic de protectia muncii, completeaza si verifica semnarea fiselor individuale de protectia muncii de catre fiecare muncitor din formatia de lucru;
  14. Opreste lucrul in caz de pericol pentru securitatea muncii si anunta seful ierarhic superior;
  15. Ia masuri pentru acordarea de prim ajutor in caz de accident, anunta imediat organele ierarhic superioare si inlatura cauzele generatoare de pericol pentru securitatea muncii;
  16. Ia masuri pentru imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare ale muncii, sesizeaza cauzele ce duc la poluarea mediului in scopul prevenirii acestora, precum si pentru preantampinarea accidentelor si imbolnavirilor profesionale;
  17.Ia masuri pentru asigurarea dispozitivelor de securitate a muncii si a echipamentelor de protectie prevazute in normele specifice fiecarui loc de munca si pentru afisarea instructiunilor si planselor privind securitatea muncii, la toate locurile de munca;
  18.Asigura rezolvarea urgentelor aparute in timpul sau dupa terminarea programului de lucru;
  19.Raspunde de asigurarea si pastrarea confidentialitatii, conform cerintelor, a documentelor si datelor cu care lucreaza;
  20.Raspunde de utilizarea si gestionarea corespunzatoare a echipamentelor, materialelor si obiectivelor de inventar incredintate;
  21.Informeaza imediat seful sau despre aparitia oricarui obstacol major sau deficienta aparuta in efectuarea activitatilor;
  22.Raspunde de insusirea si respectarea prevederilor normelor, regulamentelor, procedurilor si reglementarilor stabilite in societate, care se aplica in activitatile pe care le efectueaza ( norme PSI si de protectia muncii, etc);
  23.Raspunde de realizarea corecta si in timp a lucrarilor si sarcinilor primite;
  24.Executa si alte sarcini de serviciu primite de la superiorii ierarhici.
  26. Prezenta fisa de post se completeaza cu responsabilitatile reglementate in documentele sistemului calitatii aprobate, decizii si dispozitii ale managerului.
  II. Obiectivele postului -  în calitate de lucrător desemnat
  - Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale.
  - Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.
  - Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
  - Asigura obtinerea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al SSM inainte de inceperea oricarei activitati.
  - Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca ( Propune pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul SSM corespunzator functiilor exercitate.
  - Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor.
  - Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instruciuni in unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
  - Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului.
  - Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabilete, in scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite.
  - Intocmeste programul anualanual de instruire periodic SSM;

- Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, conform Legii nr. 319/2006.
- Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca, tinand seama de natura activitatilor.
- Asigura luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati).
- Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui.
- Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.
- Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale.
- Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.
- Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.
- Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.
- Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta.
- Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.
- Ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.
- Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau.
-  Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii.
- Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI si Protectia Mediului.
- Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale.
- Intocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.
- Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate i sanatate in munca.
- Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie.
- Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente.
- Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora.
- Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect.
- Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si intocmeste documente de raportare.
- Intocmeste intreaga documentatie cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu, precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor de punere in practica a diferitelor activitati ale organizatiei.
- Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre persoane competente a verificarilor si/sau incercarilor periodice ale echipamentelor de munca, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.
III. Obiectivele postului – în calitate de cadru tehnic PSI

