REGULAMENT INTERN

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

 

Art.1. Spitalul Municipal “Caritas” Roşiorii de Vede este unitate sanitară publică cu paturi de  utilitate publica cu personalitate juridică, de gradul IV, ce furnizeaza servicii medicale, în subordinea  Consiliului Local al Municipiului Roşiorii de Vede, finanţat din fonduri proprii, conform Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.2. Prezentul Regulament Intern (R.I.) defineşte raporturile dintre conducerea  unităţii şi angajaţi, precum şi disciplina în muncă în cadrul spitalului, completându-se cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare  Legea nr.53/2003-Codul muncii, Legea dialogului social nr 62/ 2011 republicată, legislaţia referitoare la timpul de muncă şi de odihnă în unităţile sanitare, Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară /contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sanitară).

 

Art.3. (1) R.I. se aplică tuturor salariaţilor spitalului, indiferent de felul contractului individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), de durata angajării (determinată sau nedeterminată), precum şi de postul/funcţia sau calitatea deţinută.

(2). Prevederile prezentului Regulament se aplica si pentru:

 1. a) personalul încadrat într-o alta unitate, care efectueaza stagii de pregatire profesionala, cursuri de perfectionare, specializare;
 2. b) firmele care asigura diverse servicii în incinta unitatii au obligatia de a respecta Regulamentul în afara atributiilor si clauzelor prevazute în contracte încheiate între parti (curatenia spitalului, pastrarea linistii si pastrarea integritatii bunurilor cu care intra în contact).

(3) Pentru toţi angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul Spitalului Municipal “Caritas” Roşiorii de Vede, R.I. devine Anexa la Contractul individual de muncă, făcând parte integrantă din acesta.

 

Art.4.  Dispoziţiile referitoare la comportament şi disciplina în activitatea desfăşurată se aplică în mod corespunzător tuturor colaboratorilor externi, voluntarilor şi oricăror altor persoane pe durata cât acestea îşi desfăşoară activitatea in oricare dintre incintele unităţii sanitare. De asemenea, prezentul regulament se aplică şi colaboratorilor (fie şi societăţi comerciale, persoane fizice autorizate) care prestează diverse servicii în incinta/incintele spitalului, care au obligaţia de a-l respecta în afara atribuţiilor şi clauzelor stipulate în contractele de prestări servicii încheiate între părţi.

 

Art.5. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se interzice complet fumatul în incintele şi în perimetrul imobilelor spitalului, scop în care conducerea unităţii are obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri care interzic acest lucru.

 

Art.6. (1) În cadrul relaţiilor de muncă din Spitalul Municipal “Caritas” Roşiorii de Vede funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de salariaţii.

(2) Se interzice orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală.

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile precizate la alineatul precedent, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în prezentul regulament şi în legislaţia muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât pe cele precizate la alin. (2) din acest articol, dar care produc efectele unei discriminări directe.

(5) Salariaţii spitalului beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei lor, fără nici o discriminare.

(6) Ca atare, la angajare şi la stabilirea drepturilor individuale ale salariaţilor, spitalul în calitate de angajator va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi aceştia, fără discriminări directe sau indirecte, bazate pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contractele colective de muncă. În acest sens, din comisiile de susţinere a examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul spitalului, va face parte, în mod obligatoriu, în calitate de observator un reprezentant al sindicatului reprezentativ din unitate, funcţie de natura postului/posturilor în discuţie.

 

CAPITOLUL II

 

REGULILE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII UMANE

 

Art 7. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii.

 

Art 8. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sociala sau responsabilitate familiala,

apartenenta ori activitate sindicala este interzisa.

 

Art 9. Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la art. 2 care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori înlaturarea recunoasterii folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute de legislatia muncii.

 

Art 10. Constituie discriminare indirecta actele si faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute la art. 2, dar care produc efectele unei discriminari directe. Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la art. 2 care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea sau înlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute în legislatia muncii.

 

Art 11. Oricare salariat care presteaza o munca în spital, beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.

 

Art 12. Relatiile interumane din cadrul spitalului se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte.

 

Art 13. (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajatori a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, în legatura cu relatiile de munca, referitoare la:

 1. anuntarea, organizarea si desfasurarea cursurilor sau examenelor si selectia canditatilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 2. incheierea, suspendarea, modificarea si/sau încetarea raportului juridic de munca ori de serviciu;
 3. stabilirea sau modificarea atributiilor fisei postului;
 4. stabilirea salarizarii;
 5. beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;
 6. informare si consiliere profesionala, programe de initiere, formare profesionala, perfectionare,

specializare etc.;

 1. evaluarea performantelor profesionale individuale;
 2. promovarea profesionala;
 3. aplicarea masurilor disciplinare;
 4. orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit.a. locurile de munca în care, datorita naturii sau conditiilor specifice de prestare a muncii, prevazute de lege, particularitatile de sex sunt determinate.

Art.14. (1) Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca este considerata discriminare dupa criteriul de sex si este interzisa.

(2) Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constand in contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitatii compromitatoare, cereri sau favoruri sexuale sau orice alta conduita avand conotatii sexuale, care

afecteaza demnitatea, integritatea fizica sau psihica a persoanelor la locul de munca.

(3) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, avand scopul:

 1. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;
 2. de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, renumeratia sau veniturile de orice natura, ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

(4) Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund în conditiile legii pentru încalcarea acestora.

(5) Spitalul Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede nu permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul de munca si face public faptul ca încurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire

sexuala, indiferent cine este ofensatorul, si ca angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati vor fi sanctionati disciplinar.

 

Art.15. (1) Persoana care se considera hartuita sexual va aduce la cunostinta conducerii spitalului incidentul printr-o plangere adresata managerului care dupa o analiza pertinenta o va distribui spre solutionare comisiei competente.

 (2) Angajatorul prin Comisiile competente va conduce investigatia în mod strict confidential si în cazul confirmarii actului de hartuire sexuala, va aplica masuri disciplinare, conform prevederilor legale.

(3) Rezultatul investigatiei se va comunica partilor implicate.

(4) Orice fel de represalii în urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat împotriva reclamantului, cat si împotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatorii si vor fi sanctionate conform dispozitiilor legale in vigoare.

(5) Hartuirea sexuala constituie infractiune potrivit dispozitiilor din Codul Penal. Hartuirea sexuala a unei persoane prin amenintare sau constrangere, în scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenta pe care o confera

functia indeplinita la locul de munca se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.

 

Art.16. Angajatii spitalului au obligatia sa respecte prevederile Contractului colectiv de munca negociat la nivel de unitate, alte prevederi legale cu caracter specific si sa promoveze asigurarea unui climat adecvat de munca, astfel încat sa fie respectata demnitatea fiecarui salariat (in concordanta cu prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului).

 

CAPITOLUL III

REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL SPITALULUI

 

Art.17.  (1). Spitalul Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede, în calitate de angajator, are obligatia sa ia masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor în conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Spitalul Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor în toate aspectele legate de munca.

(3) In cadrul responsabilitatilor sale, Spitalul Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede are obligatia sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si protectiei sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de protejare a maternitatii la locurile de munca (prevazuta de O.U.G. nr. 96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare), de informare si instruire si pentru asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare cu respectarea

urmatoarelor principii generale de prevenire:

 1. evitarea riscurilor profesionale;
 2. evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate;
 3. adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea echipamentelor si a metodelor de munca, în vederea reducerii monotoniei muncii si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii.
 4. luarea în considerare a evolutiei tehnicii si introducerea noilor tehnologii medicale moderne.
 5. înlocuirea proceselor si substantelor periculoase cu procese, tehnici, substante inofensive, sau mai putin periculoase.
 6. adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala.
 7. aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare privind masurile de protectie a muncii, cunoasterea si aplicarea precautiunilor universale.
 8. dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea activitatii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor interni.

 

Art.18. Spitalul Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede are obligatia sa creeze conditii de munca corespunzatoare pentru toti salariatii în vederea evitarii si reducerii riscurilor de accidente de

munca si boli profesionale, în conditiile legii prin:

 1. evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor utilizate si la amenajarea locurilor de munca;
 2. luarea în considerare a capacitatilor salariatului în ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca atunci cand îi stabilesc atributiile;
 3. luarea masurilor corespunzatoare pentru ca în locurile de munca cu risc ridicat, accesul sa fie permis numai angajatilor care si-au însusit instructiunile adecvate.

 

Art.19. (1) Angajatorul va organiza instruirea periodica a angajatilor sai în domeniul securitatii si sanatatii în munca. Modalitatile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentantii salariatilor si organismele abilitate conform legislatiei specifice.

(2) Instruirea în domeniul securitatii si sanatatii în munca este obligatorie în urmatoarele situatii:

 1. în cazul noilor angajati;
 2. în cazul salariatilor care isi schimba locul de munca sau felul muncii;
 3. în cazul salariatilor care isi reiau activitatea dupa o întrerupere mai mare de 6 luni;
 4. în situatia în care intervin modificari ale legislatiei în domeniu.

(3) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel încat sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor.

(4) Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena în munca nu trebuie sa comporte în nici o situatie obligatii financiare pentru angajati.

 

Art.20. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea si raportarea evenimentelor ca urmare a unor accidente la locul de munca în care sunt implicate persoane angajate, se vor efectua conform prevederilor Legii nr. 346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind asigurarea

pentru accidente de munca si boli profesionale si Legii nr. 319/2006- Republicata privind securitatea si sanatatea în munca, cu modificarile ulterioare.

 

Art.21. In scopul asigurarii implicarii salariatilor la elaborarea si aplicarea dispozitiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca s-a constituit Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca, prin decizie, care are atributii specifice potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

 

Art.22. Regulile si masurile privind securitatea si sanatatea în munca vor fi elaborate prin consultarea reprezentantilor sindicatelor din unitate, precum si cu Comitetul de securitate în munca.

 

Art.23. Supravegherea sanatatii salariatilor este asigurata prin medicul de specialitate de medicina a muncii.

 

Art.24. Angajatul are obligatia sa participe la seminariile de protectia muncii organizate de angajator prin persoane specializate. Refuzul participării la seminariile de protectia muncii reprezinta abatere disciplinara grava si se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului de munca.

 

Art.25. Angajatul este obligat sa îsi însuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii.

 

Art.26. Angajatorul este obligat sa asigure echipamentul individual de protectie, conform normativului stabilit de Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca constituit la nivelul Spitalului Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede (frecvenţa acordarii echipamentului trimestrial/

semestrial/anual iar la anumite sectoare acesta este de unica folosinţa).

 

CAPITOLUL IV

OBLIGATIILE SALARIATILOR

 

Art.27. (1) Salariaţii Spitalului Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede au in principal urmatoarele obligatii:

 1. de a-si îndeplini integral atributiile ce le revin conform fisei postului si anexelor acesteia;
 2. de a respecta programul de lucru, folosirea integrala si eficienta a timpului de lucru pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu si sa se prezinte la serviciu în deplina capacitate de munca, pentru a putea executa în bune conditii sarcinile ce le revin;
 3. de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare al spitalului, Contractul colectiv de munca aplicabil, precum si Contractul Individual de munca;
 4. de a respecta disciplina muncii;
 5. de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu;
 6. de a respecta regulile de securitate a muncii în unitate;
 7. de a respecta secretul de serviciu;
 8. de a asigura confidentialitatea datelor personale si medicale ale pacientilor si a altor informatii conform legii;
 9. de a respecta normele de prevenire si raportare a incidentelor si accidentelor cu risc infectios catre Compartimentul de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale;
 10. de a aplica Precautiunile universale si folosi echipamentul de protectie adecvat;
 11. de a înstiinta seful ierarhic superior în legatura cu semnalarea unor deficient si de a actiona pentru diminuarea efectelor acestora si pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol viata persoanelor sau prejudicierea patrimoniului spitalului;
 12. de a utiliza permanent legitimata de serviciu în timpul programului de munca;
 13. de a respecta si sustine interesele generale ale unitatii sanitare, fara a denigra unitatea sanitara sau pe angajatii acesteia;
 14. de a nu parasi locul de munca fara înstiintarea si aprobarea sefului direct;
 15. de a anunta seful ierarhic superior cu anticipatie (24 de ore) sau cel putin în dimineata zilei respective, situatiile neprevazute (boala, accident, deces în familie etc.) care impiedica prezentarea la serviciu; seful ierarhic superior va aduce imediat la cunostinta conducerii unitatii sanitare aceasta situatie; este interzisa absentarea nemotivata;
 16. de a pastra ordinea si disciplina la locul de munca;
 17. de a-si perfectiona pregatirea profesionala si de specialitate si de a-și valorifica cunostintele profesionale, initiativa si competenta, conform cerintelor postului pe care este angajat;
 18. de a utilizeza cu grija si raspundere echipamentele de birou, mijloacele de transport şi toate celelalte mijloace material încredintate, în vederea realizarii sarcinilor sale şi de a reduce consumul de materiale si energetice, prin evitarea risipei în unitatea sanitară;
 19. de a realiza lucrarile încredintate în termenul stabilit, la nivelul calitativ cerut de actele normative si de cerintele specifice fiecarei lucrari si de a executa, în caz de necesitate si alte lucrari, conform pregatirii sale profesionale;
 20. de a fi nonsolidari cu angajatii care nu respecta prevederile regulamentelor si normelor interne si de a informa seful ierarhic despre nerespectarea acestora;
 21. de a se prezinta de urgenta la serviciu, la solicitarea conducerii, în situatii de urgenta sau avarii;
 22. de a respecta normele de protectia muncii si pe cele referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.
 23. de a nu desfasura activitati de natura politica, religioasa sau sindicala, in timpul programului de lucru, indiferent de functia îndeplinita;
 24. de a accepta retinerea lunara, prin statul de salarii, a sumelor reprezentand contributiile la fondurile prevazute de lege si a impozitului pe venit;
 25. de a manifesta o atitudine decenta si reverentioasa fata de pacienti, apartinatori, vizitatori şi fata de toate persoanele cu care colaboreaza;
 26. de a dovedi o conduita civilizata, de stima şi respect în raporturile cu colegii de serviciu;
 27. de a se prezinta la serviciu într-o tinuta decenta, corespunzatoare exigentelor societatii;
 28. de a respecta regulile disciplinare si de comportament stabilite prin prezentul regulament si prin codul etic şi de integritate;
 29. de a încunostiinta seful ierarhic superior, de îndata ce a luat cunostinta de existenta unor nereguli, abateri, sustrageri etc.;
 30. de a nu parasi locul de munca pana la sosirea schimbului, în locurile unde se lucreaza în ture; în caz de neprezentarea a schimbului, persoana încadrata in munca este obligata sa anunte

seful ierarhic superior, în vederea luarii masurilor care se impun;

 1. de a avea o comportare corecta în cadrul relatiilor de serviciu și de a promova raporturi de întrajutorare între membrii colectivului de lucru si de a combate orice manifestari necorespunzatoare;
 2. de a respecta interdictia absoluta si general obligatorie de a introduce si/sau de a consuma bauturi alcoolice în incinta unitatii sau sa faciliteze savarsirea acestor fapte; de asemenea este interzisa prezentarea la locul de munca sub influenta bauturilor alcoolice;
 3. de a cunoaste şi de a aplica prevederile legale in vigoare aplicabile functiei detinute de salariat;
 4. de a obtine consimtamantul informat al pacientului (pentru personalul medical) pentru fiecare manevra invaziva sau minim invaziva (cerinta ANMCS);
 5. de a respecta regulile de acces în cadrul unitatii si la locul de munca si de a se supune fiecarui control justificat, de catre personalul insarcinat, la iesirea din unitate;

 

Art.28. (1) Fiecare salariat are datoria sa semnaleze imediat situatiile de criza si dezastre privind: incendii, inundatii sau orice situatii în care se pot produce deteriorari sau distrugeri, inclusiv prezenta unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum si neregulile potential generatoare de astfel de cauze. Salariatii trebuie sa actioneze, dupa caz, pentru rezolvarea acestora si pentru diminuarea efectelor negative.

