Sanatatea este bunul cel mai de pret ! Noi, CARITAS, te putem ajuta.
Informatii utile

PROTOCOL DE GESTIONARE A DESEURILOR ....protocol 

...Managementul deseurilor 2015  

BULETIN INFORMATIV PRIVIND MEDIUL - anul 2015 Trim II Trim III 

...Managementul deseurilor 2018 

BULETIN INFORMATIV PRIVIND MEDIUL - anul 2018 Trim I Trim II 

1. legaturi utile :

pagina ministerului sanatatii

pagina casei nationale de asigurari de sanatate

pagina casei de asigurari de sanatate teleorman

2. Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?

Drepturile asiguratilor:
- sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
-  sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
- sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
- sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
- sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
- sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
- sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
- sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
- sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
- sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
- sa beneficieze de dispozitive medicale;
- sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
- sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
- sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
- sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor:
- sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
- sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
- sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
- sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
- sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
- sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
- sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
- sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.


3. ACTE  DOVEDITOARE a calitatii de asigurat:

Categoriile de persoane care beneficiaza  de asigurare fara plata contributiei

a) copiii in varsta de pana la 18 ani, - certificat de nastere sau  carte de identitate;

b) tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani (Adeverinta valabila 1 an scolar/universitar):

- act de identitate ;

- adeverinta eliberata de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca ;

- un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student (adeverinta facultate sau copie carnet de elev / student vizat la zi);

- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;

c) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului (Adeverinta valabila 1 an):

-  act de identitate;

- document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;

- adeverinta eliberata de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca (in ultimii 5 ani);

- adeverinta eliberata de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social;

- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;

d) sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate (Adeverinta valabila 3 luni):

- act de identitate;

- documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata;

- adeverinta eliberata de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii (ultimi 5 ani);

 - declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;

  - o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin carea aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

e) beneficiarii de legi speciale (Adeverinta valabila 1 an):

Decretul-lege Nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000;

Legea Nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;

Legea Nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961;

Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 Nr. 341/2004;

- act de identitate;

- documente doveditoare ca se incadreaza in cadrul acestor legi;

-  adeverinta eliberata de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii;

- o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele prevazute de legile speciale sau pensii;