 • -elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate al autoritatii respective;
 • fac/face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
 • controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
 • laboreaza si supune spre analiza conducatorului institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor din domeniul de activitate;
 • analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
 • elaboreaza si inainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica.
 • indruma si controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul unitatii in care este desemnat;
 • participa la controlul desfasurat in unitatea in care este desemnat, pe linia apararii impotriva incendiilor, de catre inspectorii de prevenire din cadrul unităţii
 • identifica pericolele de incendiu care pot sa apara la nivelul acestor tipuri de unitati;
 • informeaza conducerea unitatii asupra deficientelor constatate pe linia apararii impotriva incendiilor pe timpul controalelor si face propuneri de inlaturare a deficientelor constatate si pentru gestionarea riscurilor si pericolelor de incendiu identificate;
 • anunta, conform instructiunilor proprii de aparare impotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situatie de urgenta;
 • instruieste, in limita competentelor detinute, personalul propriu si pe cel cu responsabilitati pe linia apararii impotriva incendiilor;
 • intocmeste graficul exercitiilor practice de evacuare si participa, in limita atributiilor, la evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu;
 • asigura intocmirea, completarea si reactualizarea planurilor de protectie impotriva incendiilor si verifica periodic nivelul de cunoastere a acestora de catre personal;
 • informeaza operativ conducatorul unitatii privind problemele aparute pe linia apararii impotriva incendiilor, modul de solutionare a acestora si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest scop;
 • participa, cu aprobarea conducatorului unitatii, la actiuni in domeniul apararii impotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, analize, aplicatii organizate de ministerele care coordoneaza unitatile sanitare, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, sau de catre alte organe imputernicite prin lege si propune organizarea unor astfel de actiuni;
 • asigura tematica si desfasurarea activitatii de instruire periodica in domeniul apararii impotriva incendiilor a personalului propriu si informeaza factorii cu atributii de conducere asupra neregulilor constatate;
 • elaboreaza evaluarea anuala a nivelului de aparare impotriva incendiilor si propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor si pentru mentinerea functionalitatii celor existente;
 • instruieste, indruma si supravegheaza persoanele fizice si juridice care desfasoara lucrari de orice natura care au incidenta in activitatea de aparare impotriva incendiilor.

 

Art. 96 Biroul Financiar – Contabilitate are în principal următoarele sarcini:

 1. organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
 2. asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
 3. exercitarea controlului financiar-preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
 4. participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
 5. asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 6. organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare, asigurarea ţinerii lor corecte la zi;
 7. organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;
 8. asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
 9. exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 10. organizarea acţiunii de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru cadrele din serviciu;
 11. întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea de măsuri corespunzătoare;
 12. întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverşi indicatori, zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav, etc. comparativ pe secţiile din unitate, analiza cauzelor care determină diferenţe şi propunerea eliminării celor subiective;
 13. analiza şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi băneşti puse la dispoziţia unităţii, luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune;
 14. întocmirea proiectelor planurilor de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare;
 15. asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;
 16. asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita creditelor aprobate;
 17. întocmirea instrumentelor de protocol şi a documentelor de acceptare sau de refuz a plăţii;
 18. verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
 19. întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi în numerar;
 20. luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii avutului obştesc şi pentru recuperarea pagubelor produse;
 21. întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost plătite greşit;

 

 Art.97 Economist I / Sef Birou Financiar Contabilitate

 • Organizarea şi îndrumarea activitatii biroului financiar contabilitate  din unitate, conform prevederilor legale.
 • Intocmirea notelor contabile  pe baza documentelor primite, in vederea elaborarii balantei sintetice si analitice la sfarsitul fiecarei luni

 

   ATRIBUTII :

    1.Intocmeste notele contabile aferente documentelor  primite ,in vederea intocmirii balantei sintetice la sfarsitul fiecarei luni, cu respectarea OMFP nr.1917/2005 cu completarile si modificarile ulterioare, ce priveste planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia .

 1. Efectueaza  inregistrari in evidenta contabila sintetica si analitica prin completarea datelor indicate in fisele sintetice;
 2. Inregistrarea facturilor insotite de notele de receptie  pentru :

                                     - medicamente

                                        - materiale sanitare din gestiunea farmacie

 1. Inregistrarea in ordine cronologica a consumurilor de medicamente si materiale sanitare in baza consumurilor din programul HIPOCRATE .
 2. Intocmeste ordine de plata pentru furnizorii de medicamente , materiale sanitare , reactivi si dezinfectanti , utilitati, reparatii curente, posta, telecomunicatii etc.si intocmeste odonantarile de plata .
 3. Inregistreaza facturile insotite de notele de receptie pentru :

           -activele necurente ( -active fixe necurente-instalatii tehnice, mijloace de transport, 

            mobilier , aparatura birotica si alte active corporale  )

           -prestari servicii efectuate de terti (incalzit ,iluminat si forta motrica ; apa, canal,

            salubritate ; posta ,telecomunicatii, radio, tv., internet ; reparatii executate de terti .