(2) Salariatii care pot actiona în astfel de situatii au obligatia de a o face în timpul cel mai scurt posibil.

(3) Salariatii vor fi instruiti si vor respecta Planul de actiune în situatii de urgenţă (incendii, inundatii, cutremure) pentru a limita pagubele si pentru evacuarea pacientilor si personalului în siguranta. Toti salariatii au obligatia de a participa la simularea actiunilor de protective civila si interventie în caz de dezastre.

 

Art.29. In situatii deosebite, determinate de necesitatea bunei functionari a spitalului, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care îl ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de situatia de urgenta la dispozitia conducerii Spitalului, în limita competentelor stabilite.

 

CAPITOLUL V

DREPTURILE SALARIATILOR

 

Art.30. Salariatii Spitalului Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede au, în principal, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la salarizare pentru munca depusa;
 2. dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
 3. dreptul la concediu de odihna anual si alte concedii;
 4. dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
 5. dreptul la demnitate în munca;
 6. dreptul la securitate si sanatate în munca si echipament de protectie corespunzator;
 7. acces la formare profesionala;
 8. dreptul la informare si consultare;
 9. dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca si de a beneficia de îngrijire specifica în cazul unor accidente de munca (cu risc infectios);
 10. dreptul la protectie sociala în caz de concediere;
 11. dreptul la negociere colectiva si individuala;
 12. dreptul de a participa la actiuni colective;
 13. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

 

Art.31. Drepturile salariatilor vor fi acordate si exercitate cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si evidentiate in Contractul colectiv de munca aplicabil.

 

Art.32. Criteriile de procedura de evaluare a perfomantelor profesionale

Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.

Evaluarea performantelor profesionale individuale are dept scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a activitatilor din fisa postului analizate prin prisma criteriilor de evaluare stabilite

Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat al spitalului, in raport cu cerintele postului pe care-l ocupa.

Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului iar perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie a anului urmator perioadei evaluate.

 Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, pentru functiile de executie, sunt:

 1. a) Gradul de realizare a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului
 2. b) Promptitudine si operativitate in realizarea atibutiilor de serviciu
 3. c) Calitatea lucrarilor executate si/sau a activitatilor desfasurate;
 4. d) Disponibilitate la efort suplimentar
 5. e) Disciplina
 6. f) Utilizarea echipamentelor si materialelor cu incadrarea in normativele de consum
 7. g) Executarea de lucrari/activitati complexe
 8. h) Propuneri de solutii noi, motivarea acestora si evaluarea consecintelor

 Pentru functiile de conducere vor fi utilizate, suplimentar, si urmatoarele criterii de evaluare:

 1. a) Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul compartimenului in ansamblul unitatii;
 2. b) Capacitatea de planificare a activitatii compartimentului
 3. c) Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea raspunderii in legatura cu acestea;
 4. d) Capacitatea de organizare si coordonare a activitatii compartimentului;
 5. e) Capacitatea de a crea in compartimentul condus un climat stimulaiv, neconflictual si de buna colaborare cu alte compartimente.
 6. f) Capacitatea de controla realizarea atributiilor de catre persoanele subordonate

 Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza de catre un evaluator care va fi:

 1. persoana care conduce sau coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea persoana cu functie de executie evaluata;
 2. persoana de conducere iererhic superioara protrivit structurii organizatorice a unitatii sanitare publice, pentru persoanele de conducere.

 Notarea pe baza criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a respectivului criteriu.

 Pentru a obtine nota corespunzatoare gradului de indeplinire a criteriilor de evaluare se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu de performanta.

            Pentru functiile de conducere, nota finala a evaluarii este media aritmetica a notelor obtinute la criteriile de evaluare prevazute la pct. I si II din fisa de evaluare pentru personalul de conducere.

Semnificatia notelor este urmatoarea: nota 1 – nivel minim si nota 5 – nivel maxim. Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa um urmeaza:

 1. a) intre 1,00 si 2,00 – nesatisfacator;
 2. b) intre 2,01 si 3,05 – satisfacator;
 3. c) intre 3,51 si 4,50 – bine;
 4. d) intre 4,51 si 5,00 – foarte bine.

 Calificativul acordat in baza fisei de evaluare a performantei profesionale individuale se aproba de managerul spitalului.

Pentru manager, fisa de evaluare a performantei profesionale individuale se aproba de catre ordonatorului principal de credite.

Contestatiile in legatura cu evaluarea performantei profesionale individuale se depun in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii la biroul resurse umane.

Contestatiile se analizeaza de seful iererhic imediat superior celui care a evaluat salariatul, impreuna cu liderul sindicatului SANITAS sau TA din spital. Rezultatul contestatiilor se comunica in termen de 5 zile de la depunerea acestora.

Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale nu se aplica in urmatoarele situatii:

 1. a) persoanele angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa exirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
 2. b) angajatilor al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii;
 3. c) angajatilor promovati intr-o alta functie de executie sau intr-o functie de conducere, precum si celor angajati in afara unitatii, pentru care momentul de evaluare se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice;
 4. d) angajatilor aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluarii activitatii;
 5. e) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru momentul evaluarii se stabileste de conducerea spitalului.

 

CAPITOLUL VI

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

 

Art.33. Conducerea Spitalului are, în principal, urmatoarele drepturi:

 1. a) sa stabileasca modalitati de organizare si functionare a spitalului în conditii de asigurare optima a asistentei medicale si de urgenta;
 2. b) sa propuna, prin manager, structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea unitatii în vederea aprobarii de catre Consiliul Local Rosiorii de Vede cu avizul Ministerului Sanatatii;
 3. c) sa stabileasca atributii pentru fiecare compartiment functional si pentru fiecare salariat, în conditiile si conform specificului activitatii;
 4. d) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat, sub rezerva legalitatii lor;
 5. e) sa exercite controlul modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 6. f) sa evalueze performantele profesionale ale personalului la angajare, promovare, modificari sau introducere de posturi;
 7. g) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa dispuna aplicarea sancţiunilor corespunzatoare, potrivit legii, Contractului colectiv de munca la nivel de ramură aplicabil si Regulamentului Intern.

 

Art.34. Conducerea Spitalului Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede are, în principal, urmatoarele obligatii legate de organizarea muncii şi crearea condiţiilor necesare desfăşurării normale a activităţii, precum şi întărirea ordinii şi disciplinei în unitate:

 1. să organizeze, să coordoneze, şi să controleze realizarea întregii activităţi în direcţia atingerii obiectivelor sale stabilite în conformitate cu prevederile legale în materie;
 2. să pună la dispoziţia persoanelor angajate, potrivit specificului activităţii, documentaţiile si dotările tehnice de care dispune spitalul în vederea utilizării eficiente a timpului de lucru;
 3. să asigure un microclimat de muncă caracterizat prin deschidere, suport, încurajarea iniţiativei individuale, absolut necesar pentru realizarea cantitativă şi calitativă a activităţii;
 4. să respecte prevederile legale în legătură cu timpul de muncă, de odihnă, orele suplimentare, precum şi normele de protecţie socială;
 5. să prelucreze personalului din subordine normele de protecţie a muncii specifice fiecărui loc de muncă în parte şi măsurile de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, să întreprindă toate măsurile legale ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 6. să asigure pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului, selecţia, încadrarea şi promovarea personalului potrivit normelor legale în materie;
 7. să repartizeze, clar şi precis, angajaţilor sarcini în conformitate cu fişa postului şi pregătirea profesională a fiecăruia, astfel încât să asigure desfăşurarea normală a activităţii în condiţii de eficienţă şi siguranţă;
 8. să aducă la cunoştinţa angajaţilor obligaţiile si răspunderile ce le revin pe baza fişei postului, regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului de ordine interioară şi a altor reglementări;
 9. să ia măsuri pentru întărirea disciplinei în muncă, scop pentru care conducerea spitalului şi conducerile secţiilor sau compartimentelor administrative sunt obligate să controleze în permanenţă activitatea desfăşurată în spital, luând măsuri de îndreptare a lipsurilor şi sancţionarea celor care săvârşesc abateri;
 10. să asigure efectuarea serviciului de paza si ordine a spitalului in conditiile prevazute de lege, stabilirea regulilor privind intrarea si iesirea din institutie şi luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; interzicerea accesului in unitate a persoanelor care se prezinta la programul de lucru sub influenta alcolului.
 11. să stabilească locurile de muncă unde accesul sau circulaţia este interzisă sau permisă numai în anumite condiţii; unde este pericol individual sau colectiv de expunere la agenti patogeni sau diversi agenti contaminanti, diverse substante chimice sau noxe, precum si a locurilor de munca unde este interzis fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
 12. sa asigure aprovizionarea la timp şi în bune condiţii cu medicamente şi materiale sanitare, cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie/ dezinsecţie/ deratizare, după caz, cu alimente – în scopul asigurării pentru bolnavi a unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, cu respectarea alocaţiei de hrană conform legislaţiei aplicabile în domeniu - cu alte materiale necesare realizării optime a activităţii specifice spitalului, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 13. să stabilească datele şi documentele supuse regimului confidenţialităţii, raportat la dispoziţiile legale în materie, instruind angajaţii în acest sens si comunicându-le, totodată, care sunt consecinţele divulgării acestora;
 14. să ia toate masurile pentru buna gospodărire a bunurilor aflate in proprietatea/administrarea spitalului, precum şi pentru prevenirea deteriorării şi sustragerii lor;
 15. sa urmareasca respectarea si aplicarea riguroasa a tuturor reglementarilor privind siguranta in functionare a instalatiilor, utilajelor, masinilor si aparatelor din dotare;
 16. să afişeze la loc vizibil, accesibil contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară aplicabil şi/sau contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, astfel încât salariaţii să poată lua la cunoştinţă de conţinutul său;
 17. să se consulte cu sindicatul/sindicatele reprezentativ/ -e sau cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
 18. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de actele normative în materie;
 19. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
 20. t) sa ia masuri specifice de interventie pentru remedierea imediata a consecintelor in situatii de urgenta sau accidente si incidente de diverse cauze.

 

Art.35. Spitalul răspunde , în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

 

CAPITOLUL VII

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA

 

Art.36. (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul îl foloseste pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte reglementari specifice.

(2). Pentru salariatii angajati cu norma întreaga, durata normala este de 8 ore/zi si de respectiv 40 de ore pe saptamana. Durata normala se diferentiaza si pe categorii de personal.

(3). In cazul tinerilor în varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana.

(4). Repartizarea timpului de munca în cadrul saptamanii este, de regula de 8 ore/zi pe timp de 5 zile, cu doua zile de repaus, de regula sambata si duminica.

(5). Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

(6). Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(7). Pentru activitatea din spital perioada de referinţă este cea din Contractul colectiv de muncă, adică 4 luni calendaristice.

(8) In concretizarea acestui articol, programul categoriilor de personal, timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor în unitatile publice din sectorul sanitar este conform Ordinului MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si

efectuarea garzilor în unitatile publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare.

 (9). Munca prestata în afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la art.112 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii –republicat, este considerata munca suplimentara.

(10). Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta, vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apţi. Femeile gravide, lauzele şi cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.

(11). Evidenţa prezenţei personalului se realizeaza pe condica de prezenţa conform graficului de lucru.

 

Art.37. (1). Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, conform Art.118 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat cu acordul sau la solicitatrea salariaţilor în cauza.

(2). Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea dispozitiilor art. 112, 114 si 118 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.38. (1). Angajatorul va ţine evidenţa orelor de munca prestate de fiecare salariat si va supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenţa ori de cate ori este solicitat.

(2). Salariaţii au obligaţia de a semna condica de prezenta la începerea si la sfarsitul programului de lucru.

(3) Intarzierile sau plecarile de la program din motive personale, se pot face numai cu înstiintarea si acordul sefului direct. In condica de prezenta vor fi mentionate distinct, situatiile privind programul, prezenta, concediul de odihna, concediul fara plata, concediu de boala, formare profesionala precum si alte situatii prevazute de legislatia muncii si specifice în vigoare.

(4) Prin acest regulament intern, se stabileste următorul program:

-  Personalul care lucreaza în activitatile: radiologie si roentgenoterapie - 6 ore/zi;

- Medicii din unitatile sanitare - 7 ore/zi;

- Personalul sanitar cu pregatire superioara din unitatile sanitare, precum si personalul sanitar mediu din laboratoare de analize medicale - 7 ore/zi.

 

Art.39. Durata timpului de lucru:

 1. a) durata normala a timpului de lucru este de 8 ore / zi;
 2. b) la locurile de munca unde se lucreaza în ture, conducerea unitatii a hotarat ca activitatea sa se desfasoare în program de 8/16 sau 12/24 ore;
 3. c) locurile de munca si categoriile de personal pentru care durata normala a timpului de lucru este mai mica de 8 ore /zi sunt stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii nr.245/2003.
 4. d) medicii asigura activitatea în cadrul timpului de munca de 7 ore în medie pe zi prin program de 07.30 – 14.30 program continuu sau divizat.

 

Art.40. Programul de lucru se aproba de conducerea unitatii, respectindu-se legislatia în vigoare.

Prin acest regulament intern, se stabileste urmatorul program:

I.) Pentru personalul superior de specialitate:

 1. a. Medici directori - 8 ore pe zi din care 7 ore activitate medicala la postul rezervat pe sectie;
 2. b. medicii din sectii cu paturi:

- Activitatea curenta pentru medicii care nu efectueaza garzi, programul este de 7 ore în cursul diminetii în zilele lucratoare, orele: 07.30 – 14.30;

- Activitatea curenta pentru medicii care efecteaza garzi, programul este de 6 ore în cursul diminetii în zilele lucratoare, orele: 07.30 – 13.30;

- In zilele de sambata, duminica si sarbatori legale garda este de 24 ore, si incepe la orele 07.30 pana a doua zi la orele 07.30;

II.) Personal superior de specialitate, din cabinete de consultatii, laboratoare si farmacie:

- Radiologie: Tura I: 07.30 – 12.30 și Tura II-a 12.30 – 18.30, conform graficului de lucru;

- Laborator de analize: 07.30 – 14.30;

- Farmacie: 07.30 – 14.30

III.) Personal mediu sanitar în sectii cu paturi:

- Tura I:  07.00 – 19.00;

- Tura a II-a: 19.00 – 07.00;

- asistent sef sectie: 07.00 -15.00;

- asistent dietetica: 07.00 – 15.00 si 07.00 – 18.00, conform graficului de lucru (sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale programul este: 07.00 -13.00);

- asistent igiena: 07.30 – 15.30 (sambata, duminica si zilele de sarbatori legale: 07.30 – 13.30) pe baza de grafic;

- compartiment sterilizare: 07.00 – 14.00 (sambata, duminica si zilele de sarbatori legale 08.00 – 13.00) pe baza de grafic;

- registratori medicali CPU: zilnic 07.00 - 19.00 si 07.00 – 15.00, conform graficului de lucru;

- brancardieri

      - tura I: 07.00 – 19.00;

      - tura a II-a 19.00 – 07.00.