          - carti reviste publicatii si materiale documentare

 1. Intocmeste facturi pentru clienti
 2. Acorda avansuri spre decontare si inregistreaza justificarea avansurilor spre decontare
 3. Intocmeste la sfarsitul fiecarei luni rapoartele privind evidenta stocurilor pe gestiuni  precum si balanta pe gestiuni, pana  cel tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza raportarea;
 4. Intocmeste fisele sintetice de cont si  fisele  de cont pentru  operatiuni diverse ;
 5. Intocmeste la sfarsitul fiecarei luni situatia “Monitorizarea cheltuielilor de personal’ catre  Primarie .

  12 Primeste , verifica  si inregistreaza zilnic Registrul  de casa intocmit in conformitate cu Regulamentul aprobat de Decretul 209/1976;

 1. Inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri
 2. Intocmeste registrul jurnal in fiecare luna
 3. Centralizeaza lunar finantarile , platile si cheltuielile pe surse de fanantare;

 16 Tine evidenta contabila sintetica si analitica pentru conturile 461 – debitori, 462 creditori , 401- furnizori, 411- clienti,  531-casa, 560 – disponibil al unitatilor publice finantate din venituri proprii, 770- finantarea de la bugetul statului;

 • Intocmeste notele contabile aferente documentelor primite ,in vederea intocmirii balantei sintetice la sfarsitul fiecarei luni, cu respectarea OMFP nr.1917/2005 cu completarile si modificarile ulterioare , ce priveste planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia( respectarea concordantei intre functiile conturilor contabile.
 1. Inregistreaza in mod cronologic si la timp extrasele de cont de la trezorerie si banci (incasari si plati) avand obligatia de a verifica sumele inregistrate in extrasele de cont eliberate zilnic de trezorerie si banci si de a restitui de indata platitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unitatea trezoreriei statului in legatura cu eventualele erori produse din vina acestora , pentru efecturea regularizarilor necesare .
 2. Tine evidenta sumelor facturate comparativ cu sume finantate de CAS Teleorman
 3. Inregistreaza operatiunile contabile privind evidentierea facturilor aferente programelor de sanatate derulate prin CAS TR SI DSP
 4. Participa la intocmirea balantei de verificare lunara si a situatiilor finaciare trimestiale.
 5. Semneaza instrumentele de incasari si plati ( ordine de plata, cec-uri si foi de varsamant), conform deciziei.
 6. Raspunde de intocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite
 7. Participa la inventarierea patrimoniului avand in vedere respectarea precizarilor din Normele Metodologice aprobate prin OMFP1753/2004”privind inventarierea patrimoniului”;
 8. Participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabile;
 9. Rezolva orice alte sarcini prevazute de actele normative referitoare la activitatea financiar contabila( Legea contabilitatii 82/1991 republicata in 2008)

27.Verifică ca toate documentele justificative (facturi insotite de receptii) care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, să fie completate, conform formularelor respective şi a normelor juridice în vigoare, semnate de cei în drept şi semnăturile trecute pe acestea să corespundă cu realitatea ;

 1. Semneaza notele contabile;
 2. Intocmeste ex- bugetul pe locuri de cheltuieli
 3. Inainte de a face platile verifica daca contabilitatea si persoanele responsabile au semnat

  31.Face parte din comisia de etica avand functia  de secretar, conform dec. Nr 50 /19.03.2015

 32.Discuta cu conducerea refuzul de a înregistra în contabilitate a documentelor ilegale şi a celor ce nu sunt conforme cu realitatea;

 1. Organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;

 

 

 Art. 98 Compartimentul juridic are în principal următoarele atribuţii:

 1. asigurarea întocmirii formelor pentru susţinerea în justiţie a drepturilor unităţii, a redactării plângerilor la organele penale, civile sau arbitrare, sesizării organelor de jurisdicţia muncii, precum şi a întocmirii cererilor de eliberare a titlurilor notariale, etc.
 2. asigurarea prezentării cererilor unităţii în faţa organelor de judecată şi exercitarea căilor de atac;
 3. luarea măsurilor asiguratorii asupra veniturilor sau averii debitorilor;
 4. urmărirea apariţiei dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalarea organelor de conducere asupra sarcinilor ce le revin unităţilor sanitare potrivit acestor dispoziţii;
 5. avizarea legalităţii măsurilor şi actelor ce urmează să se stabilească de conducerea unităţii;
 6. urmărirea primirii copiilor de pe hotărârile instanţelor de judecată şi depunerea lor serviciilor de contabilitate;
 7. se preocupă de aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, coordonând activitatea de contencios din unitate;
 8. acordă consultaţii juridice implicându-se în cazurile dispuse de manager informându-l asupra nerespectării dispoziţiilor legale;
 9. reprezintă interesele Spitalului Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe abilitate de lege, întocmind actele de procedură, apărările şi concluziile în dosarele respective;
 10. participă personal la verificarea referatelor medicilor şefi de secţii, sau asistenţilor şefi de secţii, care vizează săvârşirea unor abateri disciplinare de către personalul din subordine, propunând măsurile ce se impun cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 11. întocmeşte şi vizează pentru legalitate dispoziţiile emise;
 12. promovează la instanţele de judecată competente acţiunile civile ce se impun, întocmeşte actele de procedură prevăzute de legislaţia în vigoare şi asigură reprezentarea unităţii în faţa acestora;
 13. ia măsuri la sesizarea scrisă a serviciului financiar-contabilitate pentru repararea pagubelor aduse unităţii de salariaţi cât şi de alte persoane;
 14. la solicitarea scrisă a serviciului sus menţionat se implică în recuperarea debitelor şi onorarea hotărârilor judecătoreşti, cât şi a altor titluri executorii;
 15. avizează la cerea conducerii actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
 16. participă la negocierea şi încheierea contractelor;
 17. redactează cereri de chemare în judecată de exercitare a căilor de atac, precum şi orice alte asemenea cereri;
 18. reprezintă şi apără interesele unităţii în faţa organelor administraţiei de stat, instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea persoanei juridice;
 19. se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează pe cei abilitaţi în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent;
 20. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din acestea;
 21. îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter juridic;

 

    SECŢIUNEA A-II-A  - SARCINILE PERSONALULUI

  Art. 99 Directorul financiar-contabil are în principal următoarele sarcini:

 1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii în conformitate cu dispoziţiile legale;
 2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
 3. angajează unitatea prin semnătură, alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale;
 4. propune spre aprobare şi repartizare a bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale unităţii;
 5. urmăreşte realizarea indicatorilor economici şi financiari şi utilizarea eficientă a fondurilor alocate;
 6. asigură întocmirea lunară în conformitate cu dispoziţiile legale a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programelor de sănătate publică şi o transmite la D.S.P;
 7. întocmeşte necesarul de aparatură de înaltă performanţă precum şi cheltuielile aferente acestora conform prevederilor legale;
 8. asigură întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate publică, pe care îl înaintează la D.S.P.;
 9. stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări clădiri şi reparaţii capitale şi-l înaintează la DSP;
 10. propune asigurarea în limita alocaţiilor bugetare pentru finanţarea lucrărilor de investiţii, conform legii, pe baza deschiderii de credite lunare,
 11. urmăreşte modul de executare a bugetului la titlul ,,Cheltuieli de capital,, luând măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii;
 12. urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi la măsuri pentru ţinerea la zi şi corect a evidenţelor gestionare;
 13. asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 14. asigură efectuarea inventarierii la nivelul unităţii, controlează acest aspect la subunităţile subordonate şi modul de asigurare a integrităţii patrimoniului, ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
 15. asigură îndeplinirea în conformitate cu prevederile legale a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, unităţii bancare şi terţi;
 16. vizează planul de achiziţii în corelaţie cu bugetul de venituri şi cheltuieli pe articole şi alineate;
 17. verifică şi urmăreşte eficienţa aprovizionării unităţii cu medicamente, materiale sanitare, materiale consumabile, etc., în vederea funcţionării normale a acesteia şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 18. asigură întocmirea la timp a dărilor de seamă şi rapoartelor statistice privind indicatorii realizaţi la nivelul unităţii, precum şi raportările financiare ale unităţii;
 19. participă la elaborarea ştatului de personal şi întocmirea ştatului de funcţii;
 20. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii şi urmăreşte folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
 21. asigură evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar;
 22. participă la negocierea contractelor de muncă şi la examenele pentru obţinerea de grade şi trepte profesionale;
 23. periodic prezintă studii privind evaluarea financiară a acţiunii de sănătate şi analiză a costurilor;
 24. rezolvă orice alte sarcini prevăzute în sarcini normative referitoare la activitatea financiar-contabilă sau transmise de manager;
 25. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 26. fundamentează şi supune spre aprobare Consiliului Consultativ planul de achiziţii publice precum şi lista lucrărilor de investiţii, de reparaţii curente sau capitale, care se realizează într-un exerciţiu financiar în condiţiile legii;
 27. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 28. prezintă Consiliului de Administratie informaţii trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul aflat în păstrare, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