- U.T.S.: zilnic 07.00 – 15.00 (in situatii deosebite, pot fi chemati de la domiciliu);

- asistent medical pentru sala de operatii (A.T.I.: 07.00 -15.00 - in situatii deosebite, poate fi chemat de la domiciliu).

IV.) Personal auxiliar sanitar în sectii cu paturi:

- infirmiere

     - Tura I: 07.00 – 19.00;

       - Tura a II-a: 19.00 – 07.00;

- ingrijitor curatenie:

        - Tura I: 07.00 - 15.00 sau 07.00 – 19.00, conform graficului de lucru;

V.) Personal mediu din compartimentele fara paturi:

- Laboratoare analize: 07.30 - 14.30 si 14.30 - 07.30, conform graficelor de lucru;

- Laborator radiologie: 07.30 - 13.30 si 12.30 - 18.30, conform graficului de lucru;

- Cabinete consultatii: 07.30 - 15.30;

- Farmacie: 07.30 - 15.30 si 12.00 – 19.00, conform graficului de lucru iar sambata, duminica si sarbatorile legale programul este: 08 – 12.00, conform graficului de lucru;

- Ingrijitor curatenie: 07.30 - 15.30.

VI.) Personal tehnic, economic, administrativ:

- TESA 07.30 – 15.30;

-  Muncitori:

     - centrala termica - 8 ore in medie, pe zi: 06 -14.00, iar in perioada sezonului rece: 14.00 – 22.00. In perioada foarte geroasa se va adapta programul de lucru pe baza de grafic, astfel incat sa fie acoperita si perioada orara 22.00 – 06.00.

    - intretinere-reparatii: 07.30 – 15.30;

    - conducatori auto: 07.30 – 15.30. Sambata, duminica si zilele de sarbatori legale: 07.30 – 13.30, pe baza de graphic;

    - electricieni: 07.00 – 19.00 si 19.00 – 07.00 iar in situatii deosebite: 24/48 ore, de la 07.00 la 07.00;

     - liftiere: 07.00 – 19.00, conform graficului de lucru. Sambata, duminica si zilele de sarbatori legale: 07.00 – 19.00, pe baza de grafic;

   - Paza:

       - Tura I:  07.00 - 19.00;

      - Tura a II-a: 19.00 - 07.00;           

- Spalatorie: 07.30 - 15.30. In situatii de risc epidemiologic, programul se va adapta pe baza de grafic de lucru, pana la eliminarea riscului biologic.

- Bloc alimentar: 07.00 - 18.00, pe baza de grafic de lucru. Personalul necalificat are program 07.00 – 15.00 iar sambata, duminica si sarbatorile legale, programul este: 07.00 -15.00;

- magazioner magazie de alimente: 07.00 -14.00. Sambata, duminica si zilele de sarbatori legale: 07.00 – 11.00, pe baza de grafic.

 

Art.41. (1). Evidenta prezentei la program se tine prin condicile de prezenta în care personalul este obligat sa semneze zilnic. Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de prezenta constituie o încalcare a normelor de disciplina a muncii si se sanctioneaza conform Legislatiei muncii. Condicile de prezenta sunt tinute de asistentul sef al fiecarei sectii, seful de compartiment, laborator, birou etc., care întocmesc graficile si pontajele semnandu-le.

(2) Evidenţa se ţine pe locuri de muncă prin liste de pontaj care se întocmesc zilnic şi care la sfârşitul lunii se predau la biroul RUNOS.

(3). Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca si se depune la serviciul resurse umane, organizare, normare, salarizare.

 

Art.42.(1) Se considera munca prestata în timpul noptii, munca prestata în intervalul 22.00 - 06.00 cu posibilitatea abaterii o ora în plus sau minus, fata de aceste limite, în cazuri exceptionale.

(2) Este considerat program in 3 ture, sistemul 8/16 si 12/24 ore, salariatul avand obligatia efectuarii serviciului de dimineata, dupa-amiaza si noapte, în decursul unei luni în conformitate cu prevederile legale. Personalul Spitalului Municipal “Caritas“ Roşiorii de Vede care efectueza program de noapte este salarizat conform prevederilor Codului Muncii pentru orele de noapte efectuate.

(3) Personalul sanitar din sectiile si compartimentele unde activitatea se desfasoara in 3 ture poate fi scutit temporar de a presta activitatea în tura de noapte, atunci cand se afla în una dintre urmatoarele situatii.

 1. în caz de graviditate, lehuzie si pe timpul cat alapteaza;
 2. are program redus pe baza de certificat medical;
 3. starea de sanatate contravine desfasurarii activitatii in tura a-III-a, dovedita cu certificat medical;
 4. pensionare de invaliditate de gradul III.

 

Art.43.(1) Munca prestata în zilele de sîmbata, duminica sau în zilele de sarbatoare legala în cadrul schimbului normal de lucru sau în vederea asigurarii asistentei medicale de urgenta se platesc conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru personalul care lucrează în ture, se asigură de cel puţin 2 ori pe lună repausul săptămânal, sîmbăta şi duminica.

Zilele de sarbatoare legala în care nu se lucreaza sunt:

- 1 si 2 ianuarie;

- prima si a doua zi de Pasti;

- 7 aprilie, ziua mondiala si nationala a sanatatii (zi liberă cu recuperare);

- prima si a doua zi de Rusalii;

- 1 mai;

- 1 iunie;

- Adormirea Maicii Domnului (15 august);

- 30 noiembrie Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei;

- 1 decembrie;

- prima si a doua zi de Craciun;

- 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora;

- alte zile libere stabilite de conducerea statului cu asigurarea activităţii medicale.

(3) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator cu asigurarea personalului necesar pentru desfasurarea activitatii normale in spital.

 

Art.44. Drepturile salariatilor cuvenite pentru munca prestata în zilele de mai sus se stabilesc conform legilor în vigoare şi a Contractului Colectiv de Muncă.

 

Art.45. (1) Programarea concediilor de odihna se face de conducerea sectiilor (compartimentelor) la începutul anului, astfel încat sa asigure atat bunul mers al activitatii, cat si interesele salariatilor cu aprobarea conducerii unitatii. Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(2) Concediul anual de odihna se poate fractiona, la cererea salariatului, una din transe neputind fi mai mica de 10 zile lucratoare.

(3) Concediul fara plata se poate acorda salariatilor la cererea acestora, în functie de interesele unitatii si în conformitate cu prevederile legale, pana la un an de zile.

(4) Plecarea în concediul de odihna, concedii pentru studii, concedii fara plata sau pentru recuperarea orelor lucrate suplimentar, înainte de a fi aprobata de seful ierarhic, este interzisa si constituie o abatere pentru care se pot aplica sanctiuni disciplinare. La fel si întirzierile la expirarea acestor perioade.

     Evidenta plecarilor mentionate mai sus (concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, zile libere pentru recuperarea orelor suplimentare lucrate peste program etc.) se va tine în scris, va fi realizata de catre sefii ierarhici ai salariatilor in discutie si va fi înaintata lunar compartimentului RUNOS.

(5) Concediului de odihna poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective cu aprobarea managerului.

(6) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În cazul în care angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în

vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare întreruperii concediului de odihnă.

(7) Dreptul la concediul de odihna anual nu poate fi cedat altei persoane, nu poate fi limitat iar orice alta conventie prin care se renunta, total sau partial la acest drept, este interzisa.

(8)a) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste pentru fiecare salariat în functie de vechimea în munca, conform HG 250/1992, astfel:

- pentru o vechime de 0-5 ani (neimpliniti la data începerii concediului) 20 de zile lucratoare;

- pentru o vechime între 5–15 ani (neimpliniti la data începerii concediului) 21 zile lucratoare;

- pentru o vechime de peste 15 ani 25 zile lucratoare.

 1. b) Durata efectiva a concediului de odihna anual se modifica conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca, daca aceste prevederi sunt favorabile salariatului.

(9) In functie de conditiile de desfasurare a activitatii, pe locuri de munca, salariatii mai au dreptul si la zile de concediu de odihna suplimentare care se regasesc in Contractul Colectiv de Munca.

(10) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

(11) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(12) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca.

(13) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.

(14) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca ori cu acordul salariatului.

(15) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

(16) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca, cu obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.

 

Art.46. (1) In afara concediului de odihna salariatii au dreptul la zilele de concediu platit în cazul urmatoarelor evenimente familial deosebite si care nu se includ în durata concediului de odihna dupa cum urmeaza:

- casatoria salariatului - 5 zile;

- nasterea unui copil - 5 zile;

- ziua de nastere a salariatului, la cerere, cu recuperarea aceastei zile;

- casatoria unui copil - 3 zile;

- decesul sotului/sotiei, copilului, parintilor, socrilor - 5 zile.

 (2) Concediul platit prevazut în acest articol se acorda la cererea solicitantului de catre conducerea unitatii, cererii atasandu-i-se actele dovetitoare.

 

Art.47. Pentru rezolvarea unor situatii, în cazuri deosebite, salariatii pot beneficia de concediu fara plata (de pana la un an) cu aprobarea sefului ierarhic si a managerului institutiei.

 

Art.48. (1) In afara concediilor de odihna, concediile fără plată se acordă cu aprobarea şefului ierarhic şi a managerului instituţiei după cum urmează:

 1. până la 90 de zile calendaristice pe an, pentru situaţii personale sau studiu;
 2. până la 12 luni pentru angajare în străinătate;
 3. pentru alte situaţii cu avizul organizaţiei sindicale.

(2) Concediile pentru formare profesională se acordă cu aprobarea managerului spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) În acordarea concediilor se vor avea în vedere prevederile art. 144 – 153 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sanitară.

 

Art.49. Organizarea si efectuarea garzilor

   Continuitatea asistentei medicale in cadrul Spitalul Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede se asigura prin serviciul de garda.

     In cadrul Spitalul municipal “Caritas” Rosiorii de Vede functioneaza 4 (patru) linii de garda, in specialitatile medicina interna, chirurgie generala, obstretica-ginecologie si pediatrie, in baza prevederilor Ordinului MS nr. 870/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu urmatorul program:

 1. Linia de garda intre orele 13.30 - 07.30.

Nota: In situatia in care medicul care urmeaza sa intre in serviciul de garda isi desfasoara activitatea in ambulatoriul de specialitate, acesta va incepe serviciul de garda la ora 13.30, după terminarea activităţii în ambulator.

    În cursul dimineţii prezentările în camera de gardă vor fi văzute, prin rotaţie, de către medicii de serviciu în cabinetele din ambulator.

    In zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit reglementarilor legale, nu se lucreaza, serviciul de garda incepe la ora 07.30 si dureaza 24 de ore.

    Programul garzilor se intocmeste lunar de către directorul medical si se aproba de catre managerul spitalului.

    Schimbarea programului aprobat prin graficul de garda se poate face numai in situatii cu totul deosebite, cu avizul directorului medical si aprobarea managerului.

    Este interzis medicilor care sunt de garda sa paraseasca spitalul pe durata serviciului de garda.

    Serviciul de garda va fi efectuat de catre medicii de specialitate din cadrul spitalului si de catre medicii care au contract de garzi. Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultatii interdisciplinare si de a respecta graficele de garzi intocmite lunar si aprobate de catre conducerea spitalului constitue abatere disciplinara conform articol unic pct. 8 din Ordinul MS nr. 1067/2012, pentru modificarea Ordinului MS nr. 870/2004, in vigoare de la 31.10.2012.

 

Art.50. Atributiile medicului de garda

Supravegheaza buna functionare a sectiilor si aplicarea dispozitiilor prevazute in “Regulamentul Intern”, precum si a sarcinilor dispuse de managerul Spitalului Municipal “Caritas”Rosiorii de Vede, pe care il reprezinta in timpul aferent efectuării gărzii; Medicul care asigura serviciul de garda raspunde promt la solicitarile din camera de gardă şi din sectiile spitalului in vederea acordarii consultului de specialitate, în timpul cel mai scurt de la solicitare cu exceptia cazului in care medicul este implicat intr-o alta urgenta in sectie sau in camera de garda.

Atribuţii:

 1. a) Se asigura, la intrarea in garda, de prezenţa la serviciu a personalului sanitar, existenta mijloacelor necesare asigurarii asistentei medicale si de URGENTA conform procedurii;
 2. b) Supravegheaza desfasurarea in bune conditii a schimbului de tura de pe fiecare sectie si va fi anuntat de catre cadrul medical mediu daca au survenit modificari in graficul de lucru la schimbul de tura;
 3. c) Supravegheaza modul de desfasurare a asistentei medicale de catre cadrele medii si ingrijirile acordate de cadrele auxiliare si noteaza in raportul de garda problemele constatate;
 4. d) Suprevegheaza cazurile grave existente in sectii sau internate in timpul garzii; acestea vor fi mentionate in “Registrul de garda”;
 5. e) Inscrie in “Registrul Unic de Consultatii” orice bolnav prezentat la camera de garda, completând toate rubricile; semneaza si parafeaza in registru pentru fiecare bolnav;
 6. f) Examinează cazurile de urgenta precum si bolnavii prezentati cu bilet de trimitere de la medicul de specialitate sau medicul de familie, cu criteriul urgenţă şi internează cazurile de urgenţă. Raspunde de justa indicatie a internarii sau a refuzului acestor cazuri, putând trimite pacienţi pentru consult, evaluare a stării de urgenţă în serviciul de urgenţă din cadrul Spitalului Judetean;
 7. g) Raspunde la chemarile care necesita prezenta sa in sectiile spitalului si rezolva prin transfer catre alte spitale cazurile care depasesc nivelul de competenta si specialitatea sa completand si semnand epicriza si biletul de externare;
 8. h) Intocmeste foaia de observatie la toate cazurile internate, completeaza starea si evolutia bolnavilor internati care ridica probleme in timpul garzii, precum si medicatia de urgenta pe care au recomandato sa fie administrata;
 9. i) Acorda asistenta medicala bolnavilor care nu necesita internarea si se asigura de internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati in spital, dupa acordarea primului ajutor;
 10. j) Anunta cazurile cu implicatii medico-legale Directorului Medical al Spitalul “Caritas” Rosiorii de Vede. In situatia in care survine un deces in timpul garzii are obligatia de a intocmi foaia de examinare pentru decedatul respectiv si de a anunta “Serviciul de interventie la evenimente” din cadrul Politiei: tel. 112 (HGR 451/2004, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104 /2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor de la cadavre in vederea transplantului) dupa caz; Constata decesul si consemneaza data si ora decesului in foaia de observatii cu semnatura si parafa. Medicul de garda care a constatat decesul scrie epicriza de deces, mentionind data completarii acesteia, semneaza si parafeaza. Dupa 2 ore de la deces, intocmeste procesul verbal de predare-primire a cadavrului, conform protocolului incheiat si verifica daca decedatului i s-a aplicat pe antebrat o bratara de identificare ce contine: numele, prenumele, virsta, sectia unde a fost internat, data si ora decesului, nr. F.O. (HGR 451/2004, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor;
 11. k) In cazul in care asistenta dieteticiana constata ca alimentele nu sunt corespunzatoare anunta medicul de garda pentru ca acestea sa fie refuzate pentru darea in consum si sesizeaza acest aspect conducerii spitalului;
 12. l) Controleaza respectarea meniului si calitatea mincarurilor pregatite inainte de servirea meselor de dimineata, prinz si cina a bolnavilor; refuza servirea felurilor de mincare necorespunzatoare, consemnind motivele in condica de la blocul alimentar;
 13. Anunta, prin toate mijloacele posibile, managerul Spitalul “Caritas” Rosiorii de Vede precum si autoritatile competente in caz de incendiu sau calamitate naturala survenite in timpul garzii si ia masurile imediate de interventie si prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispozitie;
 14. n) La terminarea serviciului de garda, intocmeste “Raportul de garda” pe care il consemneaza in registrul destinat acestui scop. Raportul de garda va contine succinct activitatea din spital pe durata grazii (prezentari, internari, transferari, decese etc.) masurile luate, deficiente constatate in activitatea medicala;
 15. o) Urmăreste disciplina si comportamentul vizitatorilor în orele de vizită;
 16. p) Verifica retinerea probelor de alimente;
 17. q) Fiecare medic va semna de luare la cunostinta asupra graficului de garzi din luna urmatoare, în perioada 26-28 ale lunii in curs;
 18. r) Prezinta raportul de garda in ziua urmatoare;
 19. s) Respecta normele de protectia muncii;
 20. t) Respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor.

 

CAPITOLUL VIII

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA PENTRU ANGAJATII CU PROBLEME

 

Art.51. (1) Salariatele gravide, lauzele si care alapteaza beneficiaza de toate masurile de protectie sociala prevazute de lege.

(2) Angajatorul si medicul de medicina muncii vor evalua locul de munca al acestor salariate iar în cazul in care se constata existenta unor riscuri pentru sanatatea sau securitatea salariatei vor fi luate urmatoarele masuri:

- modificarea corespunzatoare a conditiilor de munca;

- modificarea orarului de munca, respectiv transferul la un loc de munca de zi sau reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, pe baza recomandarii medicului de familie;

- repartizarea salariatei la un loc de munca fara riscuri;

(3) In cazul în care angajatorul nu poate lua masurile prevazute, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, conform legii.

(4) Salariatele gravide au dreptul la o dispensa pentru consultatii prenatale, în limita a maxim 16 ore pe luna, în cazul în care consultatiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale.

(5) Salariatele care alapteaza au dreptul la doua pauze de alaptare, de cate o ora fiecare pana la implinirea varstei de un an a copilului.

(6) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de lucru cu doua ore zilnic.

(7) Angajatorul va asigura, conform dispozitiilor legale, încaperi speciale pentru repaus si alaptare destinate femeilor gravide care alapteaza.

 

CAPITOLUL IX

PRECIZARI SPECIALE PRIVIND PERSOANELE CU HANDICAP

 

Art.52. Spitalul Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede va asigura, atunci cand este cazul, pentru relatii directe cu persoane cu deficiente de auz sau surdo-cecitate, înterpret autorizat al limbajului

mimico-gestual sau a limbajului specific al persoanei cu surdo-cecitate.

 

Art.53. Incadrarea în munca a persoanelor cu handicap se va face în conditiile legii, conform pregatirii lor si a capacitatii fizice intelectuale de care dispun.

 

Art.54. La desfacerea contractului de munca din initiative angajatorului, pentru motive neimputabile beneficiaza de un preaviz platit de 30 zile.

 

Art.55. Persoanele cu handicap au posibilitatea reducerii timpului de lucru in cazul în care beneficiaza de o recomandare medicala in acest sens.

 

CAPITOLUL X

SALARIZAREA PERSONALULUI

 

Art.56. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani care cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri. Salariul se plateste la data de 15 ale fiecarei luni, prin virament intr-un cont bancar.

 

Art. 57. Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul încadrat în functii de executie sau de conducere este considerata munca suplimentara. In cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu este posibila, orele suplimentare se vor plati conform legii.

 

Art. 58. Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contract individual de munca, sub salariul de baza minim brut pe tara.

 

Art.59. La stabilirea si acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

 

Art.60. Salariul este confidential si se plateste lunar conform legii.

 

Art.61. In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, în ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia, altor mostenitori, în conditiile dreptului comun.

 

Art. 62. Persoanele nevazatoare, cu handicap grav, care sunt încadrate în munca, beneficiaza de un spor de pana la 15% din salariul de baza.

 

Art. 63. Personalul salarizat între limitele corespunzatoare functiei poate beneficia de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in ultimii trei ani cu conditia încadrarii în nivelul alocatiilor cu destinatia cheltuieli salariale.

 

Art.64. Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, în afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.

 

Art.65. Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

 

Art.66. (1). In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:

 1. a) obligatiile de întretinere;
 2. b) contributiile si impozitele datorate catre stat;
 3. c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
 4. d) acoperirea altor datorii.

(2). Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi în fiecare luna jumatate din salariul net.

 

CAPITOLUL XI

ACCESUL IN PERIMETRUL SPITALULUI

 

Art.67. Accesul salariatilor în perimetrul spitalului se face în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces în unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua M.S.P.

 

Art.68. Accesul salariatilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respecta circuitele functionale ale spitalului, pe baza legitimatiei de serviciu, a ecusonului sau a cardului de acces.

 

Art.69. (1) Reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice se face in baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1284/2012.

(2) Incepand cu data de 21.12.2012 s-a stabilit programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati in cadrul Spitalul municipal “Caritas” Rosiorii de Vede dupa cum urmeaza:

 - de luni pana vineri în intervalul orar 15.00 – 20.00;

 - sambata si duminica în intervalul orar 10.00 – 20.00.

(3) Numarul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de trei persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti în acelas timp.

(4) In situatia prevazuta la alin (3), pentru a da posibilitatea vizitei si pentru ceilalti pacienti, daca exista solicitari în acest sens, durata vizitei va fi limitata la 60 minute.

(5) Vizitarea pacientilor în compartimentul ATI este permisa zilnic doar membrilor familiei, respectiv parinti, copii, frati/surori, cu conditia ca vizita sa se faca individual sau cel mult de doua persoane.

(6) Medicii sefi de sectie, medicii coordonatori de compartimente vor stabili programul prin care membrii familiei pacientului internat pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia cu aprobarea directorului medical, programul fiind afisat în locuri vizibile.

(7) Prin exceptie în cazul pacientilor în stare critica sau terminala, indiferent de sectia sau compartimentul unde este pacientul internat, familia are dreptul de a vizita zilnic pacientul sau poate solicita prezenta permanenta langa pacient a unui singur membru de familie.

(8) In cazul pacientilor cu grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, accesul unei persoane poate fi permanent.

 (9) Este interzisa perceperea de taxe pentru vizitatarea pacientilor internati în Spitalul municipal “Caritas” Rosiorii de Vede.

(10) Conducerea unitatii va instrui paznicii asupra programului de vizite, obtinand de la fiecare dintre acestia o declaratie pe propria raspundere, prin care se angajaza sa respecte aplicarea programului de vizita si sa nu pretinda sau sa primeasca niciun fel de atentii in vederea permiterii

accesului in afara programului de vizita.

(11) Accesul se face în baza documentului de identitate si înscrierii în registrul special al vizitatorilor;

(12) Accesul se permite numai persoanelor cu tinuta decenta;

(13) Accesul se permite numai prin intrarea si în locurile si spatiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;

(14) Accesul se permite numai în grup de maximum 2 persoane pentru un pacient, iar alti apartinatori vor astepta într-o zona bine delimitata, daca spatiul spitalului o permite;

(15) Pe toata perioada prezentei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie sa poarte la vedere ecusonul care îi atesta aceasta calitate.

(16) Pentru urgentele medico-chirurgicale ale pacientilor, accesul acestora în spital este permanent.

(17) In afara programului prevazut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe baza "biletului de liber acces in sectia...", eliberat de medicul curant si vizat de seful de sectie sau de medicul de garda.

(18) In intervalul orar 08.00-15.00, pacientii au acces, însotiti sau nu, cu bilet de internare.

 

Art.70. (1) Este interzis accesul persoanelor straine în spital în zonele cu risc: sterilizare, laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen, bloc alimentar, precum si în orice alta zona stabilita de managerul spitalului.

(2) Exceptie de la alin. (1) fac cazurile speciale aprobate de sefii de sectie si vizate de managerul spitalului.

(3) Accesul vizitatorilor în spital la bolnavii cu boli infectioase aflaţi în tratament se face cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii şi a protecţiei persoanelor cu boli infectioase.

(4) In unele zone cu risc in care accesul vizitatorilor este interzis, în functie de fondurile disponibile si cu aprobarea sefului sectiei, vizualizarea pacientilor se poate face prin televiziune cu circuit închis sau prin internet.

 

Art.71. Incaperile în care nu au acces persoanele straine au la intrare anunturi de avertizare în acest sens.

 

Art.72. (1) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate masurile necesare pentru respectarea cu strictete a interdictiilor de acces în zonele precizate anterior a regulilor de acces si circulatie în spital, precum si a normelor de conduita civilizata.

(2) In cazul aparitiei oricaror nereguli, personalul medico-sanitar sesizeaza de urgenta serviciul de paza.

 

Art.73. Daca managerul spitalului stabileste o perioada de carantina, conform dispozitiilor autoritatii de sanatate publica judetene, în aceasta perioada se limiteaza sau se interzice, dupa caz, accesul vizitatorilor în spital.

 

Art.74. Accesul în ambulatoriu al pacientilor, însotiti sau nu, este permis în functie de programul ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de catre medicii specialisti, medicii de familie din exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacientilor cu afectiuni care, dupa confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, pe baza scrisorii medicale.

 

Art.75. Accesul salariatilor unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai pe baza de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate si/sau legitimatie de serviciu.

 

Art.76. (1) Accesul reprezentantilor mass-media se face numai pe baza legitimatiei de acreditare în specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului.

(2) Reprezentantii mass-media pot filma în spitale numai în spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii.

(3) Managerul spitalului desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care îi insoteste pe reprezentantii mass-media, pe durata prezentei acestora în incinta spitalului.

Art.77. Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sanatatii Publice sau din cadrul institutiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienta, medici rezidenti, studenti etc., se face pe baza legitimatiei de serviciu.

 

Art.78. Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

 

Art.79. (1) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, munitii, substante toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea personalului propriu si a pacientilor ori patrimoniul unitatii.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care se afla în timpul executarii misiunilor de interventie, de protectie a demnitarilor romani sau straini ori a personalitatilor sau care asigura paza persoanelor internate, private de libertate.

 

Art.80. (1) Accesul autovehiculelor se reglementeaza de managerul spitalului, urmarindu-se asigurarea evidentei intrarilor si iesirilor în Registrul de evidenta a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4e) la Hotararea Guvernului nr.1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

(2) Autovehiculele serviciului de ambulanta, autovehiculele personale sau alte vehicule care transporta persoane care necesita ingrijiri de urgenta ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în spital.

(3) La camera mortuara spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru si cu notificare prealabila, comunicata serviciului de paza.

(4) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii în unitatea sanitara, cu respectarea urmatoarelor conditii:

 1. a) numai în timpul programului de lucru si numai pe poarta de acces stabilita de managerul spitalului;
 2. b) în situatiile de urgenta, numai cu acordul managerului spitalului sau al loctiitorului delegat de acesta;
 3. c) pe baza legitimatiei de serviciu, a documentului de identitate si a confirmarii sefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.

(5) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului numai daca sunt autorizate de managerul spitalului.

 

Art.81. Masurile prevazute mai sus vor fi cuprinse în planul de paza propriu al spitalului si în fisele de post ale persoanelor implicate în realizarea acestora, sunt afisate la avizier si sunt aduse la cunostinta întregului personal al spitalului.

 

Art.82. Managerul spitalelor cu paza proprie raspund, împreună cu birourile administrative şi RUNOS pentru selectia, angajarea, pregatirea, dotarea si echiparea personalului de paza, conform legii.

 

Art.83. (1) Managerul spitalului asigura dotarea personalului propriu de paza cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, echipament de protectie, pe care acesta le poarta numai în timpul executarii serviciului.

(2) In timpul serviciului, personalul de paza poarta un ecuson de identificare cu numele si prenumele, precum si cu denumirea spitalului.

(3) In functie de importanta si specificul spitalului se pot asigura personalului de paza si alte dotari, precum si mijloace de protectie si alarmare, conform legii.

(4) In functie de bugetul alocat, portile de acces în spital pentru autovehiculele destinate urgentelor medicale si cele de acces al personalului propriu si al bolnavilor vor fi dotate cu sisteme tehnice de supraveghere si sisteme automate de inchidere-deschidere.

 

Art.84. Pacientii si vizitatorii sunt obligati sa respecte reglementarile legale în vigoare privind interzicerea fumatului si a consumului de bauturi alcoolice în incinta spitalului.

 

CAPITOLUL XII

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR SI ALE ALTOR PERSOANE

 

Art.85. (1). Salariatii au dreptul sa adreseze conducerii angajatorului, in scris, petitii individuale, dar numai in legatura cu problemele proprii aparute la locul de munca si in activitatea desfasurata.
(2) Prin petitie se intelege orice cerere sau reclamatie individuala pe care un salariat o adreseaza conducerii angajatorului in conditiile legii si ale regulamentului intern.

(3) Petitiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmand a fi clasate.

(4) Cererile sau reclamatiile se adreseaza reprezentantului legal al angajatorului si se inregistreaza la secretariat/Registratura

(5) In cazul in care problemele sesizate in cerere sau in reclamatie necesita o cercetare mai amanuntita, reprezentantul legal al angajatorului numeste o persoana sau o comisie care sa verifice realitatea lor.

(6) In urma verificarii Angajatorului, persoana sau comisia numita intocmeste un referat cu constatari, concluzii si propuneri si il supune aprobarii reprezentantului legal al angajatorului.

(7) Reprezentantul legal al angajatorului este obligat sa comunice salariatului raspunsul in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamatiei.

(8) In situatia in care aspectele sesizate prin cerere sau reclamatie necesita o cercetare mai amanuntita, reprezentantul legal al angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.

(9). Salariatii si angajatorul au obligatia sa solutioneze conflictele de munca si nu numai, mai întai pe cale amiabila si în cazul în care nu se rezolva, vor fi aplicate procedurile stabilite de dispozitiile legale în vigoare.

(10). In situatiile în care apar divergente în legatura cu executarea prevederilor contractelor colective, Spitalul si sindicatele vor încerca solutionarea acestora mai întai în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor ramase în divergenta se vor putea adresa

comisiei paritare la nivel de ramura.

(11) Salariatii nu pot formula doua petitii privitoare la aceeasi problema.

(12) In cazul in care un salariat adreseaza in aceeasi perioada de timp doua sau mai multe petitii cu acelasi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmand sa primeasca un singur raspuns.

(13) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut sau care priveste aceeasi problema, acestea se claseaza, facandu-se mentiune ca s-a verificat si i s-a dat deja un raspuns petitionarului.

 

Art.86. Accesul apartinatorilor si vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamatii si sesizari este neingradit. Acesta se află în holul mare din ambulatoriul integrat spitalului, fiind pus la vedere si la dispozitia acestora.

 

Art.87. (1) In spital functioneaza Structura de Management a Calitatii care pune la dispozitia pacientilor sau a angajatilor chestionare privitor la desfasurarea actului medical în spital, a conditiilor hoteliere si de hrana pentru pacienti si a conditiilor de munca pentru angajati, chestionare care vor fi depuse (fara obligatia de a fi semnate) în cutii amenajate la nivelul fiecarei sectii sau compartiment, la fisier si în holul mare al spitalului.

(2) Chestionarele privind calitatea serviciilor din spital vor fi analizate lunar (chestionare ale pacientilor) si semestrial (chestionarele angajatilor) fiind întocmite rapoarte trimestriale (pentru pacienti) şi anuale (pentru angajati) în care vor fi incluse sesizarile si propunerile acestora privind imbunatatirea calitatii actului medical si a serviciilor din spital precum si conditiile de munca ale angajatilor.