 În afara atribuţiilor prevăzute în fişa postului directorul financiar-contabil al unităţii mai are şi următoarele atribuţii, conform ORD. M.S.P. nr. 916/27.07.2006, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare.

 1. planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
 2. derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia;
 3. evaluarea prin bilanţul contabil ala eficienţei indicatorilor specifici;

 

Art. 100 Şeful Biroului R.U.N.O.S are următoarele sarcini:

 1. stabileşte necesarul de forţă de muncă şi fondul de salarii;
 2. întocmeşte ştatul de funcţii, conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de personal;
 3. asigură încadrarea personalului de execuţie, de toate categoriile, potrivit ştatului de funcţii şi cu respectarea criteriilor pe funcţii şi salarizare;
 4. efectuarea controlului prestării muncii atât în cadrul programului de lucru cât şi în afara acestui tip (gărzi, muncă suplimentară);
 5. întocmirea contractelor de muncă pentru personalul de execuţie nou încadrat;
 6. întocmirea documentelor cerute de legislaţia în vigoare în vederea pensionării;
 7. eliberarea pe baza datelor furnizate de secţii, servicii, birouri, a planului de învăţământ anual şi de perspectivă (perfecţionări)
 8. urmăreşte şi aplică legislaţia privind probleme de personal, salarii, impozite, etc;
 9. urmăreşte executarea sarcinilor şi întocmeşte dările de seamă statistice;
 10. organizează şi asigură primirea circuitului păstrării evidenţei corespondenţei care are legătură cu R.U.N.O.S;
 11. urmăreşte şi răspunde de legalitatea întocmirii şi acordării drepturilor salariale a statelor de plată;
 12. ţine evidenţa fişelor de evaluare şi a fişelor postului;
 13. întocmeşte dispoziţiile de sancţionare şi a dispoziţiilor de stabilire a retribuţiilor sau a altor schimbări;
 14. participă la elaborarea R.O.F şi a R.O.I.
 15. duce la îndeplinire alte sarcini pe care le primeşte de la şefii superiori pentru postul pe care îl ocupă;

   

Art. 101 Persoana cu probleme tehnice-administrative, pază, P.S.I, are în principal următoarele sarcini:

 1. îndrumă şi controlează nemijlocit munca administrativ-gospodărească din unitate şi propune măsurile necesare pentru modernizarea utilajelor şi inventarul gospodăresc al unităţii;
 2. răspunde de protecţia muncii la nivel de unitate şi ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
 3. participă la inventarierea bunurilor materiale;
 4. ia măsurile necesare pentru buna funcţionare a activităţilor gospodăreşti, igienizarea locurilor de muncă, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de confort;
 5. asigură verificarea la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor conform dispoziţiilor în vigoare luând măsurile necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi instalaţiilor aferente, obţinerea autorizaţiilor cerute conform legii şi în timp optim;
 6. asigură organizarea şi exercitarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, controlează şi răspunde de competenţa echipelor voluntare de P.C.I.;
 7. ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor materiale;
 8. răspunde de compartimentele în subordine;
 9. răspunde de organizarea şi activitatea muncitorilor la nivel de uniate şi a întregii documentaţii ce stă la baza acestei activităţi;
 10. primeşte şi răspunde de ducerea la îndeplinire a altor sarcini stabilite de conducerea executivă a unităţii în scopul bunului mers al unităţii;
 11. va contrasemna foile de parcurs ale şoferilor unităţii;

  Art. 102 Sarcinile salariaţilor de execuţie care lucrează în cadrul diferitelor sectoare ale activităţilor economico-financiare şi administrativ-gospodăreşti se stabilesc de conducerea unităţii pe baza propunerilor făcute de şefii ierarhici superiori.