(3) Rapoartele întocmite de catre Structura de Management a Calitatii vor fi înaintate managerului care împreuna cu membrii Comitetului Director si a Consiliului Medical le vor dezbate si vor lua masurile care se impun.

CAPITOLUL XIII

REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN CADRUL

SPITALUL MUNICIPAL “CARITAS” ROSIORII DE VEDE

 

Art.88. (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

(2) Orice tip de abatere cat si afirmatiile legate de acestea vor fi cercetate cu promptitudine si tratate confidential, în masura în care interesele societatii si dispozitiile legale o permit.

(3). Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, regulametul intern, contractual individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

 

Art.89. – Sunt interzise:

 1. prezentarea la serviciu în stare de oboseala înaintata;
 2. introducerea si/sau consumul de bauturi alcoolice, practicarea de activitati care contravin atributiilor de serviciu sau care perturba activitatea altor salariati;
 3. parasirea locului de munca în timpul programului de lucru fara aprobare sau pentru alte interese decat cele ale Spitalului;
 4. executarea în timpul programului a unor lucrari personale ori straine interesului Spitalului;
 5. folosirea in timpul programului de lucru a retelelor de socializare (Facebook; Tiktok; Instagram s.a.) , pentru interes personal;
 6. scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricaror bunuri (aparate, instrumente, echipamente de protectie etc.) si documente apartinand acesteia, fara acordul scris al conducerii Spitalului;
 7. înstrainarea oricaror bunuri date în folosinta, pastrare sau uz comun, precum si deteriorarea functionala, calitativa sau descompletarea acestora, ca rezultat al utilizarii ori manevrarii

necorespunzatoare;

 1. folosirea în scopuri personale, aducerea la cunostinta pe orice cale sau copierea pentru altii, fara aprobarea scrisa a conducerii, a unor documente sau informatii privind activitatea Spitalului

sau a datelor specificate în fisele sau dosarele personale ale angajatilor;

 1. efectuarea de mentiuni, stersaturi, rectificari sau semnarea pentru alt salariat în condica de prezenta;
 2. atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati (insulta, calomnia, purtarea abuziva, lovirea sau vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii);
 3. comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranta Spitalului, a propriei persoane sau a colegilor sau care ar putea crea un prejudiuciu de imagine unitatii sanitare;
 4. se interzice complet fumatul în incinta unitatii, conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor de tutun, cu completarile si modificarile ulterioare;
 5. absentarea de la serviciu 3 (trei) zile consecutiv, nemotivat, constituie abatere disciplinara grava si se sanctioneaza cu desfacerea contractului individual de munca;

 

CAPITOLUL XIV

ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE

 

Art.90. (1) Incalcarea de catre angajat, indiferent de functia sau de postul pe care îl ocupa, a obligatiilor sale de serviciu, a contractului individual de munca, a prezentului Regulament, a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate actului medical (IAAM)- (cerinta ANMCS),  a dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici precum si a oricaror alte politici si proceduri adoptate de unitatea sanitara în conditiile legii, indiferent de denumirea concreta pe care acestea o poarta, constituie abatere disciplinara si se poate sanctiona dupa caz, în functie de gravitatea abaterii disciplinare, cu:

 1. avertismentul scris (se aplică persoanelor care au săvârşit pentru prima dată, fără intenţie, abateri disciplinare de o gravitate redusa; această sancţiune disciplinară se aplică fără obligativitatea cercetării prealabile, cu notificarea aplicării ei Biroului RUNOS şi, implicit, a managerului);

b.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10  zile lucratoare ( se  aplică numai de managerul spitalului, prin decizie scrisă şi motivată, şi se aplică salariaţilor care au săvârşit în mod repetat, cu vinovăţie, (cel puţin a doua oară) abateri disciplinare de o gravitate redusă, dar mai mare decât în cazul primei  sancţiuni disciplinare, sau au săvârşit o abatere mai gravă;

 1. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile (poate fi aplicată numai de managerul spitalului, prin decizie scrisă şi motivată şi se aplică persoanelor angajate cu antecedente disciplinare care aduc prejudicii materiale şi/sau morale însemnate unităţii sanitare, în împrejurări care conferă faptei un grad ridicat de gravitate);
 2. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 % (poate fi aplicată numai de manager, prin decizie scrisă şi motivată şi se aplică pentru abateri de o anumita gravitate prin urmările lor, săvârşite cu intenţie, care produc un prejudiciu material sau dăunează bunului mers al spitalului, ori pentru repetarea sistematica (cel puţin de două ori) a unor abateri mai uşoare, dintre acelea care, atunci când sunt săvârşite pentru prima dată, se sancţionează cu avertisment scris sau cu sancţiunea de la pct. b);
 3. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca poate fi dispusă numai de managerul spitalului, prin decizie scrisă şi motivată şi a prealabilei cercetări disciplinare, în cazul în care persoana încadrată în muncă săvârşeşte o abatere gravă sau 2 abateri disciplinare pe perioada ultimelor 12 luni, prin care încalcă obligaţiile sale de muncă, contractul individual de muncă, sau prezentul regulament);

  Propunerile de retrogradare din funcţie sau de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă se fac de către şefii de secţii/ laboratoare, servicii medicale, şefii de structuri funcţionale administrative (birouri, servicii).

(2) Cu exceptia sanctiunii avertismentului, pentru aplicarea sanctiunilor, este necesara procedura cercetarii disciplinare, conform dispozitiilor prevazute în Codul Muncii.

(3) In cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

(4) Amenzile disciplinare sunt interzise.

 

Art.91. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o sanctiune.

 

Art.92. Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept în termen de 12 luni de la aplicare, daca angajatului nu i se aplica o nouă sanctiune disciplinara în acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie, emisa de angajator, în forma scrisa.

 

Art.93. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila în raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsita de salariat, avandu-se în vedere:

 1. împrejurarile în care a fost savarsita fapta;
 2. gradul de vinovatie a salariatului;
 3. consecintele abaterii disciplinare;
 4. comportarea generala în serviciu a salariatului;
 5. eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat.

 

Art.94. (1) Nesupunerea salariatului la efectuarea testarii alcoolemiei sau la prelevarea probelor biologice pentru stabilirea acesteia, constituie abatere disciplinara grava şi se sanctioneaza cu desfacerea contractului individual de munca;

(2) Prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau / şi consumarea de bauturi alcoolice în timpul serviciului, constituie abatere disciplinara grava si se sanctioneaza cu desfacerea contractului individual de munca;

 

CAPITOLUL XV

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA

 

 1. Raspunderea disciplinara:

La nivelul spitalului functioneaza Comisia de disciplina.

Art.95. (1) Urmare sesizarii conducerii Spitalului, cu privire la savarsirea unei abateri disciplinare sau a constatarii încalcarii de catre un salariat a obligatiilor sale de serviciu, a contractului individual de munca, a prezentului Regulament, a Contractului colectiv de munca aplicabil, a

oricaror alte politici si proceduri adoptate de unitatea sanitara in conditiile legii a dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici, managerul Spitalului sau persoana imputernicita de acesta, va dispune efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, prin intermediul Comisiei de disciplina.

(2) Sub sactiunea nulitatii absolute, nici o masura disciplinara, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

(3) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de catre angajator, prin intermediul unei persoane împuternicite, precizandu-se motivul, data, ora si locul întrevederii.

(4). Neprezentarea salariatului la convocarea facuta în conditiile prevazute la alin. (3) fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

(5). In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile în favoarea sa si sa prezinte toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de catre un reprezentat al sindicatului al carui membru este.

(6) Cercetarea disciplinara prealabila presupune stabilirea împrejurarilor în care fapta a fost savarsita, a gradului de vinovatie a salariatului, a consecintelor abaterii disciplinare, a comportarii generale în serviciu a salariatului si a antecedentelor acestuia (eventuale sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat).

 

Art.96. Sub sanctiunea nulitatii absolute decizia de sanctionare disciplinara trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu:

 1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
 2. precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost încalcate de salariat;
 3. motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea in conditiile prevazute la art.251 alin. (3) din Legea. nr. 53/2003, nu a fost efectuata cercetarea;
 4. temeiul de drept în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
 5. termenul în care sanctiunea poate fi contestata;
 6. instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

 

Art.97. (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

(2) Decizia de sanctionare se comunica salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicarii.

Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

(3) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

 

 1. Raspunderea patrimoniala:

Art.98. Angajatorul este obligat, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile, contractuale, sa îl despagubeasca pe angajat în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul.

 

Art.99. Angajatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele material produse angajatorului din vina si în legatura cu munca sa. Reţinerile dispuse de CAS, identificate pe cod parafă medic şi pacient.

 

Art.100. Angajatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora, de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi înlaturate si nici de pagubele care se încadreaza în riscul normal al serviciului.

 

Art.101. Angajatul care a încasat o suma nedatorata este obligat sa restituie acea suma.

 

Art.102. Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine în rate lunare din drepturile salariale, care se cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este încadrata in munca.

 

Art.103. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi, împreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel în cauza, jumatate din salariul respectiv.

 

CAPITOLUL XVI

MODALITATILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE

 

Sectiunea I: Exercitarea profesiunii de medic

 

Art.104. Exercitarea profesiunii de medic se realizeaza în conditiile stabilite de TITLUL XII Exercitarea profesiei de medic - Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.105. (1) Profesia de medic are ca principal scop asigurarea starii de sanatate prin prevenirea îmbolnavirilor, promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii individului si a colectivitatii.

(2) In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, medicul trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate si respect fata de fiinta umana.

(3) Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se în vedere interesul si drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale, grija fata de sanatatea

pacientului si sanatatea publica.

 

Art.106. In scopul asigurarii în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a medicului, precum si dreptul de decizie asupra hotararilor cu caracter medical.

 

Art.107. Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de medic se realizeaza de catre Colegiul Medicilor din Romania prin Colegiile Judeţene si Ministerul Sanatatii, denumite în continuare autoritati competente romane.

 

Art.108. (1) Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la art.370 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, care îndeplinesc urmatoarele conditii:

 1. a) detin un titlu oficial de calificare in medicina;
 2. b) nu se gasesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de lege;
 3. c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
 4. d) sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania;
 5. e) prin exceptie de la lit. d), în caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii, medicii care întrunesc conditiile prevazute la art.370 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare lit. b), d) sau f) trebuie sa înstiinteze Ministerul Sanatatii Publice cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la Colegiul Medicilor din Romania.

 

Art.109. (1) Medicii se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de sex.

(2) La cerere, medicii se pot pensiona anticipat, la varstele prevazute in Legea nr. 19/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca îndeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevazute în lege pentru pensia anticipata sau pentru pensia anticipata partiala.

(3) In unitatile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari si cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii în stiinte medicale, care desfasoara activitati medicale, pot continua, la cerere,

activitatea medicala pana la împlinirea varstei de 70 de ani. Peste aceasta varsta medicii, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei de Stiinte Medicale, pot fi mentinuti în activitate conform dispozitiilor art.10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea

Academiei de Stiinte Medicale, cu modificarile ulterioare. De acelasi drept pot beneficia si medicii, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Romane.

(4) Medicii care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot profesa în continuare în unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face în baza certificatului de membru si a avizului anual al Colegiului Medicilor din Romania, eliberat pe baza certificatului de sanatate si a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli în activitatea profesionala, încheiata pentru anul respectiv.

(5) In cazul unitatilor sanitare publice care înregistreaza deficit de personal medical, precum si al unitatilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii îsi pot continua activitatea peste varsta de pensionare prevazuta de lege, pana la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea unitatii sanitare publice, cu avizul anual al Colegiului Medicilor din Romania, prin colegiile teritoriale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice, respectiv a autoritatii de sanatate publica, in functie de subordonare.

(6) Medicii detinuti sau internati din motive politice, aflati în situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, în activitatea profesionala, pe baza certificatului anual de sanatate. Aceste prevederi se aplica si medicilor care, din motive politice, au fost obligati sa îsi întrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu întarziere, ori celor care au fost împiedicati sa îsi reia activitatea profesionala.

(7) Medicii care au implinit varsta de pensionare prevazuta la alin. (1) nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sanatatii Publice, al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al autoritatilor de sanatate publica, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al caselor judetene de asigurari de sanatate si a municipiului Bucuresti, precum si în cadrul spitalelor publice si al oricarei alte unitati sanitare publice.

 

Art.110. (1) Medicul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicala si a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Medicilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii

adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite în legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din Romania.

(2) Plangerea împotriva unui medic se depune la Colegiul Medicilor al carui membru este acesta.

 

Sectiunea II: Exercitarea profesiunii de asistent medical

 

Art.111. Exercitarea profesiunii de asistent medical se realizeaza în conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.112. Profesia de asistent medical generalist, profesia de moasa si profesia de asistent medical se exercita, pe teritoriul Romaniei, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical generalist, în profesia de moasa si, respectiv, de asistent medical, care pot fi:

 1. a) cetateni ai statului roman;
 2. b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
 3. c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii în linie directa, aflati în intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
 4. d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. e) cetatenii statelor terte, beneficiari ai statutului de resident permanent in Romania;
 6. f) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b).

 

Art.113. Avand în vedere natura profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical si obligatiile fundamentale ale acestora fata de pacienti în exercitarea profesiei, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical nu sunt functionari publici.

 

Art.114. (1) Profesia de asistent medical generalist, moasa si asistent medical se exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art.1, care îndeplinesc urmatoarele conditii:

 1. a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moasa si, respectiv, asistent medical;
 2. b) nu se gasesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
 3. c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa şi asistent medical;
 4. d) sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. d), în caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care întrunesc conditiile prevazute la art. 1 lit. b), d) sau trebuie sa înstiinteze Ministerul Sanatatii Publice cu privier la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul Romaniei si sa fie înregistrati pe aceasta perioada la Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum si asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care întrunesc conditiile prevazute la art. 1 lit. c) si e) exercita profesia de asistent medical generalist, moasa si asistent medical cu aceleasi drepturi si obligatii ca asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali cetateni romani.

Art.115. (1) Angajarea si promovarea profesionala a asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului medical în sistemul sanitar public si privat se realizeaza în conditiile legii.

(2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de raspundere civila pentru greseli în activitatea profesionala (malpraxis).

(3) La încheierea contractului de munca, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia sa prezinte o copie a asigurarii prevazute la alin. (2).

(4) Asistentii medicali generalisti, moasele şi asistentii medicali se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de sex.

(5) La cerere, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pot pensiona anticipat, la varstele prevazute de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca îndeplinesc

conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege pentru pensia anticipate sau pentru pensia anticipata partiala.

(6) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (4) pot profesa în continuare în unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii se face în baza certificatului de membru a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sanatate si a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli în activitatea profesionala, încheiata pentru anul respectiv.

(7) In cazul unitatilor sanitare publice care înregistreaza deficit de personal medical, precum si al unitatilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali îsi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevazuta de lege, pana la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autoritatilor de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România si cu aprobarea Ministerului Sanatatii Publice.

 

Art.116.(1) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali raspund disciplinar pentru nerespectarea legislatiei din domeniul profesiei, a Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate in conformitate cu dispozitiile legale în vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum si pentru orice fapte savarsite în legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(2) Raspunderea disciplinara prevazuta la alin. (1) este stabilită în functie de gravitatea abaterii.

(3) Sanctiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România le pot aplica sunt urmatoarele:

 1. a) mustrarea;
 2. b) avertismentul;
 3. c) suspendarea calitatii de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România si informarea Ministerului Sanatatii Publice cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectiva;
 4. d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România si informarea Ministerului Sanatatii Publice cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

(4) Sanctiunile prevazute la alin. (3) lit. a) si b) se aplica de Consiliul Judetean al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaşelor din Romania.

(5) Sanctiunile prevazute la alin. (3) lit. c) si d) se aplica de Consiliul National al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în urma unei anchete efectuate de Comisia Nationala de Etica si Deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care întocmeste un raport în acest sens.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (3) lit. c), pentru motivele prevazute la art. 46 alin. (4), se face de catre Consiliul Judetean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv de Consiliul Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

 

Sectiunea III: Exercitarea profesiunii de farmacist

 

Art.117. Exercitarea profesiunii de farmacist se realizeaza în conditiile stabilite de TITLUL XIV - Exercitarea profesiei de farmacist.

Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.118. Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, în conditiile legi mai sus mentionate, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în farmacie.

 

Art.119. Prin titlu oficial de calificare in farmacie se întelege:

 1. a) diploma de farmacist, eliberata de o institutie de învatamant superior medico-farmaceutic acreditata din Romania;
 2. b) adeverinta de absolvire a studiilor, eliberata la cererea absolventului, ca urmare a finalizarii complete a studiilor, valabila pana la eliberarea diplomei de licenta, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;
 3. c) certificatul de farmacist specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii Publice;
 4. d) diploma, certificatul sau alt titlu de farmacist, eliberate conform normelor Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de Conferinta Elvetiana;
 5. e) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, dobandite într-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre prevazute la lit. d. ori echivalate în Romania.

 

Art.120. Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de farmacist se realizeaza de Colegiul Farmacistilor din Romania si de Ministerul Sanatatii.

 

Art.121. Profesia de farmacist este o profesie independenta si se exercita pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, în regim salarial/si sau independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

 

Art.122. (1) Exercitarea profesiei de farmacist se realizeaza prin urmatoarele activitati:

 1. a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
 2. b) fabricarea si controlul medicamentelor;
 3. c) controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;
 4. d) depozitarea, conservarea si distribuirea medicamentelor en gros;
 5. e) prepararea, controlul, depozitarea si distributia medicamentelor în farmacii deschise publicului;
 6. f) prepararea, controlul, depozitarea si eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital;
 7. g) acordarea de informatii si consultanta privind medicamentele.

 

Art.123. In exercitarea profesiei farmacistul trebuie sa dovedeasca profesionalism, devotament, corectitudine, disponibilitate si respect fata de persoana care i se adreseaza pentru obtinerea serviciilor farmaceutice necesare.

 

Art.124. Farmacistul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului si a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite în legatura cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmacistilor din Romania.

 

Art.125. In cazurile prevazute la art.613 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si complaterile ulterioare, plangerea împotriva unui farmacist se depune la colegiul al carui membru este.

 

Art.126. Sanctiunile disciplinare sunt:

 1. a) mustrare;
 2. b) avertisment;
 3. c) vot de blam;
 4. d) suspendarea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania pe o perioada determinata, de la o luna la un an;
 5. e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania.

 

Sectiunea IV: Reglementari specifice medicamentelor

 

Art.127. Nici un medicament nu poate fi pus pe piata în Romania fara o autorizatie de punere pe piata emisa de catre Agentia Nationala a Medicamentului, în conformitate cu prevederile titlului XVII. Medicamentul din Legea 95/2006-privind reforma în domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, sau fara o autorizatie eliberata conform procedurii centralizate.

Art.128. (1) Publicitatea pentru medicamente include orice mod de informare prin contact direct (sistemul “door-to-door”), precum si orice forma de promovare destinata sa stimuleze prescrierea, distribuirea, vanzarea sau consumul de medicamente; publicitatea pentru medicamente va include în special:

- publicitatea pentru medicamente destinata publicului larg;

- publicitatea pentru medicamente destinata persoanelor calificate sa prescrie sau sa distribuie medicamente;

- vizite ale reprezentatilor medicali la persoane calificate sa prescrie medicamente;

- furnizarea de monstre;

- stimularea prescrierii sau distribuirii medicamentelor prin oferirea promiterea ori acordarea unor avantaje în bani sau în natura, cu exceptia cazurilor în care acestea au o valoare simbolica;

- sponsorizarea întalnirilor promotionale la care participa persoane calificate sa prescrie sau sa distribuie medicamente;

- sponsorizarea congreselor stiintifice la care participa persoane calificate sa prescrie sau sa distribuie medicamente si, în special, plata cheltuielilor de transport si cazare ocazionate de acestea.

 

CAPITOLUL XVII

PROCEDURI SI CODURI SPITALICESTI

 

Procedura privind FOCG si FSZ, circuitul FOCG şi FSZ.

Art.129. FOCG are o tripla dimensiune:

(1) Foaia de Observatie Clinica Generala (FOCG) – document medical privit si analizat din perspectiva ghidurilor terapeutice, a ghidurilor de practica medicala (ca documente ale CMR), a statisticii medicale si a deciziilor medical-administrative la nivel de ramura sau la nivel de spital.

 (2) Foaia de Observatie Clinica Generala (FOCG) – document medico-legal privit si analizat din perspectiva Codului Penal.

(3) Foaia de Observatie Clinica Generala (FOCG) – document etic privit si analizat din perspectiva Codului de Deontologie Medicala.

 

Art.130. Completare si codificare F.O.C.G. şi F.S.Z.

 1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele de pe prima pagină.
 2. Completarea F.O.C.G. se face pe baza următoarelor acte oficiale:

- buletin de identitate;

- carnet de asigurat;

- talon de pensie;

- certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate).

 1. Rubricile se completează şi se codifica astfel:

- judetul şi localitatea se refera la spital;

- codul judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform listei din Anexă cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (Municipiul Bucureşti);

- spitalul şi secţia se trec şi se codifică după nomenclatorul unităţilor sanitare aprobate de Ministerul Sănătaţii şi Familiei (Ordinul MSF nr. 457/2001 – Anexă));

- numărul de înregistrare al F.O.C.G. se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an;

- “întocmit de” se trece numele medicului care a întocmit F.O.C.G. şi se aplică parafa acestuia;

- CNP se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere pentru cei ce nu au buletin de identitate;

- sexul se subliniază litera M (masculin) sau F (feminin);

- data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), 2002 şi în continuare pentru anul calendaristic respectiv;

- domiciliul legal (judeţul, localitatea, sectorul – pentru Municipiul Bucureşti, Urban/Rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza buletinului de identitate;

- reşedinţa corespunde cu judetul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza buletinului de identitate;

- ocupaţia şi locul de muncă se completează după dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă;

- statut pacient se completează din carnetul de asigurat.

 1. Grupul sangvin, Rh şi alergic la se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital.
 2. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul felului de trimitere (de la 1 la 9, vezi lista din Anexă).
 3. Data internării şi externării şi numărul zilelor de spitalizare şi ale concediilor medicale acordate la externare se completează fiecare în căsuţele corespunzătoare.
 4. Diagnosticul de trimitere este cel al medicului care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat. Se completează de medicul camerei de gardă pe baza Biletului de trimitere (internare); nu se codifică.
 5. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă, al spitalului şi e semnat şi parafat de dânsul, se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere.
 6. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică.
 7. Diagnosticul la externare se completează şi codifică conform CIM-10 cu 4 caractere de medicul curant:

10.1 Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:

-în caz de traumatisme şi otrăviri:

    - în primul rând se trece natura acestora (capitolele S,T din CIM-10 cu 4 caractere);

    - în rândul al doilea se trece cauza externă (capitolele V, W, X,Y din CIM- 10 cu patru caractere)

- în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*): 

    - în primul rând se trece diagnosticul cu (+);

    - în rândul al doilea se trece cel cu (*)

10.2 Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) are loc pentru maximum 8 afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecânduse exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat in timpul episodului respective de boala; se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere.

Notă: La codificare se va ţine seama de Reglementările OMS de clasificare şi codificare.

 1. Intervenţia chirurgicală principală şi cele concomitente (secundare), data intervenţiei se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se şi echipa operatorie şi data intervenţiei, precum şi codurile respective din “Nomenclatorul intervenţiilor chirurgicale”.

12.Examen citologic, extemporaneu, histopatologic – se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.

 1. Transfer între secţiile spitalului – se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul.
 2. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator se completează şi codifică de medicul curant în căsuţele respective.
 3. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare, cuprinse în Reglementările CIM-10.
 4. Diagnosticul anatomo-patologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomo-patologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.
 5. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigaţii.
 6. Motivele internării - se trec rezumativ agravările, complicaţiile bolilor care au motivat spitalizarea pacientului.
 7. Anamneza şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.
 8. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomo-patologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi trecut în buletinele de investigaţii, din care medicul currant va trece în F.O.C.G. ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.
 9. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.
 10. Semnătura şi parafa medicului – se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul.

 

Art.131. (1) Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului de aprobare a contractului-cadru conform notei 2 privind criteriile de internare a formularului FOCG.

Grupul sangvin, Rh şi alergic la - se completează fie pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital.

(2) Tipul internării - se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după c1

1.- fără bilet de internare;

2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);

3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);

4 - transfer interspitalicesc;

5 - internare la cerere;

 1. alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare BOLI INFECTIOASE, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.

(3) Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.

(4) Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează în căsuţele corespunzătoare.

(5) Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică.

(6) Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1.

(7) Diagnosticul la 72 de ore este cel al medicului curant, nu se codifică.

(8) Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostic secundare şi complicaţii.

 

 

Art.132. Regimul FOCG

(1) FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă.

(2) FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episode de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiaşi spital, fără întrerupere şi fără modificarea tipului de îngrijiri.

(3) Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrijiri acute şi îngrijiri cronice.

 

Art.133. Circuitul FOCG

(1) Datele de identificare ale pacientului, diagnosticul de internare şi medicul ce a hotărât internarea se completează la biroul de internari sau camera de garda în aplicaţia informatică ICMED şi se listează prima pagină a FOCG;

(2) FOCG ajunge împreună cu pacientul insotiti de o infirmiera pe secţia unde s-a hotărât internarea unde ii sunt completate: medicaţia, procedurile efectuate, analizele efectuate.

(3) Dacă pacientul are nevoie de investigaţii suplimentare este trimis cu insotitor împreună cu FOCG la radiologie, explorări funcţionale sau pentru consult la alte specialităţi pe alte secţii sau alte spitale Rezultatele investigaţiilor suplimentare sunt codificate şi trecute în FOCG de către

medici.

(4) FOCG se completează şi este codificată de medicul curant. În momentul externării este redactată scrisoarea medicală către medical curant, biletul de externare, reţeta şi concediul medical.

(5) FOCG ajunge la Statistica care verifica concordanta privind datele minime obligatorii de consemnat la nivel de spital, intre FOCG in format tiparit si formatul electronic al FOCG.

(6) FOCG este scoasa din circuitul intern al spitalului odata cu sosirea la Biroul de Internari unde este inregistrata externarea in registrul de intrari– iesiri.

(7) Pentru pacientii care se prezinta la control in ambulatoriu integrat, FOCG este dusa in cabinet de catre registratorul de la biroul de internari.

 

Art.134. Acces la FOCG de către pacient, aparţinători legali sau diverse instituţii:

(1)  Prezentul regulament reglementează modalitatea de eliberare a informaţiei din dosarele medicale, de către spital, în scopul asigurării accesului pacientului la propriile date cu caracter medical şi garantarea confidenţialităţii informaţiilor ce ţin de secretul medical.

(2) Dosarul medical al pacientului reprezintă documentaţia de evidenţă medicală ce conţine informaţiile despre starea sănătăţii fizice şi psihice, precum şi rezultatele investigaţiilor, tratamentelor şi îngrijirilor medicale primite.

(3) Informaţia din documentaţia de evidenţă medicală se eliberează personal pacientului, iar pentru persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani, precum şi cele declarate incapabile se eliberează reprezentanţilor lor legali (rudele apropiate). În cazul cand pacientul nu doreşte să fie personal informat, la solicitarea acestuia, informaţia se prezintă persoanei nominalizate de către pacient.

(4) În cazul solicitării informaţiei despre datele cu caracter medical a unui pacient decedat, informaţia se eliberează rudelor apropiate, cu condiţia ca în acordul informat semnat în timpul vieţii de către pacientul decedat nu este indicată expres dorinţa acestuia referitor la păstrarea confidenţialităţii absolute a datelor despre sănătatea sa.

(5) La solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti în legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, informaţia privind propriile date medicale se eliberează în conformitate cu legislaţia.

(6) Informaţia privind datele medicale se eliberează la cererea în scris a solicitantului şi confirmarea primirii informaţiei prin semnătura solicitantului şi conducătorului instituţiei.

(7) În cazul cînd informaţia solicitată necesită timp pentru pregătirea acesteia (dosarul medical se află în arhiva spitalului), ea va fi pusă la dispoziţia solicitantului, în baza cererii în scris, nu mai tîrziu de 10 zile de la înregistrarea cererii.

(8) Cererea scrisă va conţine:

 1. a) Datele de identificare a solicitantului;
 2. b) Detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (date despre aflarea la evidenţă în instituţia dată, date despre perioada tratamentului efectuat, date despre perioada de

efectuare a investigaţiilor etc.);

 1. c) Modalitatea de primire a informaţiei solicitate.

(9) Persoana responsabilă de eliberarea informaţiei din dosarul medical, desemnată de manager, va asigura eliberarea informaţiei solicitate în termenul menţionat anterior.

 

Art.135. Protocol cu privire la accesul si utilizarea datelor pacientilor, securitatea datelor, pastrarea confidentialitatii:

 1. Pacientul poate avea acces oricand la datele medicale personale.
 2. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul datele personale, sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 3. Datele sunt pastrate prin sistemul informatic la care are acces numai personalul autorizat, iar suportul scris (foile de observatie) sunt pastrate în fisete incuiate în arhiva spitalului.
 4. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
 5. In cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatoriu.
 6. Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia în care acest lucru influenteaza pozitiv diagnosticul ori îngrijirile acordate, dar numai cu consimtamantului pacientului.

 

Art.136. Protocol pentru obtinerea consimtamantului pacientului:

- La internare, pacientul este informat cu privire la serviciile medicale ce urmeaza a fi facute.

- Este informat asupra starii de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

- Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

- In cazul în care exista neconcordante, pacientul are dreptul de a cere şi de a obtine o alta opinie medicala. El poate accepta sau nu interventia ce urmeaza sa o suporte.

- In cazul în care accepta îsi exprima scris acordul.

- In cazul în care refuza interventia, li se aduce la cunostinta consecintele refuzului sau opririi actelor medicale, pacientul îsi asuma în scris refuzul sau oprirea interventiei.

- Cand pacientul nu îsi poate exprima vointa dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical trebuie sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara vointei acestuia.

- Daca un pacient nu-si poate manifesta vointa, se cere consimtamantul reprezentantului legal al persoanei (pacientul poate sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de întelegere).

- In cazul în care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.

 

CAPITOLUL XVIII

PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA PROTECTIA DREPTURILOR PACIENTILOR

 

Art.137. Spitalul Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede asigura accesul egal al pacientilor la îngrijiri medicale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, varsta, apartenenta etnica, origine nationala, religie, optiune politica sau antipatie personala. (cerinta ANMCS)

 

Art.138. Personalul angajat va respecta dreptul pacientilor la optiune libera, intimitate si demnitate.

 

Art.139. Fotografierea sau filmarea pacientilor în spital se face cu consimtamantul acestora, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului sau pentru evitarea suspectarii unei culpe medicale.