 

CAPITOLUL XI

 

                           SECŢIUNEA I – OBLIGAŢIILE CONDUCERII UNITĂŢII

 

  Art. 103 Obligaţiunile Spitalului  Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede cu privire la organizarea muncii şi crearea condiţiilor necesare în vederea desfăşurării normale a asigurării asistenţei medicale, precum şi pentru întărirea disciplinei şi ordinei, în principal cu privire la:

 1. punerea la dispoziţie a salariaţilor potrivit specificului muncii lor, a utilajelor, maşinilor, aparatelor, sculelor, materialelor, documentaţiilor şi echipamentului de protecţie şi de lucru, precum şi luarea de măsuri şi echipamentului de protecţie şi de lucru, precum şi luarea de măsuri pentru asigurarea stării lor corespunzătoare şi a folosirii complete şi eficiente a timpului de lucru;
 2. stabilirea instrucţiunilor pentru funcţionarea şi exploatarea maşinilor şi utilajelor folosite în uniate, instrucţiunile tehnice de lucru, normelor de manipulare, depozitare şi folosire a materialelor, instrucţiunilor proprii de protecţia muncii precum şi a celorlalte nome specifice activităţii sanitare;
 3. asigurarea condiţiilor de protecţia muncii şi igienico-sanitare, asigurarea instruirii salariaţilor în acel domeniu;
 4. acordarea drepturilor salariale la datele stabilite;
 5. aprovizionarea la timp şi în bune condiţii a tuturor secţiilor şi compartimentelor de lucru cu medicamente, materiale sanitare, combustibil şi energie, cu respectarea consumului normat;
 6. organizarea de acţiuni de popularizare a legislaţiei în rândurile salariaţilor pentru asigurarea cunoaşterii de aceştia a tuturor drepturilor ce le revin în calitate de membrii ai colectivelor de muncă;
 7. examinarea cu atenţie şi luarea în considerare a sugestiilor şi propunerilor făcute de salariaţi în vederea îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele, precum şi informarea acestora asupra modului de rezolvare;
 8. luarea măsurilor pentru eliberarea de legitimaţii tuturor salariaţilor cu indicarea locului de muncă al fiecăruia;
 9. prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
 10. efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi altor îngrijiri medicale, bolnavilor spitalizaţi;
 11. aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
 12. aprovizionarea în vederea asigură unei alimentaţii corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ cât şi din punct de vedere cantitativ, respectând alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare;
 13. asigurarea unei microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia infecţiilor nosocomiale;
 14. în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secţii (ex. nou născuţi) interzice vizitarea pe secţie (aceasta fiind permisă numai pe holuri)
 15. portul obligatoriu de protecţia muncii;

 

 1. păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;
 2. asigurarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
 3. respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;
 4. neutralizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;
 5. completarea prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
 6. un plan de pregătire profesională continuă a personalului medical;
 7. respectarea clauzelor contractuale cu CASJ şi sancţionarea în caz de nerespectarea acestor clauze;
 8. să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
 9. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
 10. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
 11. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 12. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil regulamentului intern;
 13. să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 14. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
 15. să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;
 16. să se consulte cu sindicatul, sau după caz cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
 17. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină sau să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii,
 18. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 19. să elibereze la cerere , toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 20. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
 21. angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru eliberarea de legitimaţii tuturor salariaţilor cu indicarea locului de muncă al fiecăruia, precum şi a ecusoanelor;
 22. angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea profesională în conformitate cu art. 190,191,193 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii
 23. angajatorul poate dispune redistribuirea - ţinând cont de pregătirea profesională sau capacitatea de muncă personalului angajat al spitalului - pe locuri de muncă cu deficit pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii unităţii sau pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariatului;

 

  Art. 104 Respectarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare este obligatorie pentru toţi angajaţii spitalului.

 

  Art. 105 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare poate fi modificat şi completat, ori de câte ori necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate o cer. 

©2022 Spitalul Municipal Caritas - Rosiorii de Vede. Toate drepturile rezervate.

PROGRAMARI ON-LINE (Modul in stadiu de testare)


Feedback

CHESTIONAR SATISFACTIE PACIENTI

Spitalul Municipal Caritas powered by T2
Acces INTRANET
Site in curs de actualizare