 

Art.140. Pacientii au acces la datele medicale personale, în conditiile legii.

 

Art.141. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

 

Art.142. Pacientii vor fi informati asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

 

Art.143. Pacientii pot beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

 

Art.144. Drepturile pacientilor

 1. Drepturile pacientilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 si Normele de Aplicare a legii prin Ordinul Ministerului Sănătătii Publice nr. 386/2004;
 2. Pacientii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale ale unitătii;
 3. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;

 

Art.145. Dreptul pacientului la informatia medicala:

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitătii si statutului profesional al furnizorilor de servicii medicale de sănătate;
 3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 4. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandărilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si prognostic;
 5. Pacientul are dreptul de a decide dacă doreste sau nu să fie informat în cazul în care informatiile prezentate de către medic i-ar cauza suferintă psihică;
 6. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaste limba română, informatiile i se aduc la cunostintă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaste sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
 7. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situatia sa medicală si de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 8. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, dar numai cu acordul pacientului;
 9. Pacientul are dreptul să solicite si să primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;

 

Art.146. Dreptul pacientului privind interventia medicala:

 1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o interventie medicală asumându-si, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 2. Când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesară o interventie medicală de urgentă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;
 3. În cazul în care pacientul necesită o interventie medicală de urgentă, consimtământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 4. În cazul în care se cere consimtământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de întelegere;
 5. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îsi dea consimtământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;
 6. Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacientii internati în spitale si din doi medici pentru pacientii din ambulatoriul de specialitate;
 7. Consimtământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 8. Consimtământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în invătământul medical clinic si cercetarea stiintifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare

stiintifică persoanele care nu sunt capabile să îsi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimământului de la reprezentantul legal, si dacă cercetarea este făcută în interesul pacientului;

 1. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimtământul său, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului si evitării suspectării unei culpe medicale;

 

Art.147. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privată a pacientului:

- Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidentiale, chiar si după decesul acestuia.

- Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi dă consimtământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

- În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtământului este obligatorie.

- Pacientul are acces la datele medicale personale.

- Orice amestec în viata privată, familială, a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care această imixtiune influentează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtământul pacientului.

- Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 

Art.148. Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale:

 1. În cazul în care furnizorii sunt obligati să recurgă la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.
 2. Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de catre Ministerul Sănătătii si se aduc la cunostinta publicului.
 3. Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există conditiile de dotare necesare si personal acreditat corespunzător.
 4. Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgentă apărute în situatii extreme.
 5. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 6. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilitătilor, va fi creat mediul de îngrijire si tratament cât mai aproape de cel familial.
 7. Personalul medical sau nemedical din unitătile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze, altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unitătii respective.
 8. Pacientul poate oferi unitătii unde a fost îngrijit donatii, cu respectarea legii.
 9. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.
 10. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unităti medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacientii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
 11. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistentă medicală de urgentă si de servicii farmaceutice, în program continuu.

 

Art.149. Obligatiile pacientilor:

 1. Să respecte regulile ce se aplică în spital (RI);
 2. Să păstreze ordinea, linistea si curătenia în spital;
 3. Să respecte programul de vizite si de masă precum si circuitele functionale din spital;
 4. Să nu deterioreze bunurile din spital;
 5. Să respecte indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 6. Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor sefi de sectie;
 7. Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru problem extramedicale; în cazul încare are drept de învoire să nu depăsească timpul care i-a fost acordat;
 8. Să păstreze si să predea în bune conditii echipamentul de spital si lenjeria de pat primite pentru sederea în spital;
 9. Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3 (1).

 

CAPITOLUL XIX

REGULI PRIVIND BUNA FUNCTIONARE, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR, UTILAJELOR SI MASINILOR

 

Art.150. Locurile de munca, instalatiile, utilajele, masinile cu grad ridicat de pericol în exploatare prevazute în reglementarile legale sunt:

 1. instalatiile de oxigen
 2. laboratorul de radiologie
 3. laboratorul de analize medicale
 4. instalatia de sterilizare si macinare
 5. bucătăria
 6. spălătoria
 7. centrala termica
 8. grupul electrogen
 9. i. statie de epurare.

 

Art.151. Organizarea activitatii în aceste locuri de munca trebuie sa asigure desfasurarea neintrerupta a proceselor de munca, potrivit registrului de lucru aprobat, respectarea cu strictete a disciplinei tehnologice si a tuturor regulilor de disciplina a muncii, prevenirea oricaror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice. La indeplinirea obligatiilor de munca, personalul prevazut la aceste locuri de munca raspunde direct de respectarea cu strictete a normelor privind

desfasurarea ordinii si înlaturarea oricaror situatii care ar pune în pericol viata sau sanatatea oamenilor, ori functionarea neintrerupta si in conditii de deplina siguranta a instalatiilor si masinilor.

 

Art.152. (1) Personalul este obligat sa cunoasca caracteristicile constructive si functionale ale instalatiilor si masinilor, sa respecte cu strictete normele tehnice de exploatare si întretinere, precum si normele de protectia muncii si de prevenire a incendiilor. Se interzice parasirea

locului de munca, introducerea unor materiale sau produse care ar putea provoca explozii.

(2) In timpul programului de lucru personalul poate parasi postul numai cu aprobarea sefului ierarhic si numai dupa ce acesta a desemnat un înlocuitor pentru supravegherea utilajelor.

(3) Se interzice personalului sau altor persoane sa introduca sau sa consume bauturi alcoolice în unitate, precum si prezentarea la programul de lucru sub influenta alcoolului.

(4) Nerespectarea obligatiilor prevazute în prezentul articol se sanctioneaza dupa caz disciplinar, contraventional, penal sau material ori civil potrivit legii.

 

Art.153. Sefii de sectii/compartimente raspund de realizarea conditiilor necesare pentru functionarea neintrerupta si în deplina siguranta a instalatiilor, utilajelor si masinilor, prevenirea accidentelor sau incendiilor, de dotarea locurilor de munca cu prescriptiile tehnice de exploatare necesare, de efectuarea la timp a reviziilor tehnice si a reparatiilor planificate, de luare a tuturor masurilor pentru evitarea oricaror avarii sau intreruperi accidentale.

 

Art.154. Sefii de sectii/compartimente sunt obligati sa asigure întarirea ordinei si disciplinei la fiecare loc de munca, supravegherea permanenta a personalului, respectarea riguroasa de catre executant a tehnologiilor de exploatare si sa controleze, la intrarea în schimb, daca personalul din subordine este apt pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

 

Art.155. Regulamentele de exploatare a instalatiilor se elaboreaza în conformitate cu documentatiile tehnice si se aproba de catre conducerea unitatii.

 

CAPITOLUL XX

 

CONDIȚIILE DE ACCES LA INFORMAȚII / DATE, PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA ACESTORA, PENTRU FIECARE CATEGORIE PROFESIONALĂ ÎN PARTE

Art. 156. Spitalul Municipal „Caritas” Rosiorii de Vede prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR), în vigoare începând cu data de 25 mai 2018. Activitatea se desfășoară prin intermediul structurilor: Birou evaluare si statistica medicala;  Secretariat ; Compartiment de management al calitatii seviciilor medicale , din cadrul spitalului.

Art.157. Accesul personalului la date / informații

 1. Accesul la calculatoare se face doar de către salariaţii spitalului.
 2. Accesul la calculatoare este permis doar în baza parolelor de acces individuale.
 3. Se folosesc doar calculatoare şi programe cu licențe software la zi, fiind interzisă folosirea de programe fără licenţă.
 4. Programele de calculator sunt protejate împotriva viruşilor, spam-urilor, prin sistemul de protecţie, instalat pe calculatoare.
 5. Este interzisă folosirea în scopuri personale a poştei electronice a spitalului; este interzisă deschiderea mesajelor electronice de tip spam.

 

Art.158. Procedura de redactare pe calculator

 1. Documentele sunt salvate în format electronic.
 2. Fiecare operator introduce datele în calculator respectând confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Art.159. (1) Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este strict legat de: acordarea, evidența, raportarea și decontarea serviciilor medicale, îmbunătățirea serviciilor de îngrijiri medicale, îndeplinirea responsabilităților legate de transmitere a datelor către instituțiile publice reglementate de lege, identificarea persoanelor responsabile, în cazul unor evenimente ce fac obiectul unor anchete interne sau externe (în contextul prelucrării datelor tuturor persoanelor care pătrund în incinta spitalului) și informarea / programarea persoanelor vizate despre / pentru unele servicii / proceduri medicale solicitate.

(2) Accesul personalului spitalului la datele cu caracter personal (definite de legiuitor la art.4 din Regulamentul 679/2016E) ale pacienților se realizează pe categorii de personal (administrativ, medical și de deservire) exclusiv pe baza principiului need-to-know.

(3) În scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ce-i revin, în conformitate cu fișa postului, personalul spitalului are acces la datele cu caracter personal ale pacienților, sub îndrumarea și/sau la solicitarea șefilor profesionali ierarhic superiori.

 

Art.160. (1) Personalul medical din Spitalul Municipal Caritas Rosiorii de Vede are acces la datele personale ale pacienților pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu prevăzute în fișa postului. Datele personale ale pacienților sunt stocate de structurile : Birou evaluare si statistica medicala;  Secretariat ; Compartiment de management al calitatii seviciilor medicale , din cadrul spitalului (pe suport electronic sau print) se accesează numai în incinta spitalului, în încăperi special destinate, în volumul și amploarea cerută de manevrele medicale.

(2) Confidențialitatea datelor personale ale pacienților se păstrează pe întreaga durata de internare a acestora și după externare, fiind interzisă divulgarea acestora către persoane fizice sau juridice, fără acordul pacienților sau conducerii spitalului.

 

Art.161. Diseminarea de date cu caracter personal ale pacienților se efectuează exclusiv de către personalul de conducere (manager sau persoanele desemnate de acesta) și reprezintă o obligație legală a operatorului în relație cu: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Teleorman, Direcția de Sănătate Publică Teleorman, D.E.S. (Dosarul Electronic de Sănătate), Centrul de Cercetare și evaluare a serviciilor de sănătate (beneficiar de DRG), Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, administratorii autorizați ai Registrelor naționale de boli (prevăzuți de legislația în vigoare, cu avizul conducerii spitalului), asociațiile profesionale naționale și internaționale la care acestea sunt afiliate (după caz, în specialitățile medicale, cu acordul conducerii spitalului), cu alți furnizori ce acordă servicii medicale aflați în relație contractuală cu Spitalul Municipal „Caritas” Rosiorii de Vede, mass-media (numai cu acordul pacientului, cu respectarea Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului și a Regulamentului Intern al Spitalului Municipal „Caritas” Rosiorii de Vede), precum și cu instituțiile statului cu atribuții și competențe în materie conferite prin lege (instanțe judecatoresti, parchete, poliție etc.).

 

Art.162.

Personalul auxiliar al Spitalului Municipal „Caritas” Rosiorii de Vede are acces limitat la datele personale ale pacienților sau ale altor categorii de personal din cadrul spitalului. Contactul accidental al personalului auxiliar cu datele personale complete ale pacienților se aduce de îndată la cunoștința structurilor: Birou evaluare si statistica medicala;  Secretariat ; Compartiment de management al calitatii seviciilor medicale , din cadrul spitalului,  care sunt obligate să ia toate măsurile pentru a împiedica diseminarea neautorizată a acestora.

 

Art.163. Spitalul Municipal „Caritas” Rosiorii de Vede are obligația de a da curs solicitării pacientului de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

 

Art.164. Procedura de operare cu arhiva

(1) Arhiva este depozitată doar în spaţii special amenajate la care accesul este restricţionat. Îndosarierea şi inventarierea arhivei se face conform legii.

(2) FOCG / FSZ care nu au fost îndosariate sau inventariate sunt ţinute în locuri la care pacienții nu au acces.

(3) Este interzisă depozitarea actelor şi a registrelor notariale în locuri accesibile publicului și pacientilor. Este interzisă menţionarea datelor cu caracter personal pe bibliorafturi / dosare/mape la care pacintii pot avea acces.

(4) Consultarea şi efectuarea de copii se va face doar cu acordul expres al conducerii spitalului, pentru fiecare situaţie în parte. Accesul salariaţilor în spaţiul destinat arhivei este permis doar cu acordul expres al conducerii, pentru fiecare situaţie în parte.

 1. Este interzisă scoaterea şi transmiterea în afara spitalului, în formă fizică sau în formă electronică (scanate), prin orice metodă, a actelor sau a documentelor în original sau în copii.
 2. Consultarea arhivei se face cu grijă pentru a evita orice deteriorare sau distrugere. Este interzisă desfacerea arhivei îndosariate şi inventariate. Este interzisă descompletarea arhivei, indiferent dacă aceasta este îndosariată sau nu.

 

Art.165. Alte măsuri tehnice și organizatorice

 1. Este interzisă păstrarea actelor în orice alte locaţii (exemplu: domiciliul, autoturismul salariatului etc.).
 2. Transmiterea cu poşta a actelor instituțiilor din afara localităţii în care îşi are sediul spitalul se va face doar cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi doar la adresele indicate oficial.

 

Art.166. Operatorul este obligat să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate, pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

         Aceste măsuri trebuie să asigure, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare şi de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum şi în ceea ce priveşte natura datelor care trebuie protejate.

 

Art.167. Cerinţele minime de securitate a bazelor de date :

 1. Identificarea şi autentificarea utilizatorului

    Prin utilizator se înţelege orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului firmei furnizoare a soluției informatice, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

    Utilizatorii, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal, trebuie să se identifice. Identificarea se poate face prin mai multe metode, cum ar fi: introducerea codului de identificare de la tastatură (un şir de caractere). Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare. Niciodată mai mulţi utilizatori nu trebuie să aibă acelaşi cod de identificare. Codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioadă mai îndelungată trebuie dezactivate şi distruse, după un control prealabil intern al operatorului. Perioada după care codurile trebuie dezactivate şi distruse se stabileşte de operator.

    Orice cont de utilizator este însoţit de o modalitate de autentificare. Autentificarea poate fi făcută prin introducerea unei parole. Parolele sunt şiruri de caractere. Cu cat şirul de caractere este mai lung, cu atat parola este mai greu de aflat. La introducerea parolelor acestea nu trebuie să fie afişate în clar pe monitor. Parolele trebuie schimbate periodic în funcţie de politicile de securitate ale entităţii (operator sau persoană împuternicită). Schimbarea periodică a parolelor se face numai de către utilizatori autorizaţi de operator.

    Orice utilizator care primeşte un cod de identificare şi un mijloc de autentificare trebuie să păstreze confidenţialitatea acestora şi să răspundă în acest sens în faţa operatorului. Operatorii autorizează anumiţi utilizatori pentru a revoca sau a suspenda un cod de identificare şi autentificare, dacă utilizatorul acestora şi-a dat demisia ori a fost concediat, şi-a încheiat contractul, a fost transferat la alt serviciu şi noile sarcini nu îi solicită accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile primite sau dacă va absenta o perioadă îndelungată stabilită de entitate.

 

 1. Tipul de acces

    Accesul se face diferențiat, pe categorii profesionale, în funcție de tipul activităților:

- medicale (medici, asistenți medicali, registratori) – acces la datele cu caracter personal (de identitate, medicale);

- de suport: resurse umane, financiar – contabilitate, administrativ – acces la datele personalului și la cele ale activității unitatii.

    Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu.

    Pentru aceasta, operatorii trebuie să stabilească tipurile de acces după funcţionalitate (cum ar fi: administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) şi după acţiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, ştergere), precum şi procedurile privind aceste tipuri de acces.

    Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor (firma furnizoare a soluției informatice.) cu caracter personal vor avea acces la datele cu caracter personal cu acordul operatorului. Operatorul va permite accesul programatorilor la datele cu caracter personal.

 1. Colectarea datelor

    Operatorul desemnează utilizatori autorizaţi pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter personal într-un sistem informaţional.

    Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizaţi desemnaţi de operator.

    Operatorul va lua măsuri pentru ca sistemul informaţional să înregistreze cine a făcut modificarea, data şi ora modificării. Pentru o mai bună administrare, operatorul va lua măsuri ca sistemul informaţional să menţină datele şterse sau modificate.

 1. Execuţia copiilor de siguranţă

    Operatorul stabileşte intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranţă ale bazelor de date cu caracter personal, precum şi ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care execută aceste copii de siguranţă vor fi numiţi de operator, într-un număr restrans. Copiile de siguranţă se vor stoca în alte camere, în fişete metalice şi, dacă este posibil, chiar în camere din altă clădire. Operatorul trebuie să ia măsuri ca accesul la copiile de siguranţă să fie monitorizat.

 1. Computerele şi terminalele de acces

    Computerele şi alte terminale de acces pot fi instalate în încăperi cu acces restricţionat. Dacă nu pot fi asigurate aceste condiţii, computerele se vor instala în încăperi care se pot încuia sau se vor lua măsuri ca accesul la computere să se facă cu ajutorul unor chei ori cartele magnetice.

    Dacă pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se acţionează o perioadă dată, stabilită de operator, sesiunea de lucru trebuie închisă automat. Mărimea acestei perioade se determină în funcţie de operaţiile care trebuie executate.

    Terminalele de acces folosite în relaţia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, vor fi poziţionate astfel încat să nu poată fi văzute de public şi după o perioadă scurtă, stabilită de operator, în care nu se acţionează asupra lor, acestea trebuie ascunse.

 1. Fişierele de acces. Operatorul este obligat să ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator.

    Informaţiile înregistrate în fişierul de acces sau în registru vor fi:

- codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);

- numele fişierului accesat (fişei);

- numărul înregistrărilor efectuate;

- tipul de acces;

- codul operaţiei executate sau programul folosit;

- data accesului (an, lună, zi);

- timpul (ora, minutul, secunda).

    Pentru prelucrările automate aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere separate pentru fiecare utilizator. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată.

    Operatorul este obligat să păstreze fişierele de acces cel puţin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra atat timp cat se va considera necesar.

    Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancţiuni sau a sesizării organelor competente. (Cerinta ANMCS !!!)

 

CAPITOLUL XXI

NORME OBLIGATORII SI DISPOZITII FINALE

 

Art.168. (1) In cazul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.

(2) Orice discriminare directa si indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala este interzisa.

 

Art.169. Salariatii si angajatorii se pot asocia liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale, economice si sociale în conformitate cu prevederile legale.

 

Art.170. (1) In întreaga lor activitate, toti salariatii vor adopta o conduita civilizata, politicoasa, neomitand formulele si saluturile de politete, atat fata de pacienti cat si fata de însotitorii si vizitatorii acestora, fiind obligati sa mentina relatiile nonconflictuale în colectivele din care fac parte.

(2).Toti salariatii spitalului precum si personalul ce deserveste paza si curatenia (care pot fi angajati ai unor firme de prestari de servicii), vor actiona intru-un climat de liniste care sa asigure confort psihic pacientilor, evitand pe cât posibil, orice disconfort fonic (prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor si dispozitivelor cu care îsi desfasoara activitate) cu preponderenta în perioadele destinate odihnei pacientilor.

(3) Atât medicii cât si personalul cu pregatire medie si auxiliar, se vor comporta cu pacientii si apartinatorii acestora într-o maniera care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreste sau se urmareste o remunerare a actului medical si de îngrijire, alta decat cea prevazuta de actele normative în vigoare.

 

Art.171. (1). Este interzisa publicitatea oricarui medicament pentru care nu exista o autorizatie de punere pe piata.

(2). Toate materialele promotionale ale unui produs destinate profesionistilor din sectorul sanitar trebuie sa fie în concordanta cu rezultatul caracteristicilor produsului aprobat de Agentia Nationala a Medicamentului si insotite de catre acestea.

(3). Publicitatea unui medicament trebuie sa încurajeze folosirea rationala a produsului, prezentandu-l în mod obiectiv, fara a-i exagera calitatile si fara sa induca în eroare. Publicitatea trebuie sa fie onesta, adevarata si corecta. Publicitatea trebuie sa evite orice sustinere sau reprezentare în masura sa induca în eroare consumatorul, chiar si prin omisiune, ambiguitate sau exagerare.

(4). Publicitatea destinata profesionistilor din sectorul sanitar poate fi facuta atat pentru medicamentele fara prescriptie medicala, cat si cele cu prescriptie medicala.

(5). In cadrul spitalelor, poate exista un spatiu destinat publicitatii pentru medicamente si el va fi prestabilit de catre conducerea spitalului.

(6). Intilnirile dintre reprezentantii firmelor de medicamente si medicii specialisti se vor desfasura dupa un program organizat si aprobat de catre conducerea spitalului.

(7). Continutul materialului publicitar trebuie notificat catre conducerea spitalului.

(8). Oferirea de mostre de catre firmele de medicamente pentru medicii specialisti din spitale trebuie sa se desfasoare dupa un program aprobat de conducerea spitalului.

 

Art.172.Angajatorul va proceda la evaluarea performantelor individuale ale angajatilor conform legislatiei in vigoare (Ordinul MS nr.1.229/01.08.2011), evaluarea va avea ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respective cu rezultatele obtinute in mod efectiv.

 

Art.173. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Intern este obligatorie pentru toti angajatii spitalului.

 

Art.174. (1) In cazul în care angajatul nu este edificat într-o problema care îl priveste direct sau la locul de munca se poate adresa sefului direct în cazul în care problema ridicata de acesta nu a fost rezolvata acesta se poate adresa, în scris, managerului unitatii care este obligat ca în termen

de maxim 30 zile sa raspunda cererii.

(2) In cazul în care exista o contestatie în legatura cu stabilirea salariilor solutionarea este de competenta ordonatorului de credite (manager); Contestatie poate fi depusa în termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a deciziei prin care au fost stabilite drepturile salariale, la sediul ordonatorului de credite; Ordonatorul de credite are obligatia de a solutiona contestatia în termen de 10 zile;

(3) Impotriva masurilor dispuse persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei de judecata competente în termen de 30 zile de la data primirii raspunsului la cererea facuta.

 

Art.175. Regulamentul Intern poate fi modificat si completat, ori de cate ori necesitatile legale de organizare, functionare si disciplina muncii in unitate o cer. Modificarile si completarile la prezentul regulament se vor face printr-o anexa care va face parte integranta din regulament pana la aprobarea, republicarea sau retiparirea unei noi editii a regulamentului.

 

Art.176. Toate dispozitiile angajatorului vor fi aduse la cunostinta angajatilor ocazie cu care se va comunica data si ora la care aceste dispozitii isi produc efectul.

 

Art.177. Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toti angajatii, pe sectii si compartimente, incheindu-se un proces verbal sub semnatura de luare la cunostinta.

 

Art.178. Pentru personalul incadrat dupa intrarea in viguare a Regulamentului Intern, prelucrarea acestuia se face de catre seful de sectie (compartiment) in care acesta se angajeaza, confirmarea anexandu-se la contractual de munca.

 

Art.179. Modificarea prezentului Regulament Intern se face numai in conditiile prevazute de lege. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Comitetului Director al Spitalului Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede din data de ………… cu consultanţa reprezentanţilor Sindicatelor reprezentative din cadrul spitalului şi este valabil începând cu data de ……………..

Regulamentul Intern cuprinde regulile si normele de conduit necesare pentru desfasurarea activitatii spitalului in conditii optime.

 

 

Anexa nr. 1

 

Chestionar de feedback al pacientului

Stimate pacient,

Spitalul Municipal “Caritas” Rosiorii de Vede realizeaza un sondaj de opinie în randul pacientilor internati cu privire la calitatea serviciilor oferite in cadrul unitatii sanitare. Acest demers se deruleaza periodic in cadrul spitalului nostru si are ca obiectiv imbunatatirea comunicarii cu pacientii si cresterea calitatii servciilor oferite in cadrul unitatii sanitare.

Avand în vedere calitatea dumneavoastra de pacient, va prezentam in cele ce urmeaza o serie de drepturi si obligatii ce va revin conform legislatiei in vigoare, cu scopul de a va informa cu privire la aceste aspecte importante pentru dumneavoastra.

Vă rugam sa cititi cu atentie informatiile referitoare la drepturile si obligatiile ce va revin in calitate de pacient sau de asigurat si sa completati chestionarul anexat. La externare, va rugam sa

depuneti chestionarul completat in urna special amenajata.

Atentie! Opiniile exprimate de dumneavoastra in cadrul chestionarului trebuie sa se refere doar la aceasta internare.

Modalitatea de raspuns este de a bifa, la fiecare intrebare, casuta care corespunde raspunsului cel mai apropiat opiniei dumneavoastra. Fiecare linie din tabel reprezinta o intrebare si necesita un raspuns.

Acest chestionar este confidential si anonim si vizeaza doar prelucrari statistice care au ca obiect intelegerea opiniilor pacientilor cu privire la calitarea serviciilor din spitale.

Chestionarul poate fi completat in format fizica sau online pe pagina web a spitalului.

Va multumim anticipat pentru implicarea dumneavoastra in acest demers important!

 

Q1. Cat de multumit sunteti, in general de . . .

Bifati cate o casuta pentru fiecare intrebare!

 1. . . . calitatea serviciilor medicale primite in acest spital?

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. . . .modul in care v-au fost respectate drepturile de pacient?

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 

Q2. Cat de multumit ati fost de . . .

 1. . . . timpul de asteptare pana la prima examinarea de catre medic in cadrul sectiei in care ati fost internat?

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. . . . modul in care ati fost consultat de medicul currant (care v-a ingrijit in sectie)?

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. . . . tratamentul primit in perioada de spitalizare?

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 

Q3. In ce masura urmatoarele afirmatii despre medicul care v-a tratat sunt adevarate?

 1. Mi-a acordat respectul si atentia cuvenite unui pacient.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. A raspuns la intrebarile puse de mine.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. S-a ocupat cu atentie de cazul meu.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit .Foarte nemultumit.

 1. A inteles problemele mele medicale.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. A manifestat interes in rezolvarea problemei mele medicale.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 

Q4. In ce masura urmatoarele afirmatii despre asistentele medicale/asistentii medicali sunt adevarate?

 1. Mi-a acordat respectul si atentia cuvenite unui pacient.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. A raspuns la intrebarile puse de mine.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. A respectat orele de administrare a tratamentului recomandat de medic.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. A inteles problemele mele medicale.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. A manifestat interes in tratarea mea.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 

Q5. In ce masura ati fost informat sau vi s-au explicat de catre personalul medicosanitar despre. . . ?

 1. . . .cum va decurge examinarea medicala.

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. . . .cum se recolteaza probele de sange/biologice

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. . . .modul de administrare a medicamentelor

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. . . .rezultatul analizelor dumneavoastra

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit.Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. . . .riscurile unei operatii/interventii chirurgicale/ale tratamentului indicat de medic

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. . . .consecintele unui posibil refuz/opririi actului medical recomandat de medic

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 1. . . .posibile tratamente alternative pentru afectiunea dumneavoastra

Foarte multumit. Multumit. Nici multumit, nici nemultumit. Nemultumit. Foarte nemultumit.

 

Q6. Pe perioada internarii

1.ati fost internat prin serviciul de urgenta

Da Nu

2.ati solicitat serviciile unui medic preferat

Da Nu

3.ati primit serviciile unui medic preferat

Da Nu

4.ati solicitat si o alta opinie medicala referitoare la diagnosticul medicului curant, pe perioada

internarii

Da Nu

5.ati primit o alta opinie medicala pe perioada internarii

Da Nu

 

Q7. Pe perioada internarii medicamentele si materialele sanitare au fost asigurate

Integral de spital

In mare masura din resursele spitalului(am cumparat medicamente simple, calmante, fese etc.)

In mica masura din resursele spitalului(am cumparat medicamente scumpe)

Integral de mine(pacient)

 

Q8. Cum apreciati, din punctul de vedere al confortulul, urmatoarele conditii din spital?

 1. Iluminatul spatiilor/incaperilor din spital

Foarte bune Bune Nici bune, nici proaste Proaste Foarte proaste

 1. Temperatura din spital

Foarte bune Bune Nici bune, nici proaste Proaste Foarte proaste

3.Programul de primire a vizitelor

Foarte bune Bune Nici bune, nici proaste Proaste Foarte proaste

4.Curatenia generala din spital

Foarte bune Bune Nici bune, nici proaste Proaste Foarte proaste

5.Functionalitatea grupurilor sanitare

Foarte bune Bune Nici bune, nici proaste Proaste Foarte proaste

6.Conditiile de cazare din salon

Foarte bune Bune Nici bune, nici proaste Proaste Foarte proaste

 

Q9.1. In momentul intocmirii documentelor de externare ati fost informati de suma cheltuita pentru spitalizarea dumneavoastra prin oferirea unei copii a decontului de cheltuieli?

Da Nu

 

Q9.2. V-ati gandit sa solicitati informatii despre suma cheltuita pentru spitalizarea

dumneavoastra(decontul de cheltuieli)?

Da Nu

 

Q10. In cadrul spitalului sunt afise care sa prezinte drepturle si/sau obligatiile pacientilor/asiguratilor?

Da Nu

 

Q11. Carui personal ati oferit din propria initiativa bani sau alte intentii ca recunostinta pentru modul in care ati fost ingrijit?

1.Medicilor

Da Nu

2.Asistentelor medicale/Asistentilor medicali

Da Nu

3.Infirmierelor

Da Nu

4.Personalului auxiliar(brancadieri, agenti de paza etc.)

Da Nu

 

Q12. Vi s-au cerut, intr-un fel sau altul, bani sau atentii de catre personalul spitalului?

 1. De catre medici

Da Nu

 1. De catre asistente/asistenti

Da Nu

 1. De catre infirmiere

Da Nu

 1. De catre personalul auxiliar(brancardieri, agenti de paza etc.)

Da Nu

 

Q13. Cunoasteti faptul ca puteti sesiza, prin condiliul de etica al spitalului, orice fapta care incalca etica sau deontologia medicala(atitudine lipsita de profesionalism, lipsa consimtamantului informat al pacientului, alte incalcari ale drepturilor pacientului, conditionarea actului medical s.a.)?

Da Nu

 

Date statistice(va rugam sa selectati):

Sexul respondentului/celui care a raspuns la chestionar:

Barbatesc Femeiesc

Varsta respondentului:

Ultima scoala absolvita:

Scoala elementara(4 clas, 10 clase, scoala profesionala) Scoala medie(liceu, scoala postliceala) Scoala superioara(universitate, master, doctorat)

Rezidenta:

In mediul urban(intr-un oras/municipiu, indiferent de judet) In mediul rural(intr-o comuna,

indiferent de judet)

Sectia in care a fost internat pacientul:

Luna internarii:

©2022 Spitalul Municipal Caritas - Rosiorii de Vede. Toate drepturile rezervate.

PROGRAMARI ON-LINE (Modul in stadiu de testare)


Feedback

CHESTIONAR SATISFACTIE PACIENTI

Spitalul Municipal Caritas powered by T2
Acces INTRANET
Site in curs de actualizare